Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου- Ανακοινοποίηση στο ορθό

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την προσθήκη διδάσκοντα με το καθεστώς πρόσληψης εντεταλμένων διδασκόντων (άρθρο 173 του Ν. 4957/2022)   ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

Περισσότερα

Δημόσια Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής ΥΔ Παναγιώτας Κεραμέα

Ανακοινώνεται ότι η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της ΥΔ Παναγιώτας Κεραμέα θα γίνει την Παρασκευή 17/5 στις 13:00 στην αίθουσα Β6 (Υπολογιστικό Κέντρο, Κτήριο ΜΠ) και διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου Δημόσια Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής ΥΔ Παναγιώτας Κεραμέα https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTY3YTM3NzQtYjZhYy00MDk4LWFhNGYtYzA5ZGEzY2ZjNWZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22d4cc29d4-efd3-420a-ab32-b473ef142d5d%22%7d   Καθηγητής Γ. Συλαίος

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο