Κατηγορία: Ανακοινώσεις-ΔΕΠ

Ανάπτυξη νέας τεχνολογίας επεξεργασίας αποβλήτων (γεωργοκτηνοτροφικών, ελαιουργικών και αποβλήτων φυτικών ελαίων και λιπών) με την χρήση αναερόβιας χώνευσης και σύνθετων υλικών και ταυτόχρονη παραγωγή αναβαθμισμένου βιοαερίου – ORESTES

Σύντομο Τελικό Ενημερωτικό Δελτίο Τ1ΕΔΚ-00471μη περιγραφή: Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-00471) και είχε διάρκεια από 04/06/2018 έως 31/03/2021. Αφορά την πρωτογενή έρευνα και πειραματική ανάπτυξη ενός καινοτόμου προϊόντος για τη διαχείριση […]

Περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων υπέρβασης της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, μερικής φοίτησης και διακοπής φοίτησης

Δημοσιεύεται το αριθμ. ΦΕΚ 2839/τ. Β’/07-06-2022 με θέμα: “Ρυθμίσεις θεμάτων υπέρβασης της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, μερικής φοίτησης και διακοπής φοίτησης των προπτυχιακών φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης”, καθώς επίσης και υποδείγματα αιτήσεων. Ρυθμίσεις Θεμάτων Υπερβασης & Οριο Φοίτησης .pdf

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο