Πρόσκληση 13ης Συνέλευσης Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος: Εκλογή μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Ελαχιστοποίηση εκπομπών αερίων ρύπων από βιομηχανικές διεργασίες και έλεγχος φυσικοχημικών διεργασιών στην ατμόσφαιρα”


1656_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΣΤ_ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗdocx

Aνακοίνωση νέου συνδέσμου για το μάθημα ” ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΗΡΙΩΝ – ΕΣΩΚΛΙΜΑ”


Νέο link για το μάθημα Φυσική Κτηρίων – Εσώκλιμα

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab1b11bd72f23458b8b0a09d533fffa38%40thread.tacv2/1613680985923?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22edc0f7cc-b978-4c12-b609-756b93453639%22%7d

Σταμάτης Ζώρας

ΥΠΕΝΘΥΜΗΣΗ: Πρόκληση συμμετοχής των φοιτητών του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στην πρακτική άσκηση


Προσκαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση, να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά από τις 11/12/2020 μέχρι τις 28/3/2021, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://praktiki.rescom.duth.gr/

 

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 1/7/2021-31/8/2021 και ο αριθμός των θέσεων είναι 60.

 

Οδηγίες υπάρχουν στο αντίστοιχο μάθημα του eclass για την πρακτική άσκηση:

https://eclass.duth.gr/courses/TMC331/

 

Ενημερωτική εκδήλωση φοιτητών για δράσεις Erasmus+


Η επιτροπή Erasmus+ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή 26/2/2021 στις 13.00 ενημερωτική εκδήλωση για τους φοιτητές που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις δράσεις του προγράμματος Erasmus+ .

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο

https://meet.lync.com/duth/agkemitz/BKXYJGEK

Όσοι φοιτητές επιθυμούν, μπορούν να την παρακολουθήσουν ελεύθερα.

Ανακοίνωση για τις πτυχιακές εξετάσεις στα μαθήματα: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη Μελέτη της Κλιματικής Αλλαγής


Οι πτυχιακές εξετάσεις στα μαθήματα:

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

και

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη Μελέτη της Κλιματικής Αλλαγής

θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα των πτυχιακών εξετάσεων στο κάτωθι link:

https://meet.lync.com/duth/agkemitz/DB3LBO8Z

Η διδάσκουσα

Αλεξάνδρα Γκεμιτζή