Εγγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων στο Μάθημα e-class “Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος”

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος να προχωρήσουν στην εγγραφή τους στο μάθημα e-class “Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος”. Στην σελίδα του μαθήματος θα αναρτάται το υλικό που σχετίζεται με την αίτηση και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών ΔΠΘ, Κανονισμός Τμήματος, Νομοθεσία, έντυπα αίτησης, κλπ.) καθώς και όλες […]

Περισσότερα

Ημερίδα Υποψηφίων Διδακτόρων – Φεβρουάριος 2024

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 28/2/2024 ώρα 11:00 μέσω του συνδέσμου https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTZmYjExZGItMzdkZi00OTIyLTkwZTYtNTM2OWEyZmFmNTZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22d4cc29d4-efd3-420a-ab32-b473ef142d5d%22%7d Η Ημερίδα αφορά μόνο τους ΥΔ που δεν παρουσίασαν κατά την Ημερίδα Σεπτεμβρίου 2023. Επισυνάπτεται αναλυτικό πρόγραμμα. Πρόγραμμα Ημερίδας ΥΔ_Φεβρουάριος 2024

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο