Διαδικτυακή συνάντηση για ενημέρωση για κινητικότητες Σπουδές και Πρακτική στο πλαίσιο του Erasmus+

Σας ενημερώνουμε πως το Γραφείο Erasmus ΔΠΘ την Δευτέρα 03/04/2023  στις 12:00, θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή συνάντηση για ενημέρωση για κινητικότητες Σπουδές και Πρακτική στο πλαίσιο του Erasmus+ για τους φοιτητές του ΔΠΘ. Η συνάντηση θα γίνει μέσω teams στο link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODE3YjY3ODgtYTZkMy00MGU4LWI5YzktNDJmMGIwNmMwMWE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%229cb1362a-800d-4220-ade7-174f3081e1f0%22%7d και η σύνδεση θα πρέπει να γίνει με τον  ιδρυματικό λογαριασμό.

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο