Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) είναι μια θεσμοθετημένη εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά τους προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και αποσκοπεί στην πρώτη επαφή των φοιτητών/τριών του με ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Η ΠΑ φοιτητών/τριών διεξάγεται σε φορείς υποδοχής όπως, δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και επιχειρήσεις, υπό την εποπτεία μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ.  Το κόστος αποζημίωσης και ασφάλισης των φοιτητών για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης βαρύνει κατά προτεραιότητα τους φορείς υποδοχής, αλλά δύναται να καλύπτεται μερικώς ή εξ ολοκλήρου μέσω χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το εκάστοτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Η ΠΑ φοιτητών του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος πραγματοποιείται τη θερινή περίοδο 1/7 έως 31/8 κάθε έτους. Κάθε ακαδημαϊκή χρονιά ακολουθείται η διαδικασία για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, επιλογή φοιτητών μετά από μοριοδότηση, ανάθεση θέσης πρακτικής σε φοιτητές, υλοποίησης και αξιολόγησης της ΠΑ σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον κανονισμό της πρακτικής άσκησης που συνοδεύεται από τα παραρτήματα:  Παράρτημα Ι, Παράρτημα ΙΙ, Παράρτημα ΙΙΙ. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές περιγράφεται στον οδηγό.

Στο eclass έχει δημιουργηθεί μάθημα «Πρακτική άσκηση φοιτητών ΤΜΠ» για περισσότερες πληροφορίες.

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο