Διδάσκων: Κωνσταντίνος Κουρτίδης
Κωδικός Μαθήματος: ΤΛΠΣΚΠ
Εξάμηνο: 4ο (Εαρινό)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Προαπαιτούμενα: Φυσική της Ατμόσφαιρας
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Όχι
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL): https://eclass.duth.gr/courses/ TMC143/

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων:  
Το μάθημα στοχεύει να παρέχει:

  • Ειδικές γνώσεις διαχείρησης του περιβάλλοντος.
  • Εισαγωγική επαφή με την τηλεπισκόπιση,
  • Κατανόηση των βασικών μεθόδων και εφαρμογών στο περιβάλλον.

Περιεχόμενο Μαθήματος: 
1. Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπιση και τους στόχους του μαθήματος.
2. Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της δορυφορικής τηλεπισκόπισης, το θεωρητικό της υπόβαθρο, τις εφαρμογές της στη διαχείριση του περιβάλλοντος.
3. Επεξεργασία δορυφορικών εικόνων και τη χρήση σχετικού λογισμικού.
4. Εισαγωγή στις εφαρμογές της δορυφορικής τηλεπισκόπισης του περιβάλλοντος.
5. Σημερινή κατάσταση (διαθέσιμοι δορυφόροι, διαθέσιμα δεδομένα, διεθνείς δράσεις κλπ). Η λήψη της ψηφιακής εικόνας και η αποθήκευσή της.
6. Παράδειγμα με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, RGB, μέγεθος αποθηκευμένης εικόνας.
7. Τύποι ανιχνευτών (παθητικοί-ενεργητικοί, ηλεκτροπτικοί, θερμικοί, radar κλπ).
8. Τροχιές. Χωρική ανάλυση, διαχωριστική ικανότητα, συχνότητα δειγματοληψίας, ραδιομετρική ανάλυση.
9. Εδαφική κάλυψη. Σάρωση γραμμών.
10. Μετάδοση της ακτινοβολίας. Αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας με επιφάνειες και την ατμόσφαιρα. Μετατόπιση αναγλύφου. Υπολογισμός υψομέτρων από στερεοσκοπική παράλλαξη. Επιδράσεις από την περιστροφή της γης και την κίνηση του δορυφόρου. Παραμορφώσεις.
11. Ηλεκτροπτικοί ανιχνευτές. Η σειρά LANDSAT. Φασματική ανάλυση και δίαυλοι.
12. Η εικόνα και η γεωμετρία της. Ψηφιακή εικόνα. Ιστογράμματα εικόνας.
13. Ραδιομετρικές διορθώσεις εικόνας. Βελτίωση εικόνας. Ο ρόλος του ιστογράμματος. Μετασχηματισμοί ιστογράμματος. Εξομάλυνση εικόνας. Φίλτρα μέσων τιμών.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

  • Στέλιος Π. Μερτίκας, Τηλεπισκόπηση και ψηφιακή ανάλυση εικόνας, εκδ. ΙΩΝ, 2006.
  • Γ. Μηλιαρέσης, Φωτοερμηνεία-Τηλεπισκόπηση, εκδ. ΙΩΝ, 2006.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content