Διδάσκων: Αλέξανδρος Παπάνης
Κωδικός Μαθήματος:
Εξάμηνο: 9ο (Χειμερινό)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 2
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 0
Προαπαιτούμενα: Επίπεδο γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας Επιπέδου Proficiency
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Ναι
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική και Αγγλική
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL): https://eclass.duth.gr/courses/ TME234/

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση της εξειδικευμένης Αγγλικής ορολογίας που αναφέρεται σε θέματα όπως:

 • Η προστασία του Περιβάλλοντος
 • Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων και ανθρώπινων δραστηριοτήτων
 • Οι κλιματολογικές αλλαγές λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας
 • Η ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους, καθώς και
 • Οι περιβαλλοντολογικοί τρόποι οδήγησης
 • Πιο συγκεκριμένα, στόχοι του μαθήματος είναι:
  – ο αυτοέλεγχος, η αυτο-αξιολόγηση και αυτορρύθμιση της προόδου και του βαθμού κατανόησης της Διδαχθείσας Ύλης από τους ίδιους τους φοιτητές. Γενικά προάγονται οι ικανότητες του κριτικού αναστοχασμού, του εντοπισμού και της αναγνώρισης λαθών, της διαχείρισης καταστάσεων προβληματισμού και της επίλυσης πραγματικών προβλημάτων Περιβαλλοντικής Προστασίας.
  – Η κατανόηση αυθεντικών κειμένων ειδικότητας
  – Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
  – Η περαιτέρω εμβάθυνση στις μορφές και τις δομές διατύπωσης στην παραγωγή γραπτού λόγου
  – Η ενσυνείδητη χρήση της Αγγλικής για ειδικούς σκοπούς μέσω του εμπλουτισμού του Αγγλικού Τεχνικού Λεξιλογίου
  – Η έμφαση στην Ακουστική Κατανόηση
  – Η ενθάρρυνση απόκτησης θετικών στάσεων και συμπεριφορών και την ικανότητα αυτοδιαχείρισης και εμπλοκής στην μαθησιακή διαδικασία
  – Η ολοκλήρωση του πλαισίου σκέψης , διαχείρισης και λειτουργίας σε Αγγλόφωνο επιστημονικό περιβάλλον
 • Σε αυτό το πλαίσιο ο φοιτητής θα είναι ικανός να:
  – Μεταφράζει εξειδικευμένα κείμενα Προστασίας του Περιβάλλοντος.
  – Επεξεργάζεται την Ειδική Τεχνική Ορολογία
  – Επιλύει Ασκήσεις Κατανόησης και Εμπέδωσης Κειμένου, π.χ. reading comprehension exercises
  – Ολοκληρώνει διάφορες άλλες Ασκήσεις όπως συμπλήρωση κενών σε κείμενο (gap filling exercises), αντιστοίχησης (column matching exercises), εύρεσης παραγώγων (derivatives), πολλαπλών επιλογών, σήμανσης προτάσεων ως σωστές (True) ή λάθος (False) με βάση τις έννοιες και το περιεχόμενου του κειμένου και, τέλος, ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου που αναλαμβάνουν οι φοιτητές και είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα.
  Μετά την επεξεργασία τριών ενοτήτων ακολουθεί πάντοτε τεστ προόδου (progress test) με σκοπό τον έλεγχο του βαθμού κατανόησης της διδαχθείσης ύλης από τους φοιτητές. Υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο οι φοιτητές συμμετέχουν σε τέσσερα με πέντε τεστ προόδου συνολικά ανά εξάμηνο.

Περιεχόμενο Μαθήματος:
Το μάθημα αφορά στην εκμάθηση της επιστημονικής αγγλικής ορολογίας και αναφέρεται σε μία ποικιλία αντικειμένων της Μηχανικής και του Περιβάλλοντος όπως:
1. Material dependence.
2. Resource consumption (κατανάλωση πρώτων υλών και φυσικών πόρων).
3. Materials and the environment.
4. The Materials Life Cycle and Life Cycle Assessment (LCA).
5. The strategy for eco-selection of materials.
6. Recycling-reengineering- reconditioning.
7. Recycling: resurrecting materials.
8. Eco-driving and the environment.
9. Sustainability: living on renewable.
10. EPA and the National Environmental Policy Act.
11. Curriculum Vitae writing in accordance with the European prototypes.
12. Water resource Management System.
13. Human Influences on Ecosystems (species extinction – illegal predation).

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:

 • Materials and the Environment. Eco-Informed Material Choice, by Michael F. Ashby.
 • Sustainable Energy Consumption and Society, Goldblatt, David L.
 • Συνδυαστικές Σημειώσεις από διάφορες πηγές επιμελημένες από τον Διδάσκοντα.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content