Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων

ΜΕΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Προσωπικό:
Δημήτριος Κομίλης, M.Sc., Ph.D., Καθηγητής (διευθυντής)
Ευάγγελος Βουδριάς, Ph.D., Καθηγητής
Ιωάννης Παπασπύρος, ΕΤΕΠ

Υποψήφιοι Διδάκτορες:
• Α. Ευαγγέλου
• Β. Σουλτανίδης
• Γ. Γκαρμπούνης
• Α. Αβεροπούλου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διεύθυνση:
Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη. Πανεπιστημιούπολη Κιμμέρια

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: +30 25410-79391, 697-4453554
Email: dkomilis@env.duth.gr,
voudrias@env.duth.gr

Σύνδεσμοι:
https://dimitrioskomilis.webnode.gr/

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το «Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων» του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος έχει ως αποστολή:

– Την κάλυψη των διδακτικών αναγκών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, καθώς και άλλων Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στα γνωστικά αντικείμενα τα οποία θεραπεύει.
– Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές, στα πλαίσια των γνωστικών αντικειμένων του Εργαστηρίου.
– Την κάθε μορφής συνεργασία με τα κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα, ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.
– Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
– Τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, όπως επίσης και με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, αλλά και με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, με σκοπό να συμβάλλει στη μελέτη και αντιμετώπιση προβλημάτων που αναφέρονται στους τομείς δραστηριότητας του.
– Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς, κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/84 (ΦΕΚ 53/27-4-1984, τ.Α’) «Προϋπηρεσίες παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

– Συστήματα τεχνολογίας και διαχείρισης στερεών αποβλήτων, όπως: συστήματα αποθήκευσης και επεξεργασίας στην πηγή, συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, διαχωρισμού, ανάκτησης υλικών, επεξεργασίας, μετασχηματισμού και διάθεσης.
– Συστήματα τεχνολογίας και διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, όπως: συστήματα προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και διάθεσης.
– Συστήματα εξυγίανσης και αποκατάστασης υπογείων υδάτων, εδαφών και περιοχών (brownfields) ρυπανθέντων από στερεά και επικίνδυνα απόβλητα. Παρακολούθηση και έλεγχος λειτουργίας εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και εγκαταστάσεων εξυγίανσης υπογείων υδάτων, εδαφών και περιοχών ρυπανθέντων από τα ως άνω απόβλητα.
– Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τεχνικο-κοινωνικο-οικονομικές μελέτες που αφορούν σε εγκαταστάσεις τεχνολογίας και διαχείρισης στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και σε εγκαταστάσεις εξυγίανσης υπογείων υδάτων, εδαφών και περιοχών ρυπανθέντων από τα ως άνω απόβλητα.
– Προσδιορισμός φυσικών, χημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών στερεών και επικινδύνων αποβλήτων.
– Μετρήσεις πεδίου σε εγκαταστάσεις τεχνολογίας και διαχείρισης στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και εγκαταστάσεις εξυγίανσης υπογείων υδάτων, εδαφών και περιοχών ρυπανθέντων από τα ως άνω απόβλητα.
– Ανάπτυξη και εφαρμογή φυσικών και μαθηματικών ομοιωμάτων, που αφορούν σε εγκαταστάσεις τεχνολογίας και διαχείρισης στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και σε εγκαταστάσεις εξυγίανσης υπογείων υδάτων, εδαφών και περιοχών ρυπανθέντων από τα ως άνω απόβλητα.
– Άλλα θέματα σχετικά με τεχνολογία και διαχείριση στερεών και επικινδύνων αποβλήτων.

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ενδεικτικά, η υποδομή στο ως άνω εργαστήριο περιλαμβάνει: Αναλυτή Οργανικού Άνθρακα (TOC), Υγρό Χρωματογράφο (HPLC), Ατομική Απορρόφηση Φλόγας, Στοιχειακό Αναλυτή, Φασματοφωτόμετρο, Σύστημα Προσδιορισμού Χημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (COD), Σύστημα Προσδιορισμού Βιοχημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (BOD), Σύστημα TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure), Συστήματα Προσδιορισμού Διαπερατότητας (Flexible Wall Permeameters) και Εκπλυσιμότητας (Leaching) Στερεών και Στερεοποιημένων Αποβλήτων, Σύστημα Φυγοκέντρησης, Σύστημα Κροκίδωσης, Θερμιδόμετρο, Πυριαντήριο, Κλίβανο Ξηράς Αποστειρώσεως, Ζυγούς, Πεχάμετρα, Φορητό Οξυγονόμετρο και Αναδευτήρες.
To εργαστήριο διαθέτει πολλαπλούς αντιδραστήρες αερόβιας κομποστοποίησης πιλοτικής κλίμακας. Όλα αυτά στεγάζονται σε ανεξάρτητο χώρο, που επίσης σχεδιάσθηκε και κατασκευάσθηκε με βάση τις ανάγκες του Εργαστηρίου Διαχείρισης και Τεχνολογίας Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων.

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο