Ευαγγελία Κωστενίδου

Διεύθυνση:
Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής
Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασ. Σοφίας, 67132 Ξάνθη

Τηλέφωνο:
+30 25410 79314

E-mail:
ekosteni@env.duth.gr

Εκπαίδευση:

 • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα:

 • Φυσικοχημικές ιδιότητες των ατμοσφαιρικών σωματιδίων
 • Χημικές αντιδράσεις και σχηματισμός των δευτερογενών ατμοσφαιρικών σωματιδίων
 • Ανθρωπογενείς πηγές (αυτοκίνητα, καύση βιομάζας, ψήσιμο κρέατος, βιομηχανία)
 • Βιογενείς πηγές (δευτερογενή σωματίδια από μονοτερπένια και σεσκιτερπένια)
 • Μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων στο πεδίο
 • Εργαστηριακά πειράματα σε περιβαλλοντικούς θαλάμους

Μαθήματα

 1. Ατμοσφαιρική Χημεία
 2. Ατμοσφαιρικη Ρύπανση
 3. Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Ατμοσφαιρικών Ρύπων Ι
 4. Χημικές Διεργασίες στην Ατμόσφαιρα
 5. Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Ατμοσφαιρικών Ρύπων ΙΙ
Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο