Χημικές Διεργασίες στην Ατμόσφαιρα

Διδάσκουσα: Ευαγγελία Κωστενίδου
Κωδικός Μαθήματος: 15ΘΕ6Ν – Κ1
Εξάμηνο: 9ο (Χειμερινό)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Προαπαιτούμενα: Μαθηματικά, Ατμοσφαιρική Χημεία, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Στατιστική Ι και ΙΙ, Γλώσσα προγραμματισμού (ΙΙ) (MATLAB-ANSYS-DAISYLAB-LABVIEW)
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Ναι
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL): https://eclass.duth.gr/courses/ TMC382/

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων:  

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση των χημικών διεργασιών της ρυπασμένης και μη ρυπασμένης ατμόσφαιρας, την αλληλεπίδραση της ατμόσφαιρας με τα άλλα τμήματα της βιόσφαιρας, την τροποποίηση των χημικών αυτών διεργασιών λόγω της Κλιματικής Αλλαγής και των συνεπειών αυτής της τροποποίησης. Αναλυτικότερα:

  • Η σπουδαιότητα των χημικών κύκλων και των ρύπων στην ατμόσφαιρα
  • Ανασκόπηση των θεμελιωδών αρχών της χημικής κινητικής, της θερμοδυναμικής και της φασματοσκοπίας στα πλαίσια των χημικών διεργασιών στην Ατμόσφαιρα.
  • Μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση των χημικών διεργασιών στην ατμόσφαιρα. Χρήση ενός ελεύθερου λογισμικού προσομοίωσης της χημικής κινητικής των ατμοσφαιρικών αντιδράσεων και ενός ελεύθερου λογισμικού προσομοίωσης των χημικών αντιδράσεων της ατμόσφαιρας.
  • Οι χημικές διεργασίες της φυσικής και της ρυπασμένης τροπόσφαιρας. Επιπτώσεις.
  • Χημικές διεργασίες και Κλιματική Αλλαγή: η αλληλεπίδρασή τους.

Περιεχόμενο Μαθήματος: 
1. Μία επισκόπηση του φυσικού και ρυπασμένου περιβάλλοντος.
2. Χημεία/Φωτοχημεία της τροπόσφαιρας.
3. Χημικοί κύκλοι.
4. Χημική κινητική, θερμοδυναμική και διασπορά ρύπων.
5. Λογισμικό προσομοίωσης της χημικής κινητικής των ατμοσφαιρικών αντιδράσεων.
6. Χημεία των ατμοσφαιρικών οργανικών ενώσεων με ελεύθερες ρίζες.
7. Χημεία των ατμοσφαιρικών ανόργανων ενώσεων με ελεύθερες ρίζες.
8. Λογισμικό προσομοίωσης των χημικών αντιδράσεων.
9. Τρόποι παρατήρησης και παρακολούθησης των χημικών διεργασιών στην ατμόσφαιρα.
10. Χημικές διεργασίες και Κλιματική Αλλαγή.
11. Χημεία των νεφών.
12. Στρατοσφαιρική Χημεία.
13. Φροντιστήριο.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:

  • Πανεπιστημιακές σημειώσεις: «Χημικές Διεργασίες στην Ατμόσφαιρα» Σπυρίδων Ραψομανίκης, διαθέσιμο στο e-class.
  • Barbara J. Finlayson-Pitts, James N. Pitts, Jr. “Chemistry of the Upper and Lower Atmosphere: Theory, Experiments, and Applications” Academic Press, 1999
  • John H. Seinfeld, Spyros N. Pandis “Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change”, WILEY, 2006.
  • Papers
Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο