Σταμάτιος Ζώρας

Διεύθυνση:
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασ. Σοφίας, 67132 Ξάνθη

E-mail:
szoras@env.duth.gr

Εκπαίδευση: 

 • BSc
 • MSc.
 • PhD(Eng).

Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα:  

 • Εφαρμογές προγραμμάτων ενεργειακού σχεδιασμού σε κτίρια και οικισμούς (TAS, AMBIENS, ECOTECT, ANSYS-CFX, FLUENT).
 • Παθητικά συστήματα.
 • Αριθμητική προσομοίωση μεταφοράς ενέργειας κατασκευών και οικισμών λόγω επαφής με το έδαφος για τη βελτιστοποίηση της κτιριακής δομής σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας σε βάθος χρόνου.
 • Προσομοίωση και ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος με τη χρήση περιβαλλοντικής υπολογιστικής ρευστομηχανικής και συνοπτικής μετεωρολογίας.
 • Προσομοίωση πιθανότητας έκρηξης, φωτιάς και εξάπλωση καπνού σε υπόγειες κατασκευές για την βελτιστοποίηση των συστημάτων ασφαλείας και ανάπτυξη στρατηγικών διαφυγής.
 • Ποιότητα περιβάλλοντος (ακτινοβολίες, ρύπανση) και προστασία της δημόσιας υγείας.
 • Μετάδοση περιβαλλοντικής πληροφορίας για την προστασία του πολίτη.
 • Προχωρημένες μέθοδοι ανάλυσης χρονοσειρών και ανάλυση ευαισθησίας.

Διδασκόμενα Μαθήματα:
1. Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ενεργειακή Επιθεώρηση.
2. Προσομοιώσεις Διασποράς Ατμοσφαιρικών Ρύπων.
3. Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και Προσομοίωση.

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο