Παράσχος Μελίδης

Διεύθυνση: 
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Βασ. Σοφίας, 67132 Ξάνθη

Τηλέφωνο:
+30 25410 79372

E-mail:
pmelidis@env.duth.gr

Εκπαίδευση:

 • 1991: Διδακτορικό (Dr. rer. nat.), Τμήμα Χημείας, Ινστιτούτο Ανόργανης Χημείας, Πολυτεχνείο Στουτγάρδης, Γερμανία.
 • 1988: Δίπλωμα Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πολυτεχνείο Στουτγάρδης, Γερμανία.

Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα: 

 • Ανάπτυξη, ανάλυση, σχεδιασμός, αυτόματη ρύθμιση και βελτιστοποίηση των αναερόβιων και αερόβιων βιοχημικών διεργασιών για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων.
 • Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μεθόδων για την αφαίρεση θρεπτικών (τριτοβάθμια επεξεργασία) από τα υγρά απόβλητα.
 • Εφαρμογές βιοαισθητήρων/Τοξικόμετρων αερόβιων και αναερόβιων στον έλεγχο λειτουργίας ΜΕΥΑ.
 • Τεταρτοβάθμια (προχωρημένη) επεξεργασία υγρών αποβλήτων για ανακύκλωση νερού.
 • Διαχείριση ιλύος μονάδων ενεργού ιλύος αναερόβια σταθεροποίηση και συνεπεξεργασία με υγρά απόβλητα υψηλού οργανικού φορτίου. Ανάπτυξη και σχεδιασμός μεθοδολογιών για την αύξηση της παραγωγής βιοαερίου με την χρήση φυσικοχημικών και μηχανικών μεθόδων (χρήση υπερήχων).
 • Ηλιοθερμική ξήρανση της περίσσειας ιλύος. Αξιοποίηση του ξηραμένου προϊόντος στην κεραμοποιία.
 • Ενεργειακή αξιοποίηση οργανικού φορτίου υγρών αποβλήτων με αναερόβιες μεθόδους και παραγωγή βιοαερίου.
 • Επεξεργασία αστικών, βιομηχανικών και αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με προχωρημένες διεργασίες.
 • Ανίχνευση, ποσοτικός προσδιορισμός και διερεύνηση βιολογικής αποικοδόμησης οργανικών μικρορύπων/ επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα (π.χ. υπόλοιπα φυτοφαρμάκων, φαρμάκων, καλυντικών)

Διδασκόμενα Μαθήματα: 
1. Τεχνολογίες Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού.
2. Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Διεργασιών σε ΜΕΥΑ.
3. Γερμανικά Ι.
4. Γερμανικά ΙΙ.
5. Εργαστηριακά μαθήματα:
«Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι» (συνδιδασκαλία με Καθ. Α. Αϊβαζιδη),
«Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων ΙΙ» (συνδιδασκαλία με Καθ. Α. Αϊβαζιδη),
«Περιβαλλοντική Μικροβιολογία» (συνδιδασκαλία με Επικ. Καθ. Σ. Ντούγια),
Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης (συνδιδασκαλία, με Καθ. Κ. Ουζούνη).

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο