Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

ΜΕΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Προσωπικό:
Γεώργιος Συλαίος, Αναπληρωτής Καθηγητής, (Διευθυντής εργαστηρίου) , Γεωλόγος – Ωκεανογράφος, «Διαχείριση και Προσομοίωση Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων» 
Κωνσταντίνος Μουτσόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πολιτικός Μηχανικός – Υδρολόγος, «Ανάλυση και Προσομοίωση Υδατικών Πόρων»
Γεώργιος Γκίκας, Επίκουρος Καθηγητής, Χημικός & Πολιτικός Μηχανικός, «Περιβαλλοντική Διαχείριση και Προσομοίωση Ποταμών, Λιμνών και Υγροβιοτόπων»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διεύθυνση:
Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 2541079398
Email: gsylaios@env.duth.gr

Σύνδεσμοι:
Facebook: labecoleng

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Συμβολή του Εργαστηρίου στην επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος:

Εσωτερικά Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα
Παρακολούθηση με ολοκληρωμένο τρόπο των λεκανών απορροής κατ’ εφαρμογή της ΟΠΝ. Προσομοίωση και εκπόνηση μελετών διαχείρισης και αποκατάστασης λιμναίων, ποτάμιων και υγροτοπικών οικοσυστημάτων. Προώθηση της Οικο-υδρολογίας.

Παράκτιο Περιβάλλον
Μέτρηση και προσομοιώνουμε την υδροδυναμική κυκλοφορία, εκπόνηση μελετών αποκατάστασης ακτών από τη διάβρωση, προσδιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων, σχεδιασμός και χωροθέτηση αγωγών έκχυσης αποβλήτων, σχεδιασμός έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και ύδρευσης.

Υδρογεωλογία – Υπόγεια Υδραυλική
Καταγραφή της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης υδροφορέων, εκπόνηση μελετών αποκατάστασης και εμπλουτισμού, προσομοίωση υπόγειων ροών, παρακολούθηση φυσικοχημικών παραμέτρων πηγών και καρστικών σχηματισμών. Ανάπτυξη αναλυτικών λύσεων και αριθμητών σχημάτων για ροή σε υδροφορείς και πορώδη μέσα. Πειραματική έρευνα της ροής σε πορώδη μέσα και ρωγμές.

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων
Ανάπτυξη και προώθηση της τεχνολογίας των Τεχνητών Υγροβιοτόπων. Έρευνα και μελέτες στην επαναχρησιμοποίηση λυμάτων. Μελέτη και σχεδιασμός συστήματα συλλογής και χρήσης βρόχινου νερού. Εφαρμογή σύγχρονων μαθηματικών μεθόδων (ασαφής λογική, νευρωνικά δίκτυα), μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας και λήψης αποφάσεων και στατιστικής.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες σε θέματα:

Α. Διαχείρισης και αποκατάστασης ποτάμιων, λιμναίων, παράκτιων και υπόγειων υδατικών συστημάτων,
Β. Περιβαλλοντικής υδραυλικής, υδροδυναμικής και τεχνικής υδρολογίας, ,
Γ. Ολοκληρωμένης διαχείρισης και προσομοίωσης υδατικών πόρων,
Δ. Διαχείρισης και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με φυσικά συστήματα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα κύρια Μαθήματα που προσφέρει το Εργαστήριο είναι:

• Ρευστομηχανική,
• Περιβαλλοντική Γεωλογία,
• Φυσική Ωκεανογραφία,
• Τεχνική Υδρολογία,
• Οικολογική Μηχανική & Τεχνολογία Ι (Διαχείριση Απορροής, Ρύπων και Φερτών)
• Οικολογική Μηχανική & Τεχνολογία ΙΙ, (Φυσικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων)
• Εφαρμοσμένη & Υπόγεια Υδραυλική,
• Διαχείριση Υδατικών Πόρων,
• Γεωδαισία,
• Περιβαλλοντική Υπολογιστική Ρευστομηχανική,
• Περιβαλλοντική Διαχείριση Εσωτερικών και Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων,
• Περιβαλλοντική Ακτομηχανική.
• Επιχειρησιακή Έρευνα.

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το Εργαστήριο διαθέτει χώρο 90 m2 στα κτίρια του Τμήματος στην Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων Ξάνθης, ο οποίος είναι πλήρως εξοπλισμένος: (α) με όργανα για χημικές αναλύσεις φυσικών νερών, υγρών αποβλήτων και εδαφών, (β) με υπολογιστές για την ανάπτυξη και υποστήριξη φυσικών και μαθηματικών μοντέλων, (γ) με πειραματικές διατάξεις για την προσομοίωση ροής σε ρωγμές και πορώδη μέσα.. Επίσης το Εργαστήριο διαθέτει όχημα τύπου Van, πλήρως εξοπλισμένο και διαμορφωμένο σε κινητό εργαστήριο, ημιφορτηγό αυτοκίνητο 4×4 και φουσκωτό σκάφος (μήκους 5 m με εξωλέμβιο μηχανή 40 HP). Τα δύο οχήματα και το σκάφος χρησιμοποιούνται για εκστρατείες και μετρήσεις πεδίου σε υδατικά οικοσυστήματα. Τέλος το εργαστήριο διαθέτει υπαίθριο χώρο όπου έχουν κατασκευαστεί πιλοτικές μονάδες τεχνητών υγροβιοτόπων.

Εξοπλισμός του Εργαστηρίου:

• Μετεωρολογικοί σταθμοί
• Ρευματογράφοι
• Δειγματολήπτες νερού, φερτών υλών και ιζημάτων
• Βαρούλκο ανάρτησης και βύθισης οργάνων
• Φορητά όργανα επιτόπιας μέτρησης παραμέτρων στάθμης και ποιότητας νερού
• Συσκευές προσδιορισμού χημικών/βιολογικών παραμέτρων σε φυσικά νερά και υγρά απόβλητα, όπως ιοντικός χρωματογράφος, θερμοστάτες και φυάλες προσδιορισμού BOD, συσκευή χώνευσης COD, κλίβανος, διάταξη Kjeldahl, φασματοφωτόμετρα, στάνταρ κόσκινα, κλπ.
• Πλήρης βιβλιοθήκη «εργαλείων» προσομοίωσης.

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο