Πληροφορίες

Οργάνωση

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ., διπλωματούχος μηχανικός καθίσταται ο φοιτητής, όταν έχει:

α) παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα (56) του Προγράμματος Σπουδών,
β) ολοκληρώσει και παρουσιάσει την Διπλωματική Διατριβή, και
γ) συγκεντρώσει 300 Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.-ECTS).Η δομή του Π.Σ. περιλαμβάνει 36 μαθήματα βασικού κορμού, τα οποία κατανέμονται στα έξι (6) πρώτα εξάμηνα, ενώ στα επόμενα τρία (3) εξάμηνα, με τη διδασκαλία 18 μαθημάτων, ακολουθεί η εξειδίκευση σε δυο διακριτές κατευθύνσεις:

α) Μηχανική Περιβάλλοντος με κατεύθυνση Ατμόσφαιρα – Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή (Παρουσίαση Κατεύθυνσης Ι)
β) Μηχανική Περιβάλλοντος με κατεύθυνση Τεχνολογίες Προστασίας Νερού και Εδάφους – Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον (Παρουσίαση Κατεύθυνσης ΙΙ)
Στα μαθήματα κατεύθυνσης των τριών ανωτέρων εξαμήνων συμπεριλαμβάνονται και μαθήματα επιλογής.
Τέλος, δυο (2) μαθήματα αναφέρονται στη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας, που επιλέγεται μεταξύ της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερμανικής. Παράρτημα Διπλώματος (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 108202.04.2019)

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο