Ιστορικό και Αποστολή του Τμήματος

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιδρύθηκε το 1993 με το Π.Δ. 365/93. (ΦΕΚ 156/13-09-1993) Οι πρώτοι φοιτητές εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 1995 – 1996. Από το έτος 2003 το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ. έγινε αυτοδύναμο και διεκδικεί μια εξέχουσα θέση στη σημερινή Ελληνική κοινωνία αλλά και στο διεθνές Ακαδημαϊκό γίγνεσθαι, με εργαλεία αφενός ένα σύγχρονο, ευέλικτο αλλά και πλήρες πρόγραμμα σπουδών, εναρμονιζόμενο πλήρως με τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης και τα διεθνή πρότυπα, το οποίο θεραπεύει την Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος και εναρμονίζει το ρόλο του Μηχανικού στις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας και αφετέρου την ανάπτυξη της βασικής έρευνας και καινοτόμων ερευνητικών εφαρμογών.

Στα 23 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος έχουν απονεμηθεί 658 Διπλώματα Μηχανικού Περιβάλλοντος, 239 Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Masters) και 39 Διδακτορικά Διπλώματα (PhD).

Τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών θεμελιώνουν τις βασικές αρχές του μηχανικού περιβάλλοντος, με ποιοτική, θεωρητική και εργαστηριακή εμβάθυνση και εμπέδωση των γνώσεων, σε πλήρη εναρμόνιση με τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών υψηλού επιπέδου. Προσδίδουν στους αποφοίτους μας τις αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις δραστηριότητες της ειδικότητας του Μηχανικού.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος έχουν διακριτό και αναγνωρίσιμο ρόλο στην αγορά εργασίας των μηχανικών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σύμφωνα με το νόμο 4439/2016 και το ΠΔ 99/2018 (Άρθρο 13) περί ρύθμισης επαγγέλματος μηχανικών, η ειδικότητα του μηχανικού περιβάλλοντος αναγνωρίζεται ως μία διακριτή ειδικότητα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Αποστολή του Τμήματος σύμφωνα με το ιδρυτικό ΦΕΚ είναι:
Να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα την επιστήμη του Μηχανικού που αναφέρεται στη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Να συμβάλει ουσιαστικά στην εμπέδωση και ενεργοποίηση του αισθήματος κοινωνικής αλληλεγγύης και ευθύνης για το περιβάλλον και στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών προστασίας του περιβάλλοντος, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και προφύλαξης της δημόσιας υγείας.

Να παράγει τεχνικά στελέχη υψηλής στάθμης ικανά για τη διοίκηση, το Σχεδιασμό και τη Διαχείριση προγραμμάτων, έργων και πολιτικών σε θέματα περιβάλλοντος.

Να εκπαιδεύει και επιμορφώνει στελέχη της εκπαίδευσης, του Δημόσιου τομέα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών ομάδων και φορέων σε περιβαλλοντικά θέματα. Να προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης σε πτυχιούχους Μηχανικούς.

Να εκπαιδεύει τους μελλοντικούς Διπλωματούχους Μηχανικούς σε θέματα σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης σύγχρονων υποδομών για τη συντήρηση του κρίσιμου φυσικού κεφαλαίου του πλανήτη, που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών κοινωνιών. Τα κύρια αντικείμενα εξειδίκευσης των μηχανικών περιβάλλοντος επικεντρώνονται στη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, στον έλεγχο και την διαχείριση των ατμοσφαιρικών ρύπων, στις τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στη διαχείριση υδατικών πόρων, στη διαχείριση ενέργειας και στην διαχείριση του περιβάλλοντος για την αειφόρο ανάπτυξη.

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο