Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων

ΜΕΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Προσωπικό:

 • Παράσχος Μελίδης, Καθηγητής (Διευθυντής εργαστηρίου)
 • Σπυρίδων Ντούγιας, Καθηγητής
 • Νικόλαος Ρέμας, Επίκουρος Καθηγητής
 • Bασίλειος Διαμαντής, Ε.ΔΙ.Π., Μηχανικός Περιβάλλοντος
 • Στεργιανή Πιάδου, ΕΤΕΠ, Μηχανολόγος Μηχανικός, ΤΕ (Συνταξιοδότηση)
 • Αλέξανδρος Αϊβαζίδης (Συνταξιοδότηση)

 

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές:

 • Δρ. Κωνσταντίνος Αζής

 

Υποψήφιοι Διδάκτορες:

 • Δέσποινα Σουλτάνη
 • π. Ιωσήφ Αστεριάδης
 • Ιωάννης Σταυρακάκης
 • Αναστασία Μακρή
 • Κατερίνα Γρόπαλη
 • Δήμητρα Ματζίρη
 • Χαρά Δόλγηρα
 • Ζωγραφίνα Μαυριού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διεύθυνση:
Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων, Τμήμα Μηχανικών
Περιβάλλοντος,Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ταχυδρομική διεύθυνση: Βασ. Σοφίας12, 67132 Ξάνθη
Διεύθυνση ταχυμεταφορέα: 67100 Κιμέρια Ξάνθης

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: +30 25410-79372
Email: pmelidis@env.duth.gr

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η κύρια αποστολή του Εργαστηρίου είναι η κάλυψη των διδακτικών αναγκών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, καθώς και άλλων Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και η προαγωγή της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα τα οποία θεραπεύει.
Η υποστήριξη των κρατικών υπηρεσιών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων επί θεμάτων που αφορούν στο σχεδιασμό, ανάλυση, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση διεργασιών σχετικών με τη διαχείριση, επεξεργασία, διάθεση και ελαχιστοποίηση παραγωγής υγρών αποβλήτων και των παραγομένων από αυτές τις διεργασίες βιοστερεών εντάσσονται επίσης στις δραστηριότητες του εργαστηρίου.
Επιπλέον, μεταξύ των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου εντάσσονται η οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ ΕΡΓΟ

Αναλυτικά το εκπαιδευτικό έργο κατανέμεται σε υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και κατεύθυνσης καθώς και σε μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης. Σημαντικό πλήθος μαθημάτων συνοδεύεται από εργαστηριακή πρακτική εκπαίδευση.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Υποχρεωτικά:

 • Βιολογία-Οικολογία (Θ)
 • Περιβαλλοντική Μικροβιολογία (Θ+Ε)
 • Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι (Θ+Ε)
 • Τεχνολογίες Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού (Θ)

 

Κατεύθυνσης:

Ι) Υποχρεωτικά

 • Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων ΙΙ (Θ+Ε)
 • Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Διεργασιών σε ΜΕΥΑ (Θ)

ΙΙ) Επιλογής

 • Επεξεργασία Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων (Θ)
 • Κλιματική ουδετερότητα και ενεργειακή αυτάρκεια σε ΜΕΥΑ (Θ)
 • Ειδικές και Προχωρημένες Διεργασίες σε ΜΕΥΑ (Θ)
 • Μικροβιακή οικολογία ενεργού ιλύος (Θ)

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

1. Ερευνητικό Έργο: «Ανάπτυξη νέων καινοτόμων βιολογικών συστημάτων για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων επιβαρυμένων με γεωργικά φάρμακα από μεταποιητικές αγροτικές βιομηχανίες»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου αποτελεί η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών που συμπληρώνουν τη λειτουργία και βελτιώνουν την απόδοση συμβατικών τεχνολογιών επεξεργασίας και καλύπτουν θέματα, όπως:

1. Ανάπτυξη, ανάλυση, σχεδιασμός, έλεγχος και βελτιστοποίηση των αερόβιων και αναερόβιων βιοχημικών διεργασιών για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων.
2. Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μεθόδων για την αφαίρεση θρεπτικών (τριτοβάθμια επεξεργασία) από τα υγρά απόβλητα.
3. Εφαρμογές αερόβιων και αναερόβιων βιοαισθητήρων/τοξικόμετρων στον έλεγχο λειτουργίας ΜΕΥΑ.
4. Τεταρτοβάθμια (προχωρημένη) επεξεργασία υγρών αποβλήτων για ανακύκλωση νερού. 5. Διαχείριση ιλύος μονάδων ενεργού ιλύος, αναερόβια σταθεροποίηση και συνεπεξεργασία με υγρά απόβλητα υψηλού οργανικού φορτίου.
6. Ηλιοθερμική ξήρανση της περίσσειας ιλύος. Αξιοποίηση του ξηραμένου προϊόντος στην κεραμοποιία.
7. Περιβαλλοντική μικροβιολογία και βιοτεχνολογία. Ταυτοποίηση μικροβιακών κοινοτήτων και επεξεργασία υγρών αποβλήτων. Σχεδιασμός και διερεύνηση βιοχημικών διεργασιών 8. Ενεργειακή αξιοποίηση οργανικού φορτίου υγρών αποβλήτων και βιομάζας με αναερόβιες μεθόδους και παραγωγή βιοαερίου
9. Επεξεργασία βιομηχανικών και αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με προχωρημένες διεργασίες (π.χ. οξείδωση, φωτοκατάλυση, εφαρμογή υπερήχων).
10. Διαχείριση οσμών σε δίκτυα αστικών λυμάτων και εγκαταστάσεις αντίστοιχων μονάδων επεξεργασίας.
11. Υλική Ανάκτηση από υγρά απόβλητα με βιολογικές μεθόδους (π.χ. αιθανόλη) και φυσικές διεργασίες (π.χ. μακρομοριακά συστατικά με μεμβράνες)
12. Ανίχνευση, ποσοτικός προσδιορισμός και επεξεργασία οργανικών μικρορύπων/επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα (π.χ. υπόλοιπα φυτοφαρμάκων, φαρμάκων).

Η παροχή υπηρεσιών του εργαστηρίου σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς, κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/84 (ΦΕΚ 53/27-4-1984, τ.Α’) «Προϋπηρεσίες παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» περιλαμβάνει:

1. Αναλυτική προσέγγιση και προσδιορισμός παραμέτρων υγρών αποβλήτων, όπως pH, COD (Chemical OxygenDemand), BOD (BiochemicalOxygenDemand), οργανικά οξέα, μη πτητικά συστατικά, τοξικότητα, κ.λ.π
2. Εργαστηριακές μελέτες για τον προσδιορισμό της αερόβιας και αναερόβιας βιοαποικοδομησιμότητας οργανικών συστατικών σε υγρά απόβλητα και εκτίμηση καταλληλότητας της μεθόδου επεξεργασίας.
3. Εργαστηριακές και πιλοτικές μελέτες τεχνικής κινητικής βιολογικών αντιδράσεων για διαστασιολόγηση αερόβιων και αναερόβιων διεργασιών.
4. Ένταξη φυσικο-χημικών μεθόδων στη διαχείριση υγρών αποβλήτων και βελτιστοποίηση αντίστοιχων μονάδων επεξεργασίας.
5. Παραγωγή ενεργειακά χρήσιμου βιοαερίου από αναερόβια σταθεροποίηση ιλύος και από επεξεργασία αποβλήτων της βιομηχανίας τροφίμων και ζυμώσεων (ίδια τεχνολογία).
6. Μικροβιολογική ποιότητα φυσικών υδάτων, υγρών αποβλήτων και ιλύος.
7. Βελτιστοποίηση λειτουργίας και απόδοσης εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
8. Εντοπισμός, ανάλυση και επίλυση δυσλειτουργίων σε υφιστάμενες ΜΕΥΑ και μεθοδολογική προσέγγιση προσαρμογής τους στις αυξημένες απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
9. Εξέλιξη και εφαρμογή τοξικόμετρων για την εποπτεία και έλεγχο της λειτουργίας Μονάδων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων.
10. Εκτεταμένη επεξεργασία και ανακύκλωση νερού (Τέταρτη Βαθμίδα Επεξεργασίας).
11. Διαχείριση θειούχων απορροών και αντιμετώπισης δυσοσμίας στο δίκτυο αστικών λυμάτων και στο κτίριο έργων εισόδου Μονάδων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων.

Παρουσίαση έργων του εργαστηρίου

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ενδεικτικά η υποδομή του εργαστηρίου περιλαμβάνει:

Μεγάλο αριθμό βιοτεχνολογικών αντιδραστήρων για την συστηματική έρευνα της αερόβιας και αναερόβιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (μεγέθους από 1L μέχρι 500L) που περιλαμβάνει βιοστάτες, αντιδραστήρες, αναμικτήρες, αντλίες κάθε είδους και μεγέθους, pH-controller, ρυθμιστές στάθμης, υδατόλουτρα,MSBR, κ.λπ.
Από την πλευρά αναλυτικών οργάνων εκτός των άλλων περιλαμβάνει:

• Αέριο χρωματογράφο GC-MS με αυτόματο δειγματολήπτη (Shimadzu)
• Αέριο χρωματογράφο με αυτόματο δειγματολήπτη, Autosystem της PerkinElmer
• Φασματοφωτόμετρα VIS και UV/VIS διπλής δέσμης
• Φασματοφωτόμετρο VIS
• Συστήματα Προσδιορισμού του Χημικά και Βιοχημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου
• Συστήματα χώνευσης
• Κλιβάνους επώασης
• Μικροσκόπια και μικροσκόπιο φθορισμού
• pHμετρα
• Αγωγιμόμετρα
• Οξυγονόμετρα,
• Μικροσκόπιο φθορισμού,
• Συσκευή PCR,
• Συσκευή TGGE
• Θάλαμος νηματικής ροής,
• Μικροφυγόκεντροι και φυγόκεντροι (Heraeus),
• Επωαστικοί θάλαμοι κ.λπ.

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο