Περιγραφή Τμήματος

Εικόνα3

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος εκπαιδεύει τους μελλοντικούς Διπλωματούχους Μηχανικούς σε θέματα σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης σύγχρονων υποδομών για τη συντήρηση του κρίσιμου φυσικού κεφαλαίου του πλανήτη, που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών κοινωνιών. Τα κύρια αντικείμενα εξειδίκευσης των μηχανικών περιβάλλοντος επικεντρώνονται στη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, στον έλεγχο και την διαχείριση των ατμοσφαιρικών ρύπων, στις τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στη διαχείριση υδατικών πόρων, στη διαχείριση ενέργειας και στην διαχείριση του περιβάλλοντος για την αειφόρο ανάπτυξη. Αναλυτικότερα, στο αντικείμενο των …

Υγρών Αποβλήτων, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην ανάπτυξη, ανάλυση, σχεδιασμό, προσομοίωση, αυτόματη ρύθμιση και βελτιστοποίηση των αναερόβιων και αερόβιων βιοχημικών διεργασιών καθώς και φυσικών διεργασιών για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων, αναερόβια επεξεργασία αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων και βιομάζας για την παραγωγή βιοαερίου και ενέργειας, τεταρτοβάθμια επεξεργασία υγρών αποβλήτων για ανακύκλωση νερού, στις μικροβιολογικές και μοριακές τεχνικές που εφαρμόζονται για τον χαρακτηρισμό των μικροβιακών κοινοτήτων και τον έλεγχο των βιολογικών διεργασιών και στις τεχνολογίες επεξεργασίας πόσιμου νερού.

Στερεών Αποβλήτων, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στον σχεδιασμό συστημάτων διαχείρισης στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, όπως συστήματα ανακύκλωσης, συλλογής, μεταφοράς/μεταφόρτωσης, βιολογικής επεξεργασίας (κομποστοποίησης, αναερόβιας χώνευσης, βιολογικής ξήρανσης), καύσης για ανάκτηση ενέργειας, τελικής διάθεσης σε χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων και εξυγίανσης ρυπασμένων εδαφών και υπογείων υδάτων.

Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, οι φοιτητές αποκτούν την ικανότητα να χειρίζονται τεχνολογίες αντιμετώπισης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο αστικό, περιαστικό και φυσικό περιβάλλον, να σχεδιάζουν μονάδες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων σε οποιαδήποτε βιομηχανία, να ελέγχουν την ατμόσφαιρα εσωτερικών χώρων και να εξειδικεύονται σε θέματα κλιματικής αλλαγής.

Υδατικών Πόρων, οι φοιτητές αποκτούν το αναγκαίο επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο για να μπορούν να μελετούν, να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και, τέλος, να λειτουργούν τεχνικά έργα σχετικά με τη διαχείριση υδατικών πόρων (επιφανειακών και υπογείων), καθώς και να αξιολογούν, να αναπτύσσουν και να διασυνδέουν συστήματα παρακολούθησης, προσομοίωσης και διαχείρισης του φυσικού υδάτινου περιβάλλοντος. Παράλληλα, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη διαχείριση αστικής και αγροτικής απορροής και στο σχεδιασμό φυσικών συστημάτων για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων.

Διαχείρισης Ενέργειας, οι φοιτητές αποκοτούν δεξιότητες στη χρήση τεχνολογιών εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας κυρίως σε δομημένο περιβάλλον (λ.χ. κτίρια).

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης, λειτουργίας και ελέγχου συστημάτων παραγωγής ενέργειας (υβριδικών και μη) με χρήση ηλιακής, αιολικής ενέργειας και ενέργειας από βιομάζα.

Διαχείρισης Περιβάλλοντος, οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε θέματα οικολογίας, περιβαλλοντικής μικροβιολογίας, διαχείρισης υδατικών πόρων και παράκτιων οικοσυστημάτων.

Αειφόρου ανάπτυξης, οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε θέματα οικονομικής περιβάλλοντος, τεχνικών τιμολόγησης φυσικών πόρων, τεχνικής οικονομικής, πράσινης επιχειρηματικότητας, συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001, EMAS, eco-label) και της επίδρασης των ψυχολογικών και κοινωνικών μεταβλητών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος.

Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο