Υδραυλικά Έργα

Διδάσκοντες: Βασίλης Μπέλλος
Κωδικός Μαθήματος: 15ΖΕ7Ν-Κ2
Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Προαπαιτούμενα: –
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: ΝΑΙ
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική (Αγγλική για φοιτητές ERASMUS)
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL): –

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του Μηχανικού Περιβάλλοντος στο σχεδιασμό Υδραυλικών Έργων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν το θεωρητικό υπόβαθρο ούτως ώστε να συμμετέχουν στο σχεδιασμό των παρακάτω έργων:

 • Φράγματα-ταμιευτήρες
 • Υδροδυναμικές διατάξεις
 • Διευθετήσεις υδατορεμάτων
 • Αντιπλημμυρικά έργα
 • Εγγειοβελτιωτικά έργα
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 1. Εισαγωγή στα υδραυλικά έργα
 2. Σχεδιασμός ταμιευτήρα φράγματος (υδατικό ισοζύγιο ταμιευτήρα, παραγωγή στοχαστικών χρονοσειρών για το σχεδιασμό)
 3. Σχεδιασμός υπερχειλιστή φράγματος (εκτίμηση βροχόπτωσης σχεδιασμού, διόδευση μέσω ταμιευτήρα, υπερχειλιστές ogee)
 4. Σχεδιασμός διώρυγας απαγωγής και έργα καταστροφής ενέργειας (βαθμιδωτοί υπερχειλιστές, λεκάνη καταστροφής ενέργειας, διατάξεις flip bucket)
 5. Υδροδυναμικές διατάξεις (παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας)
 6. Υδραυλικές κατασκευές σε μικρή κλίμακα (θυροφράγματα, υπερχειλιστές λεπτής και πλατιάς στέψης, αναβαθμοί)
 7. Εισαγωγή στην οικοϋδραυλική (εκτίμηση οικολογικής παροχής, ιχθυοδιάδρομοι)
 8. Οριοθετήσεις και διευθετήσεις υδατορεμάτων
 9. Αντιπλημμυρικά έργα διοχέτευσης (αναχώματα)
 10. Αστοχία τεχνικών έργων (φράγματα και αναχώματα)
 11. Εγγειοβελτιωτικά έργα: εκτίμηση της αρδευτικής ζήτησης
 12. Εγγειοβελτιωτικά έργα: άρδευση με κατάκλυση
 13. Εγγειοβελτιωτικά έργα: άρδευση με καταιονισμό και σύγχρονες μέθοδοι άρδευσης

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:  

 1. Τσακίρης, Γ. (2010). Υδραυλικά έργα, σχεδιασμός και διαχείριση, Τόμος Ι: Αστικά Υδραυλικά Έργα. Εκδόσεις Συμμετρία.
 2. Τσακίρης, Γ. (2010). Υδραυλικά έργα, σχεδιασμός και διαχείριση, Τόμος ΙΙ: Εγγειοβελτιωτικά Έργα. Εκδόσεις Συμμετρία.
Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο