Μαθήματα


ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΡΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (1ο – 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

1ο εξάμηνο

1 Μαθηματικά Ι
2 Βιολογία – Οικολογία
3 Υδατική Χημεία
4 Τεχνικό Σχέδιο – CAD
5 Προγραμματισμός ΗΥ
6 Φυσική Ατμόσφαιρας

2ο εξάμηνο

1 Μαθηματικά II
2 Περιβαλλοντική Γεωλογία
3 Αναλυτική Χημεία
4 Γεωγραφικά Συστήματα Πληρφοριών – GIS
5 Ρευστομηχανική
6 Ατμοσφαιρική Χημεία

3ο εξάμηνο

1 Πιθανότητες και Αριθμητική Ανάλυση
2 Εφαρμοσμένη Στατιστική
3 Ατμοσφαιρική Ρύπανση
4 Φαινόμενα Μεταφοράς
5 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική
6 Τεχνική Υδρολογία
7 Ξένη Γλώσσα Ι
7.1 Αγγλικά Ι
7.2 Γερμανικά Ι

4ο εξάμηνο

1 Τεχνική Φυσικών Διεργασιών
2 Τηλεπισκόπηση
3 Φυσική Ωκεανογραφία
4 Μηχανική Στερού Σώματος και Αντοχής Υλικών
5 Περιβαλλοντική Μικροβιολογία
6 Οικονομικά Περιβάλλοντος – Περιβαλλοντική Επίδοση Επιχειρήσεων

5ο εξάμηνο

1 Τεχνική των Χημικών και Βιοχημικών Διεργασιών
2 Τεχνολογίες Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού
3 Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι
4 Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Ατμοσφαιρικών Ρύπων Ι
5 Τεχνική Οικονομική
6 Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας

6ο εξάμηνο

1 Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ι
2 Οικολογική Μηχανική και Τεχνολογία Ι
3 Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτήρια – Ενεργειακή Επιθεώρηση
4 Τεχνολογίες ΑΠΕ
5 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων
6 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Περιβαλλοντική Επιθεώρηση

ΔΥΟ (2) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (6ο – 10ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

7ο εξάμηνο

1 Κλιματολογία
2 Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ (MATLAB – ANSYS – DAISYLAB – LABVIEW)
3 Στατιστική ΙΙ (Περιραματικός Σχεδιασμός, Βελτιστοποίηση Διεργασιών, Χρονοσειρές)
4 Δυναμική και Έλεγχος Διεργασιών
5 Προσομοιώσεις Διασποράς Ατμοσφαιρικών Ρύπων
6 Μία Επιλογή Από:
6.1 Πράσινη Επιχειρηματικότητα
6.2 Μία Επιλογή από την Κατεύθυνση ΙΙ

8ο εξάμηνο

1 Βασικά Στοιχεία Ενεργειακών Συστημάτων
2 Βιογεωχημεία
3 Ποιότητα της Ατμόσφαιρας Εσωτερικών Χώρων
4 Κλιματική Αλλαγή και Δράσεις Μετρίασης Ακραίων Κλιματικών Φαινομένων
5 Δύο Επιλογές Από:
5.1 Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών στη μελέτη της κλιματικής αλλαγής
5.2 Οικονομικά της Ενέργειας και της Κλιματικής Αλλαγής
5.3 Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
5.4 Υλικά και Περιβάλλον

5.4 Μία Επιλογή από την Κατεύθυνση ΙΙ

8ο εξάμηνο (Καλοκαιρινοί Μήνες, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

9ο εξάμηνο

 1 Έξι (6) Επιλογές από:
1.1 Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Προτιμήσεων
1.2 Διαχείριση Ποιότητας Αστικής Ατμόσφαιρας
1.3 Εκτίμηση Κινδύνου για την Υγεία από Ατμοσφαιρικές Παραμέτρους (και Ατυχήματα)
1.4 Τεχνολογία Καυσίμων
1.5 Σχεδιασμός ΑΠΕ
1.6 Χημικές Διεργασίες στην Ατμόσφαιρα
1.7 Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Ατμοσφαιρικών Ρύπων ΙΙ
1.8 Μικρο-μετεωρολογία
1.9 Τεχνικές Διασφάλισης Περιβαλλοντικής Ποιότητας Οργανισμών – ISO 14001 / Πρότυπο GRI
7 Ξένη Γλώσσα ΙΙ (Μία επιλογή από)
7.1 Αγγλικά ΙΙ
7.2 Γερμανικά ΙΙ

10ο εξάμηνο

Διπλωματική Εργασία

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ – ΒΙΩΣΙΜΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

7ο εξάμηνο

1 Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων ΙΙ
2 Οικολογικά Δομικά Υλικά – Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Κατασκευών
3 Εφαρμοσμένη και Υπόγεια Υδραυλική
4 Οικολογική Μηχανική και Τεχνολογία ΙΙ
5 Δύο (2) Επιλογές Από:
5.1 Γεωδαισία
5.2 Επεξεργασία Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων
5.3 Συνθήκες Άνεσης στα Κτίρια

8ο εξάμηνο

1 Τεχνολογία και Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων
2 Σχεδιασμός Δικτύων Ύδρευσης Αποχέτευσης
3 Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων ΙΙ
4 Διαχείριση Υδατικών Πόρων
5 Δύο (2) Επιλογές Από:
5.1 Περιβαλλοντική Υπολογιστική Ρευστομηχανική
5.2 Περιβαλλοντική Διαχείριση Εσωτερικών και Παράκτιων Συστημάτων
5.3 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και Προσομοίωση

Α/Α 8ο εξάμηνο (Καλοκαιρινοί Μήνες, προαιρετικό)

1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

9ο εξάμηνο

1 Επιχειρησιακή Έρευνα
2 Περιβαλλοντική Ακτομηχανική
3 Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Διεργασιών σε ΜΕΥΑ
4 Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον
5 Δύο (2) Επιλογές Από:
5.1 Προχωρημένες Διεργασίες σε ΜΕΥΑ
5.2 Εξυγίανση Εδαφών και Υδάτων από Επικίνδυνα Απόβλητα
5.3 Ελεγχος Συστημάτων Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων
5.4 Αναερόβιες Διεργασίες για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Βιομάζας
6 Ξένη Γλώσσα ΙΙ (Μία επιλογή από)
6.1 Αγγλικά ΙΙ
6.2 Γερμανικά ΙΙ

10ο εξάμηνο

Διπλωματική Εργασία

 

Total Page Visits: 3 - Today Page Visits: 0