Περιβαλλοντική Διαχείριση Εσωτερικών και Παράκτιων Συστημάτων


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 15ΗΕ2Ν – Κ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο Εαρινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
4 5
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Φυσική Ωκεανογραφία, Ρευστομηχανική, Περιβαλλοντική Γεωλογία, Υδατική Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Τεχνική Υδρολογία.
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TMC155
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αναφέρεται στην εκτίμηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επιφανειακών υδατικών συστημάτων σε σχέση με τα επίπεδα φόρτισης ρύπων, ευτροφισμού και ρυθμού ανανέωσης των υδάτινων μαζών σε ποτάμια, λίμνες και ταμιευτήρες, και ταξινόμηση αυτών σύμφωνα με την Οδηγία της Ε.Ε. 2000/60 και του Π.Δ. 51/8-3-2007. Οι διδακτικοί στόχοι είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: (α) τις έννοιες που σχετίζονται με τα εσωτερικά ύδατα (ποτάμια, λίμνες, ταμιευτήρες, υγρότοποι) και παράκτια ύδατα, (β) τις διεργασίες μετασχηματισμού των θρεπτικών στοιχείων στα εσωτερικά και παράκτια ύδατα, (γ) τις διαχειριστικές πρακτικές για τη διαχείριση των επιφανειακών υδατικών συστημάτων και τη μείωση της ρύπανσης αυτών, (δ) τα σύγχρονα διαχειριστικά εργαλεία όπως είναι τα υδρολογικά μαθηματικά μοντέλα τα οποία εφαρμόζονται για τον έλεγχο εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

·         Να γνωρίζει τα αντικείμενα της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

·         Να γνωρίζει και να κατανοεί τις φυσικοχημικές διεργασίες που συμβαίνουν στα υδατικά συστήματα

·         Να γνωρίζει την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσίας σχετικά με τα εσωτερικά και παράκτια υδατικά συστήματα.

·         Να γνωρίζει τα μαθηματικά μοντέλα που σχετίζονται με επιφανειακά υδατικά συστήματα

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Στο βασικό 3ετή Κύκλο Σπουδών αποκτούν: βασικές γνώσεις μαθηματικών, φυσικής και χημείας του περιβάλλοντος, βιολογίας, οικολογίας και περιβαλλοντικής μικροβιολογίας. Γνώσεις εφαρμοσμένης πληροφορικής, οικονομικών περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής επίδοσης επιχειρήσεων και σύνταξης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εξειδικευμένες γνώσεις μηχανικής φυσικών, χημικών και βιοχημικών διεργασιών, οικολογικής μηχανικής, υδρολογίας και ρευστομηχανικής, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και τεχνολογιών πόσιμου νερού, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων, εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια, βιοκλιματικού σχεδιασμού και τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της  κατεύθυνσης Ατμόσφαιρα, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή είναι: Ειδικές γνώσεις μετεωρολογίας, κλιματολογίας και κλιματικής αλλαγής, προσομοίωσης διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων, διαχείρισης ποιότητας αστικής ατμόσφαιρας και ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων, χημικών ατμοσφαιρικών διεργασιών και σύγχρονων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών ατμοσφαιρικών ρύπων, γνώσεις βιογεωχημικών κύκλων και οικονομικών της κλιματικής αλλαγής, τεχνολογίας καυσίμων και διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων.

Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της κατεύθυνσης Τεχνολογίες Προστασίας Νερού και Εδάφους – Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον είναι: τεχνολογίας και διαχείρισης υγρών, στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και σχεδιασμού και βελτιστοποίησης μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαχείρισης υδατικών πόρων, ρευστομηχανικής, ακτομηχανικής και υδραυλικής, χρήσης οικολογικών δομικών υλικών και βελτιστοποίησης αστικού περιβάλλοντος.

·         Ικανότητα κατάταξης υδατικών συστημάτων (ποταμών, λιμνών, παράκτιων περιοχών) σε τροφική κατηγορία.

·         Ικανότητα σχεδιασμού μέτρων για την πρόληψη της ρύπανσης και την αποκατάσταση ρυπασμένων υδατικών συστημάτων.

·         Ικανότητα ανάπτυξης μαθηματικών ομοιωμάτων και σεναρίων διαχείρισης.

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 1. Εισαγωγή, χρήσιμοι ορισμοί, περιβαλλοντική διαχείριση, νομοθεσία.
 2. Πηγές ρύπανσής υδατικών συστημάτων, διάκριση πηγών ρύπανσης.
 3. Ισοζύγιο μάζας και οξυγόνου στα υδατικά συστήματα, Βασικές αρχές λιμνολογίας, θερμική στρωμάτωση, διείσδυση ηλιακού φωτός, ισοζύγιο νερού και θρεπτικών στοιχείων σε ποτάμια και λίμνες.
 4. Ειδικά μαθηματικά μοντέλα ποιότητας επιφανειακών υδάτων: το μοντέλο SWAT.
 5. Το μοντέλο WASP
 6. Το μοντέλο QUAL2E
 7. Το άζωτο και ο φώσφορος στα υδατικά συστήματα, λόγος Ν/Ρ.
 8. Παράκτια ζώνη και παράκτια συστήματα, Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Παράκτιας Ζώνης.
 9. Ορισμοί, ταξινόμηση και δυναμική Παράκτιων συστημάτων, Χρόνος παραμονής παράκτιου συστήματος,
 10. Ευτροφισμός, δείκτες τροφικής κατάστασης των υδατικών συστημάτων και κύκλοι θρεπτικών αλάτων, αντιμετώπιση του ευτροφισμού.
 11. Χρόνος παραμονής νερού, μαθηματικά μοντέλα μηδενικής διάστασης παράκτιων συστημάτων: το μοντέλο LOICZ.
 12. Βαρέα μέταλλα στα ΠΥΣ, πηγές βαρέων μετάλλων, μετασχηματισμοί βαρέων μετάλλων, βιο-συσσώρευση και βιο-μεγέθυνση, τοξικότητα βαρέων μετάλλων.
 13. Παράκτια βιογεωχημικά ομοιώματα, το βιογεωχημικό μοντέλο NPZ, NPZD και NPZDF, σύνθετα βιογεωχημικά ομοιώματα και εφαρμογές.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 60
Εκπόνηση ατομικής εργασίας 30
Παρουσίαση εργασίας 8
Σύνολο Μαθήματος 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης και επίλυση ασκήσεων 70%

Εξαμηνιαία εργασία (ατομική) 30%

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Αντωνόπουλος, Β. Ζ. 2010. «Υδραυλική Περιβάλλοντος και Ποιότητα Επιφανειακών Υδάτων», ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ

2. Σημειώσεις και ασκήσεις των διδασκόντων.

3. Chapra S.C., 1997, «Surface Water – Quality Modeling». McGraw-Hill Book Company, New York.

4. Eutrophication, 1982. «Eutophication of waters, monitoring, assessment and control», Organization of Economic Co-operation and Development, Paris, France.

5. Alder, J., 2003: Distribution of estuaries worldwide. Sea Around Us Project, UBC, Vancouver, B.C. (Canada).

6. Allee, R., M. Dethier, B. Brown, L. Deegan, R.G. Ford, et al. 2000: Marine and Estuarine Ecosystem and Habitat Classification. NOAA Technical Memorandum NMFS-F/SPO-43, Silver Spring, MD (USA).

7. Beman J.M., K.R. Arrigo, and P.A. Matson, 2005: Agricultural runoff fuels large phytoplankton blooms in vulnerable areas of the ocean. Nature, 434:211–214.

8. Burke, L., Y. Kura, K. Kassem, C. Ravenga, M. Spalding, and D. McAllister, 2001: Pilot Assessment of Global Ecosystems: Coastal Ecosystems. World Resources Institute (WRI), Washington, D.C. (USA), 94 pp.

9. Turner RK, Adger WN, Lorenzoni I (1998b) Towards integrated modelling and analysis in coastal zones: principles and practice. LOICZ Reports and Studies. LOICZ IPO, Texel, The Netherlands, No. 11.

10.  Sylaios, G. & V.S. Theocharis (2002). Hydrology and nutrient enrichment at two coastal lagoon ecosystems in Northern Greece. Water Resources Management 16(3), 171-196.

11. Sylaios, G. & T. Koutroumanidis (2002). Contribution of agricultural activities to the water quality degradation of Nestos River lagoons. New MEDIT – Journal of Economics, Agriculture & Environment 1(2), 9-13.

12. Sylaios, G., (2003). A budget model of water, salt and non-conservative nutrients in Strymonikos and Ierissos Gulfs. European Water 1(2), 26-31.

 

Σχεδιασμός Δικτύων Ύδρευσης Αποχέτευσης


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 15ΘΥ3Ν-Κ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο Εαρινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
4 5
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Εφαρμοσμένη και Υπόγεια Υδραυλική, Τεχνική Υδρολογία, Ρευστομηχανική
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/TMC365/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα στοχεύει να παρέχει τις παρακάτω γνωστικές ικανότητες και δεξιότητες:

 

Α) ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 

·         Κατανόηση των αρχών υπολογισμού της κατανάλωσης νερού

·         Κατανόηση των αρχών της χάραξης εξωτερικού υδραγωγείου

·         Κατανόηση των αρχών διαστασιολόγησης υδατόπυργων.

·         Κατανόηση των αρχών σχεδιασμού εσωτερικού δικτύου ύδρευσης

·         Κατανόηση των αρχών σχεδιασμού και διαστασιολόγησης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων

·         Κατανόηση των αρχών λειτουργίας και σχεδιασμού αντλιοστασίων ακαθάρτων και ομβρίων

·

Β) ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

·         Σχεδιασμός εξωτερικού υδραγωγείου

·         Υδραυλική επίλυση εσωτερικού υδραγωγείου

·         Χάραξη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων

·         Διαστασιολόγηση αγωγών αποχέτευσης

·         Διαστασιολόγηση αντλιοστασίου ακαθάρτων

 

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Στο βασικό 3ετή Κύκλο Σπουδών αποκτούν: βασικές γνώσεις μαθηματικών, φυσικής και χημείας του περιβάλλοντος, βιολογίας, οικολογίας και περιβαλλοντικής μικροβιολογίας. Γνώσεις εφαρμοσμένης πληροφορικής, οικονομικών περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής επίδοσης επιχειρήσεων και σύνταξης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εξειδικευμένες γνώσεις μηχανικής φυσικών, χημικών και βιοχημικών διεργασιών, οικολογικής μηχανικής, υδρολογίας και ρευστομηχανικής, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και τεχνολογιών πόσιμου νερού, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων, εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια, βιοκλιματικού σχεδιασμού και τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της  κατεύθυνσης Ατμόσφαιρα, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή είναι: Ειδικές γνώσεις μετεωρολογίας, κλιματολογίας και κλιματικής αλλαγής, προσομοίωσης διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων, διαχείρισης ποιότητας αστικής ατμόσφαιρας και ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων, χημικών ατμοσφαιρικών διεργασιών και σύγχρονων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών ατμοσφαιρικών ρύπων, γνώσεις βιογεωχημικών κύκλων και οικονομικών της κλιματικής αλλαγής, τεχνολογίας καυσίμων και διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων.

Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της κατεύθυνσης Τεχνολογίες Προστασίας Νερού και Εδάφους – Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον είναι: τεχνολογίας και διαχείρισης υγρών, στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και σχεδιασμού και βελτιστοποίησης μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαχείρισης υδατικών πόρων, ρευστομηχανικής, ακτομηχανικής και υδραυλικής, χρήσης οικολογικών δομικών υλικών και βελτιστοποίησης αστικού περιβάλλοντος.

 

Εξειδικευμένες γνώσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
•       1η ενότητα Σχεδιασμός δικτύων ύδρευσης Εισαγωγή Σκοπός μαθήματος Bασικές έννοιες. Πηγές υδροδότησης.

•       2η ενότητα Εκτίμηση κατανάλωση νερού για το έτος σχεδιασμού: εκτίμηση εξέλιξης πληθυσμού, εκτίμηση κατανάλωσης νερού ανά κάτοικο, ανάγκες για πυρόσβεση

•       3η ενότητα Σχεδιασμός εξωτερικού υδραγωγείο. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μεταφοράς νερού με ροή υπό πίεση και με ελεύθερη επιφάνεια. Αντιμετώπιση προβλημάτων σπηλαίωσης.

•       4η ενότητα Εναλλακτικές λύσεις χάραξης εξωτερικού υδραγωγείου και αξιολόγηση τους. Υδραυλική μηκοτομή εξωτερικού υδραγωγείου. Μέθοδοι αντιμετώπισης του υδραυλικού πλήγματος.

•       5η ενότητα Δεξαμενές αποθήκευσης δικτύων ύδρευσης. Υδατόπυργοι και επίγειες δεξαμενές. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Διαστασιολόγηση δεξαμενών αποθήκευσης. Αντλιοστάσια δικτύων ύδρευσης Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση

•       6η ενότητα Σχεδιασμός εσωτερικών υδραγωγείων: απαιτήσεις σχεδιασμού εσωτερικού υδραγωγείου ως προς την δομή, τις πιέσεις και το πεδίο ταχυτήτων. Δομή του δικτύου. Επιλογές υλικών

•       7η ενότητα Υδραυλική επίλυση εσωτερικών υδραγωγείων Μέθοδο Newton Raphson, μέθοδος Cross κλπ..

•       8η ενότητα

•       9η ενότητα . Σχεδιασμός δικτύων αποχέτευσης Παντοροϊκά και χωριστικά δίκτυα αποχέτευσης, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Σχεδιασμός εκχειλιστών

•       10η ενότητα Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Υλικά κατασκευής, δομή δικτύου, θέσεις φρεατίων, υδραυλική επίλυση

•       11η ενότητα Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων Υλικά κατασκευής, δομή δικτύου, θέσεις φρεατίων, υπολογισμός παροχών, υδραυλική επίλυση

•       12η ενότητα Σχεδιασμός αντλιοστασίων ακαθάρτων και ομβρίων

•       13η ενότητα Τεχνικο-οικονομικά στοιχεία δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Παραδείγματα προμέτρησης

 

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Φροντιστήρια 6
Εργαστήρια 6
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 48
Ασκήσεις στο σπίτι 50
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Πρόοδος 20 %

Τελική Εξέταση 80%

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Παντοκράτορας Α. (2014) Υδρεύσεις πόλεων. Εκδόσεις Επίκεντρο.

Martz G. (1987) Υδραυλική των Οικισμών – Αποχετεύσεις. Εκδόσεις Α. Γκιούρδα ΣΙΑ ΟΕ

Παρθενιάδης E. (1980) Εισαγωγή στην αστική υδραυλική. Εκδόσεις Παρατηρητής

ΚΟΛΛΙΑΣ Π. (2009) Υδρεύσεις. Εκδόσεις Π. ΚΟΛΛΙΑΣ

Κωτσόπουλος Σ. (2013) Υδρεύσεις. Εκδόσεις ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ

Παράρτημα_Σχεδιασμός Δικτύων Ύδρευσης Αποχέτευσης

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και Προσομοίωση


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο ΕΠΙΠΕΔΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ TMC361 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8o Εξάμηνο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ BΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 ώρες 5
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονική Περιοχή Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτήρια – Ενεργειακή Επιθεώρηση

Φαινόμενα Μεταφοράς, Ρευστομηχανική, Φυσική Ατμόσφαιρας, Μαθηματικά Ι&ΙΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/TMC361/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα περιλαμβάνει τεχνολογίες και πρακτικές βιοκλιματικού σχεδιασμού ανοιχτών χώρων για τον σχεδιασμό τους και την αναβάθμισή τους. Στόχος είναι η εκμάθηση ενός υπολογιστικού εργαλείου για τον σχεδιασμό εξωτερικών χώρων, τον υπολογισμό παραμέτρων αστικού μικροκλίματος και συνθηκών άνεσης, καθώς και την ενεργειακή μελέτη τους. Με χρήση του υπολογιστικού εργαλείου εκπονείται η εξαμηνιαία εργασία. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα έχει:

·        κατανοήσει τη σημασία των μοντέλων προσομοίωσης στον βιοκλιματικό σχεδιασμό υπαίθριων χώρων,

·        κατανοήσει τις τεχνικές και πρακτικές ενεργειακής αναβάθμισης υπαίθριων χώρων,

·        κατανοήσει τον τρόπο επίδρασης υπαίθριων χώρων στο αστικό περιβάλλον,

·        εξοικειωθεί με εργαλεία προσομοίωσης υπαίθριων χώρων,

·        εξοικειωθεί με την πρόβλεψη ενεργειακών παραμέτρων υπαίθριων χώρων με χρήση υπολογιστικών εργαλείων,

·        αποκτήσει την ικανότητα χρήσης μοντέλων υπαίθριων χώρων,

·        αποκτήσει την ικανότητα εξαγωγής δεδομένων προσομοίωσης και ανάλυσης δεδομένων προσομοίωσης με χρήση επιστημονικών λογισμικών,

·        αποκτήσει την ικανότητα ανάλυσης των αποτελεσμάτων λογισμικού προσομοίωσης, διεξαγωγής συμπερασμάτων και τεκμηρίωσης βιοκλιματικής πρότασης σχεδιασμού ανοικτών χώρων.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·        Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·        Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·        Λήψη αποφάσεων

·        Αυτόνομη εργασία

·        Ομαδική εργασία

·        Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·        Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
·        Μελέτη φυσικών φαινομένων και εννοιών για την περιγραφή του θερμικού περιβάλλοντος (Φαινόμενα αγωγής – συναγωγής – ακτινοβολίας στο αστικό περιβάλλον, μεταφορά θερμότητας και μάζας στα κτίρια, θερμική συμπεριφορά δομημένου περιβάλλοντος)

·        Θερμική αλληλεπίδραση των κτιρίων και των οικισμών με το περιβάλλον.

·        Θεωρία προσομοίωσης κτιρίων και οικισμών, λογισμικά θερμικής προσομοίωσης των ενεργειακών ροών και φαινομένων μεταφοράς στο αστικό περιβάλλον

·        Βασικές αρχές και κατηγορίες υπολογιστικών μοντέλων προσομοίωσης.

·        Μελέτη  στοιχείων προσομοιώσεων για βιοκλιματικό σχεδιασμό και ανάπλαση. Αστικό μικροκλίμα και μελέτη των φαινομένων της αστικής θερμικής νησίδας και αστικής χαράδρας. Επίδραση της αστικής μορφολογίας και των υπαίθριων χώρων στη διαμόρφωση των συνθηκών αστικού περιβάλλοντος (θερμικοί, αισθητικοί, πολεοδομικοί, κοινωνικοί παράγοντες).

·        Δυνατότητες αναβάθμισης περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών υπαίθριων χώρων (υλικά, χώροι πρασίνου, υδάτινα στοιχεία, στοιχεία σκιασμού, έλεγχος ανεμοροής). Χρήση προσομοιωτικών μοντέλων και παραδείγματα εφαρμογών βιοκλιματικών αναπλάσεων

·        Παρουσίαση εφαρμογών και παραδειγμάτων μοντέλων προσομοίωσης (π.χ. από ENVI-Met, Ray-Man, ANSYS-CFD, κα).

·        Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας προσομοίωσης με χρήση λογισμικού και παρουσίαση παραδειγμάτων.

·        Εκπαίδευση σε λογισμικό προσομοίωσης με παράδειγμα βιοκλιματικού σχεδιασμού

·        Εκπαίδευση σε λογισμικό προσομοίωσης με παράδειγμα βιοκλιματικού σχεδιασμού

·        Σχεδιασμός και προσομοίωση βιοκλιματικής ανάπλασης επιλεγμένου υπαίθριου χώρου

·        Σχεδιασμός και προσομοίωση βιοκλιματικής ανάπλασης επιλεγμένου υπαίθριου χώρου

·        Εξαγωγή αποτελεσμάτων μοντέλου προσομοίωσης, ανάλυση και διεξαγωγή συμπερασμάτων

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

Οι Τ.Π.Ε. αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του μαθήματος για την εφαρμογή και χρήση μοντέλου προσομοίωσης

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Εργαστηριακή Άσκηση 30
Εκπόνηση Μελέτης (project) 30

 

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 20
Συγγραφή εργασιών 30
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με:

·         Βιβλιογραφική Γραπτή εργασία και Παρουσίαση της

(κατά τη διάρκεια του εξαμήνου) (30%)

 

·         Γραπτή εργασία στην οποία γίνεται εφαρμογή του προσομοιωτικού μοντέλου, Παρουσίαση της και       Προφορική Εξέταση στην εργασία.

(Εξέταση του μαθήματος) (70%)

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
·         Santamouris M., Kolokotsa D. (Eds) (2015) Urban Climate Mitigation Techniques, Taylor and Francis.

·         Santamouris M. and D. Asimakopoulos, (Eds) (1996), Passive Cooling of Buildings, Earthscan

·         Clarke J, (2012), Energy Simulation in Building Design (2nd Edition), Taylor and Francis

·         Athienitis A., O’Brien (Eds), (2015), Modelling, Design, and Optimization of Net-Zero Energy Buildings, Wiley

·         Περιβαλλοντικός σχεδιασμός- Συνθήκες άνεσης και μικροκλίμα σε υπαίθριους αστικούς χώρους, Κοσμόπουλος Π., Μιχαλοπούλου Κ., 2017, Θες/νίκη, University Studio Press

·         Βιοκλιματικός Σχεδιασμός: Περιβάλλον & Βιωσιμότητα, Χρονάκη Ε., 2006, Θεσ/νίκη:  University Studio Press

·         Παπαμανώλης, Ν., 2015. Δομική φυσική και αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού κτιρίων. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/5407 (www.kallipos.gr)

·         Σιόλας, Ά., Βάσση, Α., Βλαστός, Θ., Κυριακίδης, Χ., Σίτη, Μ., Μπακογιάννης, Ε. 2015. Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον. [Κεφάλαιο Συγγράμματος]. Στο Σιόλας, Ά., Βάσση, Α., Βλαστός, Θ., Κυριακίδης, Χ., Σίτη, Μ., Μπακογιάννης, Ε. 2015. Μέθοδοι, εφαρμογές και εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. κεφ 8. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/5416 (www.kallipos.gr)

·         Urban Microclimate, Designing the Spaces Between Buildings, Ereel E., Pearlmutter D., Williamson T., 2011, London, Earthscan

Παράρτημα_Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και Προσομοίωση

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εσωτερικών και Παράκτιων Συστημάτων


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 15ΗΕ2Ν – Κ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο Εαρινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
4 5
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Φυσική Ωκεανογραφία, Ρευστομηχανική, Περιβαλλοντική Γεωλογία, Υδατική Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Τεχνική Υδρολογία.
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TMC155
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αναφέρεται στην εκτίμηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επιφανειακών υδατικών συστημάτων σε σχέση με τα επίπεδα φόρτισης ρύπων, ευτροφισμού και ρυθμού ανανέωσης των υδάτινων μαζών σε ποτάμια, λίμνες και ταμιευτήρες, και ταξινόμηση αυτών σύμφωνα με την Οδηγία της Ε.Ε. 2000/60 και του Π.Δ. 51/8-3-2007. Οι διδακτικοί στόχοι είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: (α) τις έννοιες που σχετίζονται με τα εσωτερικά ύδατα (ποτάμια, λίμνες, ταμιευτήρες, υγρότοποι) και παράκτια ύδατα, (β) τις διεργασίες μετασχηματισμού των θρεπτικών στοιχείων στα εσωτερικά και παράκτια ύδατα, (γ) τις διαχειριστικές πρακτικές για τη διαχείριση των επιφανειακών υδατικών συστημάτων και τη μείωση της ρύπανσης αυτών, (δ) τα σύγχρονα διαχειριστικά εργαλεία όπως είναι τα υδρολογικά μαθηματικά μοντέλα τα οποία εφαρμόζονται για τον έλεγχο εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

·         Να γνωρίζει τα αντικείμενα της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

·         Να γνωρίζει και να κατανοεί τις φυσικοχημικές διεργασίες που συμβαίνουν στα υδατικά συστήματα

·         Να γνωρίζει την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσίας σχετικά με τα εσωτερικά και παράκτια υδατικά συστήματα.

·         Να γνωρίζει τα μαθηματικά μοντέλα που σχετίζονται με επιφανειακά υδατικά συστήματα

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Στο βασικό 3ετή Κύκλο Σπουδών αποκτούν: βασικές γνώσεις μαθηματικών, φυσικής και χημείας του περιβάλλοντος, βιολογίας, οικολογίας και περιβαλλοντικής μικροβιολογίας. Γνώσεις εφαρμοσμένης πληροφορικής, οικονομικών περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής επίδοσης επιχειρήσεων και σύνταξης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εξειδικευμένες γνώσεις μηχανικής φυσικών, χημικών και βιοχημικών διεργασιών, οικολογικής μηχανικής, υδρολογίας και ρευστομηχανικής, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και τεχνολογιών πόσιμου νερού, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων, εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια, βιοκλιματικού σχεδιασμού και τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της  κατεύθυνσης Ατμόσφαιρα, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή είναι: Ειδικές γνώσεις μετεωρολογίας, κλιματολογίας και κλιματικής αλλαγής, προσομοίωσης διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων, διαχείρισης ποιότητας αστικής ατμόσφαιρας και ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων, χημικών ατμοσφαιρικών διεργασιών και σύγχρονων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών ατμοσφαιρικών ρύπων, γνώσεις βιογεωχημικών κύκλων και οικονομικών της κλιματικής αλλαγής, τεχνολογίας καυσίμων και διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων.

Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της κατεύθυνσης Τεχνολογίες Προστασίας Νερού και Εδάφους – Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον είναι: τεχνολογίας και διαχείρισης υγρών, στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και σχεδιασμού και βελτιστοποίησης μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαχείρισης υδατικών πόρων, ρευστομηχανικής, ακτομηχανικής και υδραυλικής, χρήσης οικολογικών δομικών υλικών και βελτιστοποίησης αστικού περιβάλλοντος.

·         Ικανότητα κατάταξης υδατικών συστημάτων (ποταμών, λιμνών, παράκτιων περιοχών) σε τροφική κατηγορία.

·         Ικανότητα σχεδιασμού μέτρων για την πρόληψη της ρύπανσης και την αποκατάσταση ρυπασμένων υδατικών συστημάτων.

·         Ικανότητα ανάπτυξης μαθηματικών ομοιωμάτων και σεναρίων διαχείρισης.

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 1. Εισαγωγή, χρήσιμοι ορισμοί, περιβαλλοντική διαχείριση, νομοθεσία.
 2. Πηγές ρύπανσής υδατικών συστημάτων, διάκριση πηγών ρύπανσης.
 3. Ισοζύγιο μάζας και οξυγόνου στα υδατικά συστήματα, Βασικές αρχές λιμνολογίας, θερμική στρωμάτωση, διείσδυση ηλιακού φωτός, ισοζύγιο νερού και θρεπτικών στοιχείων σε ποτάμια και λίμνες.
 4. Ειδικά μαθηματικά μοντέλα ποιότητας επιφανειακών υδάτων: το μοντέλο SWAT.
 5. Το μοντέλο WASP
 6. Το μοντέλο QUAL2E
 7. Το άζωτο και ο φώσφορος στα υδατικά συστήματα, λόγος Ν/Ρ.
 8. Παράκτια ζώνη και παράκτια συστήματα, Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Παράκτιας Ζώνης.
 9. Ορισμοί, ταξινόμηση και δυναμική Παράκτιων συστημάτων, Χρόνος παραμονής παράκτιου συστήματος,
 10. Ευτροφισμός, δείκτες τροφικής κατάστασης των υδατικών συστημάτων και κύκλοι θρεπτικών αλάτων, αντιμετώπιση του ευτροφισμού.
 11. Χρόνος παραμονής νερού, μαθηματικά μοντέλα μηδενικής διάστασης παράκτιων συστημάτων: το μοντέλο LOICZ.
 12. Βαρέα μέταλλα στα ΠΥΣ, πηγές βαρέων μετάλλων, μετασχηματισμοί βαρέων μετάλλων, βιο-συσσώρευση και βιο-μεγέθυνση, τοξικότητα βαρέων μετάλλων.
 13. Παράκτια βιογεωχημικά ομοιώματα, το βιογεωχημικό μοντέλο NPZ, NPZD και NPZDF, σύνθετα βιογεωχημικά ομοιώματα και εφαρμογές.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 60
Εκπόνηση ατομικής εργασίας 30
Παρουσίαση εργασίας 8
Σύνολο Μαθήματος 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης και επίλυση ασκήσεων 70%

Εξαμηνιαία εργασία (ατομική) 30%

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Αντωνόπουλος, Β. Ζ. 2010. «Υδραυλική Περιβάλλοντος και Ποιότητα Επιφανειακών Υδάτων», ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ

2. Σημειώσεις και ασκήσεις των διδασκόντων.

3. Chapra S.C., 1997, «Surface Water – Quality Modeling». McGraw-Hill Book Company, New York.

4. Eutrophication, 1982. «Eutophication of waters, monitoring, assessment and control», Organization of Economic Co-operation and Development, Paris, France.

5. Alder, J., 2003: Distribution of estuaries worldwide. Sea Around Us Project, UBC, Vancouver, B.C. (Canada).

6. Allee, R., M. Dethier, B. Brown, L. Deegan, R.G. Ford, et al. 2000: Marine and Estuarine Ecosystem and Habitat Classification. NOAA Technical Memorandum NMFS-F/SPO-43, Silver Spring, MD (USA).

7. Beman J.M., K.R. Arrigo, and P.A. Matson, 2005: Agricultural runoff fuels large phytoplankton blooms in vulnerable areas of the ocean. Nature, 434:211–214.

8. Burke, L., Y. Kura, K. Kassem, C. Ravenga, M. Spalding, and D. McAllister, 2001: Pilot Assessment of Global Ecosystems: Coastal Ecosystems. World Resources Institute (WRI), Washington, D.C. (USA), 94 pp.

9. Turner RK, Adger WN, Lorenzoni I (1998b) Towards integrated modelling and analysis in coastal zones: principles and practice. LOICZ Reports and Studies. LOICZ IPO, Texel, The Netherlands, No. 11.

10.  Sylaios, G. & V.S. Theocharis (2002). Hydrology and nutrient enrichment at two coastal lagoon ecosystems in Northern Greece. Water Resources Management 16(3), 171-196.

11. Sylaios, G. & T. Koutroumanidis (2002). Contribution of agricultural activities to the water quality degradation of Nestos River lagoons. New MEDIT – Journal of Economics, Agriculture & Environment 1(2), 9-13.

12. Sylaios, G., (2003). A budget model of water, salt and non-conservative nutrients in Strymonikos and Ierissos Gulfs. European Water 1(2), 26-31.

Παράρτημα_Περιβαλλοντική Διαχείριση Εσωτερικών και Παράκτιων Συστημάτων

Περιβαλλοντική Υπολογιστική Ρευστομηχανική


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 15ΗΕ1Ν – Κ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο Εαρινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
6 5
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Φυσική Ωκεανογραφία, Διαχείριση Εσωτερικών & Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων, Ρευστομηχανική, Εφαρμοσμένη και Υπόγεια Υδραυλική.
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TMC137, https://eclass.duth.gr/courses/TMC358/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Α) Γνωστικά

 

•              Η εισαγωγή του φοιτητή στις έννοιες της εφαρμοσμένης ρευστομηχανικής,

•              Η παρουσίαση των διεργασιών μεταφοράς, μείξης ρύπων σε μονοδιάστατες και διδιάσταστες ροές,

•              Η κατανόηση των βασικών εξισώσεων περιγραφής των διεργασιών μεταφοράς και διάχυσης ρύπων σε ποτάμια, λίμνες, υπόγεια νερά και την παράκτια ζώνη,

•              Η κατανόηση των μηχανισμών διάχυσης από υποθαλάσσιους διαχυτήρες.

•              Κατανόηση της έννοιας των σφαλμάτων αποκοπής

•              Κατανόηση των κριτήριων ευστάθειας αριθμητικών σχημάτων

 

Β) Δεξιότητες

 

•              Απόκτηση ικανότητας αριθμητικής επίλυσης ρευστομηχανικών εξισώσεων,

•              Απόκτηση ικανότητας κατάστρωσης μαθηματικών ομοιωμάτων περιβαλλοντικών ρευστομηχανικών ροών,

•              Απόκτηση ικανότητας σχεδιασμού υποβρύχιων διαχυτήρων,

•              Απόκτηση της ικανότητας επιλογής του κατάλληλου μαθηματικού μοντέλου και του κατάλληλου αριθμητικού σχήματος για επίλυση προβλημάτων υπόγειας υδραυλικής

 

 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Στο βασικό 3ετή Κύκλο Σπουδών αποκτούν: βασικές γνώσεις μαθηματικών, φυσικής και χημείας του περιβάλλοντος, βιολογίας, οικολογίας και περιβαλλοντικής μικροβιολογίας. Γνώσεις εφαρμοσμένης πληροφορικής, οικονομικών περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής επίδοσης επιχειρήσεων και σύνταξης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εξειδικευμένες γνώσεις μηχανικής φυσικών, χημικών και βιοχημικών διεργασιών, οικολογικής μηχανικής, υδρολογίας και ρευστομηχανικής, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και τεχνολογιών πόσιμου νερού, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων, εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια, βιοκλιματικού σχεδιασμού και τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της  κατεύθυνσης Ατμόσφαιρα, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή είναι: Ειδικές γνώσεις μετεωρολογίας, κλιματολογίας και κλιματικής αλλαγής, προσομοίωσης διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων, διαχείρισης ποιότητας αστικής ατμόσφαιρας και ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων, χημικών ατμοσφαιρικών διεργασιών και σύγχρονων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών ατμοσφαιρικών ρύπων, γνώσεις βιογεωχημικών κύκλων και οικονομικών της κλιματικής αλλαγής, τεχνολογίας καυσίμων και διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων.

Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της κατεύθυνσης Τεχνολογίες Προστασίας Νερού και Εδάφους – Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον είναι: τεχνολογίας και διαχείρισης υγρών, στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και σχεδιασμού και βελτιστοποίησης μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαχείρισης υδατικών πόρων, ρευστομηχανικής, ακτομηχανικής και υδραυλικής, χρήσης οικολογικών δομικών υλικών και βελτιστοποίησης αστικού περιβάλλοντος.

 

Εξειδικευμένες γνώσεις μηχανικής ρευστομηχανικής, ακτομηχανικής και υδραυλικής,

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1η ενότητα Διάχυση και συναγωγή ρύπου σε επιφανειακά συστήματα, επίλυση με αναλυτικές και αριθμητικές μεθόδους

2η ενότητα Eξισώσεις Navier-Stokes, μετασχηματισμοί για επιφανειακά συστήματα, εξίσωση συνέχειας, ολοκληρωμένη με το βάθος εξίσωση συνέχειας, Εξισώσεις St Venant και αριθμητική επίλυση

3η ενότητα Μονοδιάστατη μεταφορά – διάχυση ρύπου, εφαρμογή σε κανάλια, χειμάρρους και λίμνες.

4η ενότητα Μονοδιάστατη προσομοίωση στρωματοποίησης/αποστρωματοποίησης υδάτινης στήλης, εφαρμογή σε λίμνες και ταμιευτήρες, το μαθηματικό ομοίωμα PHYTO

5η ενότητα Διδιάστατη υδροδυναμική προσομοίωση, προσομοίωση διασποράς ρύπου σε παράκτιες θάλασσες

6η ενότητα  Υποβρύχιες φλέβες και πλούμια, βέλτιστος σχεδιασμός διαχυτήρων

7η ενότητα Παρουσίαση της μεθόδου των πεπερασμένων διαφορών. Προσέγγιση παραγώγου με χρήση σειρών Taylor. Ακρίβεια προσέγγισης παραγώγου. Αλγεβρικές εκφράσεις πρώτης και δεύτερης παραγώγου. Παραδείγματα

8η ενότητα Ρητά αριθμητικά σχήματα: Η μέθοδος FTCS (Forward in Time and Central in Space). Η μέθοδος DuFort-Frankel, Εφαρμογή στην επίλυση της εξίσωσης καθαρής διάχυσης

9η ενότητα Λύση διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους με την χρήση πεπλεγμένων σχημάτων: Άμεσες μέθοδοι. Η μέθοδος απαλοιφής GaussΗ μέθοδος LU παραγοντοποίησης. Η μέθοδος TDMA(Tridiagonal Matrix Algorithm).

10η ενότητα Λύση διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους με την χρήση πεπλεγμένων σχημάτων: Έμμεσες μέθοδοι. Η μέθοδος Jacobi. Η μέθοδος Gauss-Seidel. Μέθοδοι  διαδοχικής υπερχαλάρωσης και υποχαλάρωσης  Η μέθοδος ADI (Alternate Direction Implicit).

11η ενότητα Παρουσίαση της μεθόδου των πεπερασμένων όγκων ελέγχου. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε σχέση με τη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών. Παρουσίαση του μοντέλου k–ε.

12η ενότητα Παρουσίαση της μεθόδου Random Walk. Εφαρμογές στην επίλυση της εξίσωσης μεταφοράς – διασποράς.

13η ενότητα Παραδείγματα αριθμητικής επίλυσης διαφορικών εξισώσεων της υπόγειας υδραυλικής. Επίλυση της εξίσωσης Boussinesq. Επίλυση των εξισώσεων διπλού και πολλαπλού πορώδους. Επίλυση της εξίσωσης Forchheimer κλπ.

 

Στα πλαίσια της παράδοσης γίνονται επίσης τα παρακάτω εργαστήρια:

 

1.        Αριθμητική επίλυση εξίσωσης διάχυσης σε μονοδιάστατο κανάλι,

2.        Αριθμητική επίλυση εξίσωσης συναγωγής ρύπου σε μονοδιάστατο κανάλι,

3.        Αριθμητική επίλυση εξίσωσης συναγωγής-διάχυσης ρύπου σε μονοδιάστατο κανάλι,

4.        Διαστατική ανάλυση όρων εξίσωσης Navier-Stokes,

5.        Αριθμητική επίλυση εξισώσεων St Venant σε ποτάμια ροή,

6.        Αριθμητική επίλυση μεταφοράς – διασποράς ρύπων σε ποτάμια ροή,

7.        Διασπορά ρύπων από υποβρύχια φλέβα και υποβρύχιο πλούμιο.

8.        Παραδείγματα με το πρόγραμμα MODFLOW

9.        Αριθμητική επίλυση προβλημάτων Υπόγειας Υδραυλικής

 

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 58
Εργαστήριο 20
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 45
Ασκήσεις στο σπίτι 27
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Ασκήσεις 20%

Πρόοδος 10%

Τελική Εξέταση 70%

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.         Συλαίος Γ., Μουτσόπουλος Κ. Περιβαλλοντική Υπολογιστική Ρευστομηχανική, 2015, e-book, Κάλλιπος.

2.         Δημητρίου Ι., Περιβαλλοντική Υδραυλική, Εκδ. Φούντα, 448 σελ.

3.         Scnoor, J., Περιβαλλοντικά Μοντέλα, Εκδ. Τζιόλα, 768 σελ.

4.         Μαρκάτος Ν., Δ. Ασημακόπουλος 1995. Υπολογιστική ρευστοδυναμική, Εκδ. Παπασωτηρίου, σ. 206

Παράρτημα_Περιβαλλοντική Υπολογιστική Ρευστομηχανική

Διαχείριση Υδατικών Πόρων


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β7ΥΠ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο Εαρινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
4 5
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Υποχρεωτικό Εμβάθυνσης

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Περιβαλλοντική Γεωλογία, Τεχνική υδρολογία, Υπόγεια υδραυλική, Μαθηματικά, Υδατική χημεία.
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/TMC171/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·    Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·    Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·    Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Α) Γνωστικά

Το μάθημα στοχεύει στην παροχή γνώσεων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται από τους μηχανικούς στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Το μάθημα θα παράσχει μια γενική επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης των υδατικών πόρων καθώς και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα και στο μέλλον.

Το μάθημα καλύπτει τις μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης, διαχείρισης και λήψης αποφάσεων (μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους, χωρική ανάλυση, μεθόδους  βελτιστοποίησης και προσομοίωσης).

Γνώση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των υδατικών πόρων και των ανθρωπογενών επιπτώσεων στο νερό. Εξέταση των βασικών αρχών της διαχείρισης επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων στο πλαίσιο της αυξανόμενης λειψυδρίας και αβεβαιότητας που οφείλεται στην κλιματική αλλαγή και άλλους παράγοντες. Γνώση σε ειδικά θέματα όπως ταμιευτήρες, υδρολογικές λεκάνες, διαχείριση υπόγειων υδροφόρων συστημάτων, συνδυασμένη χρήση επιφανειακών/υπόγειων υδάτων και  επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση της ζήτησης μέσω της διατήρησης, της αυξημένης αποδοτικότητας της χρήσης νερού και των οικονομικών μέτρων. Παρέχεται μια επισκόπηση του νομικού και θεσμικού πλαισίου.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Στο βασικό 3ετή Κύκλο Σπουδών αποκτούν: βασικές γνώσεις μαθηματικών, φυσικής και χημείας του περιβάλλοντος, βιολογίας, οικολογίας και περιβαλλοντικής μικροβιολογίας. Γνώσεις εφαρμοσμένης πληροφορικής, οικονομικών περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής επίδοσης επιχειρήσεων και σύνταξης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εξειδικευμένες γνώσεις μηχανικής φυσικών, χημικών και βιοχημικών διεργασιών, οικολογικής μηχανικής, υδρολογίας και ρευστομηχανικής, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και τεχνολογιών πόσιμου νερού, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων, εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια, βιοκλιματικού σχεδιασμού και τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της  κατεύθυνσης Ατμόσφαιρα, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή είναι: Ειδικές γνώσεις μετεωρολογίας, κλιματολογίας και κλιματικής αλλαγής, προσομοίωσης διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων, διαχείρισης ποιότητας αστικής ατμόσφαιρας και ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων, χημικών ατμοσφαιρικών διεργασιών και σύγχρονων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών ατμοσφαιρικών ρύπων, γνώσεις βιογεωχημικών κύκλων και οικονομικών της κλιματικής αλλαγής, τεχνολογίας καυσίμων και διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων.

Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της κατεύθυνσης Τεχνολογίες Προστασίας Νερού και Εδάφους – Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον είναι: τεχνολογίας και διαχείρισης υγρών, στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και σχεδιασμού και βελτιστοποίησης μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαχείρισης υδατικών πόρων, ρευστομηχανικής, ακτομηχανικής και υδραυλικής, χρήσης οικολογικών δομικών υλικών και βελτιστοποίησης αστικού περιβάλλοντος.

Β) Δεξιότητες

Μετά το τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός:

•             Να συνδυάζει επιλογές που αναδεικνύουν δεξιότητες που κυμαίνονται από την ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού, την επιφανειακή υδρολογία και την υδρολογία υπόγειων νερών, μέχρι ηγετικές ικανότητες στη διοίκηση που σχετίζονται με τον τομέα.

•             Να εφαρμόζει βασικές αρχές διαχείρισης να λύσει τα σημερινά προβλήματα και να προβλέπει, να μετριάσει και να αποτρέψει μελλοντικά προβλήματα στον τομέα της διαχείρισης των υδατικών πόρων.

•             Να αναγνωρίζει και να εκτιμήσει κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη διαχείριση των υδατικών πόρων.

•             Να αναπτύξει δεξιότητες σε μεθόδους και τεχνικές που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων

•             Να ερμηνεύσει τις έννοιες και τις αρχές της ΟΔΥΠ.

•             Να περιγράψει τις μεθοδολογίες και εργαλεία εφαρμογής της ΟΔΥΠ.

•             Να αναλύσει την EU-WFD ως ένα παράδειγμα της ΟΔΥΠ στην πράξη

•             Να αναλύσει τα πλαίσια πολιτικής και σχεδιασμού για την διαχείριση των υδάτινων πόρων.

•             Να εντοπίσει και με κριτικό πνεύμα να εξετάσει τα αντικρουόμενα συμφέροντα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις αποφάσεις της διαχείρισης των υδατικών πόρων.

•             Να συμβάλει πλήρως σε έργα και θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων.

•             Να είναι σε θέση να χαρακτηρίσει, να ποσοτικοποιεί και να διαχειρίζεται τους υδατικούς πόρους.

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.        Εισαγωγή, ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων (Ο.Δ.Υ.Π.), υδατικό σύστημα, βιομηχανία υδατικών πόρων, υποδομές στους υδατικούς πόρους.

2.        Διαχείριση υπόγειων υδατικών συστημάτων, περιβαλλοντικά ζητήματα, ρόλος των μοντέλων στη διαχείριση υπόγειων νερών, διαδικασία σύνταξης ενός μοντέλου υπόγειων νερών, συνδυασμένη χρήση υπόγειων και επιφανειακών νερών.

3.        Τεχνητός εμπλουτισμός υπόγειων νερών με τη χρήση υποβαθμισμένων σε ποιότητα νερών, Περιβάλλον – Οικονομικά.

4.        Διαχείριση παράκτιων υπόγειων υδροφόρων συστημάτων – Διείσδυση της θάλασσας – Μέθοδοι προστασίας.

5.        Αφαλάτωση -Τεχνολογίες αφαλάτωσης, περιβαλλοντικά προβλήματα, Οικονομικά.

6.        Ποιότητα υπόγειων και επιφανειακών νερών, έλεγχος της ποιότητας, παρεμβάσεις στις κοίτες ποταμών – αποστράγγιση υγροβιότοπων, παρακολούθηση ποιότητας, επεξεργασία δεδομένων και ερμηνεία, συστήματα αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων

7.        Λειτουργία και διαχείριση ταμιευτήρων, Φύση και χαρακτηριστικά ταμιευτήρων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, περιβαλλοντική ροή.

8.        Διαχείριση υδατικών πόρων κατά την ξηρασία, Δείκτες ξηρασίας

9.        Συστημική ανάλυση και συστήματα υποβοήθησης της διαδικασίας λήψης απόφασης

10.      Διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης απόφασης, ορθολογικό και πολιτικό μοντέλο σχεδιασμού, επίλυση συγκρούσεων, συνεργατικές προσεγγίσεις, εμπλοκή του κοινού

11.     Τα συστήματα διαχείρισης αστικών ομβρίων – Εγκαταστάσεις λεκανών συγκράτησης (detention) και   διατήρησης (retention)

12.     Απολήψεις και  χρήσεις ύδατος

13.     Οικονομικοί μηχανισμοί στη διαχείριση των υδατικών πόρων

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οπτικοακουστικά μέσα: Παρουσιάσεις Power point, videos και εικόνων που είναι πλούσια πηγή υλικών για χρήση στην τάξη. Διατίθενται στο e-class επικαιροποιημένες σημειώσεις του διδάσκοντος. Χρήσιμοι websites και πόροι που προτείνονται από τον διδάσκοντα.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις/Θεωρία 39
Ασκήσεις/Εργαστήριο 13
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 48
Συγγραφή εργασίας 50
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

Τελική Εξέταση 50%

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • Πεταλάς, Χ., Διαχείριση υδατικών πόρων Εκδότης: Εταιρεία αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 2008
 • Crigg, NS (1996). Water resources management-principles, regulations, and cases. McGraw-Hill, 540 p.
 • ASCE (1987). Ground water management. 3rd edition, ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice No 40. American Society of Civil Engineers, p. 263.
 • R. Lenton (Ed.), M. Muller (Ed.), (2009). Integrated Water Resources Management in Practice: Better Water Management for Development. Routledge; 1 edition Routledge; 248 p.
 • Mays L.R. (2017). Water Resources Engineering. Wiley; 2 edition, 928 p.

Παράρτημα_Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων ΙΙ


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η1ΥΠ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο Χειμερινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΙ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
6 (3 θεωρία  και3 εργαστήριο ) 5
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Μαθηματικά, Φαινόμενα Μεταφοράς,

Χημεία για Μηχανικούς, Ρευστομηχανική,

Περιβαλλοντική Μικροβιολογία,

Φυσικές και Βιοχημικές Διεργασίες,

Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/modules/agenda/?course=TMC210
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα στοχεύει να παρέχει:

Γνωστικά

Εξοικείωση με τις μηχανικές διεργασίες πρωτοβάθμιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και εμβάθυνση στις εφαρμογές και στο σχεδιασμό συστημάτων εσχάρωσης χονδρών στερεών και αφαίρεση λεπτόκοκκων με κόσκινα

Εμπέδωση του θεωρητικού πλαισίου καθίζησης διακεκριμένων σωματιδίων, της καθίζησης με συσσωμάτωση και στρωμάτωση (zone settling)

Εμβάθυνση στο βασικό σχεδιασμό και στη διαστασιολόγηση άμμο- λιποσυλλεκτών, καθώς και δεξαμενών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας καθίζησης

Εξοικείωση με το θεωρητικό πλαίσιο της διεργασίας της επίπλευσης αιωρούμενων σωματιδίων με αέρα (DAF) και βασικός σχεδιασμός αντίστοιχων συστημάτων

Σχεδιασμός συστημάτων /δεξαμενών εξισορρόπησης υδραυλικού φορτίου και εξουδετέρωσης υγρών αποβλήτων

Εμπέδωση του θεωρητικού πλαισίου της μεταφοράς του οξυγόνου στην υγρή φάση και της πειραματικής διαδικασίας προσδιορισμού του ογκομετρικού συντελεστή συναγωγής οξυγόνου (KLa)

Εξοικείωση με τους τύπους υποβρύχιων αεριστήρων και εμβάθυνση στο σχεδιασμό και διαστασιολόγηση αεριζόμενων δεξαμενών με αντίστοιχα συστήματα

Εμβάθυνση στη διαδικασία βασικού σχεδιασμού ενός συστήματος ενεργού ιλύος

Δεξιότητες

Εξοικείωση με την συνεχή λειτουργία βιολογικής πιλοτικής μονάδας αφαίρεσης άνθρακα και αζώτου και την on-line καταγραφή NH4+ και NO3- σε μικροεπεξεργαστή

Εξοικείωση με τον τρόπο λειτουργίας εναλλακτών θερμότητας και την αξιοποίηση πειραματικών δεδομένων για περιγραφή της διεργασίας με αδιάστατους αριθμούς (Nu, Re, Pr)

Εξοικείωση με πειραματικές διατάξεις μελέτης της κατανομής χρόνου παραμονής (RTD) σε CSTR, Plug-flow και συστοιχία CSTR, καθώς και περαιτέρω αξιοποίηση τέτοιων δεδομένων

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Στο βασικό 3ετή Κύκλο Σπουδών αποκτούν: βασικές γνώσεις μαθηματικών, φυσικής και χημείας του περιβάλλοντος, βιολογίας, οικολογίας και περιβαλλοντικής μικροβιολογίας. Γνώσεις εφαρμοσμένης πληροφορικής, οικονομικών περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής επίδοσης επιχειρήσεων και σύνταξης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εξειδικευμένες γνώσεις μηχανικής φυσικών, χημικών και βιοχημικών διεργασιών, οικολογικής μηχανικής, υδρολογίας και ρευστομηχανικής, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και τεχνολογιών πόσιμου νερού, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων, εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια, βιοκλιματικού σχεδιασμού και τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της  κατεύθυνσης Ατμόσφαιρα, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή είναι: Ειδικές γνώσεις μετεωρολογίας, κλιματολογίας και κλιματικής αλλαγής, προσομοίωσης διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων, διαχείρισης ποιότητας αστικής ατμόσφαιρας και ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων, χημικών ατμοσφαιρικών διεργασιών και σύγχρονων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών ατμοσφαιρικών ρύπων, γνώσεις βιογεωχημικών κύκλων και οικονομικών της κλιματικής αλλαγής, τεχνολογίας καυσίμων και διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων.

Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της κατεύθυνσης Τεχνολογίες Προστασίας Νερού και Εδάφους – Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον είναι: τεχνολογίας και διαχείρισης υγρών, στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και σχεδιασμού και βελτιστοποίησης μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαχείρισης υδατικών πόρων, ρευστομηχανικής, ακτομηχανικής και υδραυλικής, χρήσης οικολογικών δομικών υλικών και βελτιστοποίησης αστικού περιβάλλοντος.

 

Εξειδικευμένες γνώσεις μηχανικής φυσικών, χημικών και βιοχημικών διεργασιών

Εξειδικευμένες γνώσεις τεχνολογιών επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

Εξειδικευμένες γνώσεις κατασκευής εγκαταστάσεων διαχείρισης και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.Πρωτοβάθμια επεξεργασία υγρών αποβλήτων,

2.Αφαίρεση χονδρών στερεών και αιωρούμενων σωματιδίων με σχάρες και κόσκινα,

3.Εφαρμογές καθίζησης διακεκριμένων σωματιδίων συσσωμάτωσης και ζώνης

4.Αμμοσυλλέκτες

5.Δεξαμενές πρωτοβάθμιας

6.Δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης,

7.Θεωρία και πράξη του αερισμού σε βιολογικές μονάδες ενεργού ιλύος (KLa, OTR, ΤΕ, a-values),

8.Ταξινόμηση και χαρακτηρισμός οργάνων αερισμού,

9.Διαστασιολόγηση συστημάτων και δεξαμενών επιφανειακού και καθολικού αερισμού,

10.Δευτεροβάθμια επεξεργασία και σύστημα ενεργού ιλύος (βιολογικές αρχές λειτουργίας, διαμόρφωση ισοζυγίων μάζας,

11.Σταδιακή ανάπτυξη του σχεδιασμού συνδέοντας βιολογικά μοντέλα και ισοζυγιακές σχέσεις,

12.Ολοκλήρωση του σχεδιασμού της δεξαμενής αερισμού

13.Ολοκλήρωση του σχεδιασμού της δευτεροβάθμιας καθίζησης).

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Παρουσίαση των περιεχόμενων του μαθήματος μέσω Over-head και χρήσης του πίνακα. Συμπληρωματικά διανέμονται φωτοαντίγραφα επικαιροποιημένης ύλης και νέων ασκήσεων σχεδιασμού. Πλησίον της θεωρίας και των ασκήσεων, η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις:

·         Μελέτη της βιολογικής διεργασίας νιτροποίησης/ απονιτροποίησης και προσδιορισμός των αντίστοιχων ρυθμών σε μια πιλοτική μονάδα

·         Μετάδοση θερμότητας με ομορροή και αντιρροή θερμικού φορέα και μέσου παραλαβής και πειραματικός προσδιορισμός των αδιάστατων αριθμών Nu, Re, Pr

·         Μελέτη κατανομής του χρόνου παραμονής σε CSTR, Plug-flow και συστοιχία CSTR και επίδραση της βιοκινητικής στην επιλογή του αντιδραστήρα.

Όπου συμμετέχουν:

 

Αϊβαζίδης Αλέξανδρος, Καθηγητής

Π. Μελίδης, Αναπληρωτής  Καθηγητής,

Dr. Β. Διαμαντής, μέλος ΕΕΔΙΠ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις/ Θεωρία 39
Ασκήσεις σχεδιασμού 26
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 78 (39 κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και 39 κατά την εξεταστική περίοδο)
Εκπόνηση ατομικής εργασίας 7
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με γραπτή εξέταση και εκθέσεις για τις εργαστηριακές ασκήσεις.

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
·         «Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων I /II» και «Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων I /II» (Tόμος Β), Καθηγητής Α. Αϊβαζίδης, (2000), Πανεπιστημιακό Σύγγραμμα

·         Water Recycling and Resource Recovery in Industry -Analysis, Technologies and Implementation-, Piet Lens, Look Hulshoff Pol, Peter Wilderer and Takashi Asano, ISBN: 1843390051

·         Introduction to Wastewater Treatment Processes, R. S. Ramalho, Second edition, ISBN: 0-12-576560-6

·         Wastewater Engineering –Treatment, Disposal, Reuse -, Metcalf and Eddy, ISBN: 0-07-100824-1.

Παράρτημα_Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων ΙΙ

Τεχνολογία και Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΕΑ3ΕΠ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο Εαρινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο 3
Σύνολο 5
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Υδατική Χημεία, Μαθηματικά-Ι, Τεχνική Φυσικών Διεργασιών, Τεχνική Χημικών και Βιοχημικών Διεργασιών
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/TMC287/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 • Κατανόηση των αρχών της επιστήμης και τεχνολογίας, που αποτελούν την βάση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων.
 • Εξοικείωση με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία, που αφορά στη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων.
 • Κατανόηση του ορισμού, και των χαρακτηριστικών τα οποία καθιστούν ένα απόβλητο επικίνδυνο, καθώς και ενδεικτικών δοκιμών χαρακτηρισμού.
 • Ποσοτικοποίηση της οξείας και χρόνιας τοξικότητας και εκτίμηση διακινδύνευσης (risk assessment) από καρκινογόνες και μη καρκινογόνες ουσίες.
 • Κατανόηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης και μεθόδου προσδιορισμού ασυμβατότητας κατά την συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά.
 • Κατανόηση των βασικών τεχνολογιών επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων, όπως σταθεροποίηση/στερεοποίηση, καύση, χημική οξείδωση, εξουδετέρωση και υγειονομική ταφή.
 • Μελέτες περιπτώσεων, όπως η διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Στο βασικό 3ετή Κύκλο Σπουδών αποκτούν: βασικές γνώσεις μαθηματικών, φυσικής και χημείας του περιβάλλοντος, βιολογίας, οικολογίας και περιβαλλοντικής μικροβιολογίας. Γνώσεις εφαρμοσμένης πληροφορικής, οικονομικών περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής επίδοσης επιχειρήσεων και σύνταξης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εξειδικευμένες γνώσεις μηχανικής φυσικών, χημικών και βιοχημικών διεργασιών, οικολογικής μηχανικής, υδρολογίας και ρευστομηχανικής, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και τεχνολογιών πόσιμου νερού, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων, εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια, βιοκλιματικού σχεδιασμού και τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της  κατεύθυνσης Ατμόσφαιρα, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή είναι: Ειδικές γνώσεις μετεωρολογίας, κλιματολογίας και κλιματικής αλλαγής, προσομοίωσης διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων, διαχείρισης ποιότητας αστικής ατμόσφαιρας και ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων, χημικών ατμοσφαιρικών διεργασιών και σύγχρονων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών ατμοσφαιρικών ρύπων, γνώσεις βιογεωχημικών κύκλων και οικονομικών της κλιματικής αλλαγής, τεχνολογίας καυσίμων και διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων.

Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της κατεύθυνσης Τεχνολογίες Προστασίας Νερού και Εδάφους – Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον είναι: τεχνολογίας και διαχείρισης υγρών, στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και σχεδιασμού και βελτιστοποίησης μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαχείρισης υδατικών πόρων, ρευστομηχανικής, ακτομηχανικής και υδραυλικής, χρήσης οικολογικών δομικών υλικών και βελτιστοποίησης αστικού περιβάλλοντος.

·         Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος αυτού, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να αποφασίζει εάν ένα απόβλητο είναι επικίνδυνο και πως πρέπει να γίνεται η διαχείριση αυτού.

·         Ο φοιτητής θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει βασικά ρεύματα επικινδύνων αποβλήτων, τα οποία παράγονται στην Ελλάδα.

·         Ο φοιτητής θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει μερικές από τις συχνότερα απαντώμενες επικίνδυνες ουσίες (π.χ., διαλύτες, φυτοφάρμακα, εκρηκτικά κ.λπ.), οι οποίες καθιστούν ένα απόβλητο επικίνδυνο.

·         Απόκτηση ικανότητας υπολογισμού εκτίμησης της διακινδύνευσης (risk assessment) από επικίνδυνα απόβλητα.

·         Απόκτηση ικανότητας επιλογής βέλτιστης τεχνολογίας για την επεξεργασία συγκεκριμένου ρεύματος επικινδύνων αποβλήτων.

·         Απόκτηση ικανότητας υπολογισμού ισοζυγίων μάζας και ενέργειας σε εγκαταστάσεις καύσεως επικινδύνων αποβλήτων.

·          Απόκτηση ικανότητας σχεδιασμού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων υγειονομικών μονάδων.

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

1.       Εισαγωγή και εξέλιξη στη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων – επεισόδια κακοδιαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων – ορισμοί – λειτουργικά συστήματα διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων

2.       Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία – Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων – Σύμβαση της Βασιλείας

3.       Παραδείγματα επικινδύνων αποβλήτων – κατηγορίες επικινδύνων χημικών ουσιών

4.       Τοξικότητα – καμπύλες δόσης-απόκρισης – εκτίμηση διακινδύνευσης

5.       Δειγματοληψία – χαρακτηριστικά – μέθοδοι χαρακτηρισμού επικινδύνων αποβλήτων – όρια ανάφλεξης – σημείο ανάφλεξης – δοκιμή TCLP – Ευρωπαϊκή δοκιμή εκπλυσιμότητος

6.       Παραγωγή (πηγές, είδη) – ρυθμοί παραγωγής στην Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση – καθαρή παραγωγή – ελαχιστοποίηση αποβλήτων – πρόληψη ρύπανσης

7.       Προσωρινή αποθήκευση – σήμανση – διαλογή και επεξεργασία στην πηγή – ανακύκλωση – περιβαλλοντικές επιπτώσεις – παραδείγματα

8.       Συλλογή επικινδύνων αποβλήτων – μεταφορά και σταθμοί μεταφόρτωσης – διασυνοριακή μεταφορά – σήμανση κατά τη μεταφορά – χημική συμβατότητα – εγκαταστάσεις διαχείρισης – περιβαλλοντικές επιπτώσεις

9.       Συνοπτική παρουσίαση διεργασιών για επεξεργασία επικινδύνων αποβλήτων – φυσικές – χημικές – βιολογικές – θερμικές διεργασίες

10.   Σταθεροποίηση – στερεοποίηση επικινδύνων αποβλήτων – μηχανισμοί – πρόσθετα – αποτελεσματικότητα – εφαρμογή στο πεδίο – περιβαλλοντικές επιπτώσεις

11.   Καύση – ισοζύγια μάζας και ενέργειας – είδη καυστήρων – περιβαλλοντικές επιπτώσεις

12.   Υγειονομική ταφή επικινδύνων αποβλήτων – κριτήρια αποδοχής αποβλήτων – συστήματα μόνωσης – μέθοδοι εναπόθεσης – διαχείριση αερίων και διασταλαγμάτων – κάλυψη – περιβαλλοντική παρακολούθηση – περιβαλλοντικές επιπτώσεις

13.   Εξουδετέρωση – προσρόφηση – ιοντοεναλλαγή – σχεδιασμός

14.   Οξείδωση – υπεροξείδιο του υδρογόνου με ακτινοβολία UV – όζον με ακτινοβολία UV – σχεδιασμός – παραδείγματα – επεξεργασία κυανιούχων αποβλήτων

15.   Διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων – νομοθεσία – ταξινόμηση – συλλογή και μεταφορά – τεχνολογίες επεξεργασίας – κόστος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

1.       Εργαστηριακοί κανόνες ασφαλείας

2.       Όξινη χώνευση επικινδύνων αποβλήτων-Ι

3.       Όξινη χώνευση επικινδύνων αποβλήτων-ΙI

4.       Δοκιμή εκπλυσιμότητας επικινδύνων αποβλήτων ως συνάρτηση του pH

5.       Πλύση εδάφους για απομάκρυνση επικινδύνων οργανικών και ανόργανων ρύπων

6.       Προχωρημένη χημική οξείδωση επικινδύνων αποβλήτων χρησιμοποιώντας το αντιδραστήριο Fenton

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε., όπως ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class, στη Διδασκαλία στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές.

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστήριο 39
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 42
Εργαστηριακές αναφορές 30
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

Ερωτήσεις Ανάπτυξης 9%

Επίλυση Προβλημάτων 51%

Γραπτές Εργαστηριακές Αναφορές 40%

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.       Ε. Βουδριάς (2018) «Τεχνολογία και Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων», Εκδόσεις Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

2.       Ε. Γιδαράκος (2006) «Επικίνδυνα Απόβλητα: Διαχείριση-Επεξεργασία-Διάθεση», Εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη, ISBN: 960-8065-53-4.

Παράρτημα_Τεχνολογία και Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων