Συνθήκες Άνεσης στα Κτίρια


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο ΕΠΙΠΕΔΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ TMC369 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o Εξάμηνο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 ώρες 5
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονική Περιοχή Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτήρια – Ενεργειακή Επιθεώρηση

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/TMC369/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

·        Κατανόηση των βασικών φαινομένων που επηρεάζουν τις συνθήκες άνεσης σε κτίρια και οικισμούς

·        Εξοικείωση με τους δείκτες και τις μεθόδους αξιολόγησης των συνθηκών άνεσης στο δομημένο περιβάλλον

·        Εξοικείωση με τις διαδικασίες και τα όργανα μέτρησης των συνθηκών άνεσης

·        Απόκτηση ικανότητας χρήσης οργάνων μέτρησης για την καταγραφή συνθηκών άνεσης

·        Απόκτηση ικανότητας χρήσης εργαλείων και μεθόδων υπολογισμού συνθηκών θερμικής άνεσης

·        Απόκτηση ικανότητας συγκριτικής επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων από επιτόπιες μετρήσεις

·        Απόκτηση ικανότητας ανάλυσης αποτελεσμάτων από την ανάλυση δεδομένων επιτόπιων μετρήσεων, διεξαγωγής συμπερασμάτων και τεκμηρίωσης συνθηκών άνεσης σε κτίρια.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·        Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·        Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·        Λήψη αποφάσεων

·        Αυτόνομη εργασία

·        Ομαδική εργασία

·        Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·        Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.   Σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και δομημένου περιβάλλοντος

Άνθρωπος και περιβάλλον. Φυσικό-τεχνητό-ανθρωπογενές περιβάλλον. Περιβαλλοντική συμπεριφορά του ανθρώπου στο χώρο. Κάλυψη ανθρωπίνων αναγκών για συνθήκες άνεσης στο δομημένο περιβάλλον. Διαμόρφωση και οργάνωση κτιριακών όγκων ανάλογα με το γεωγραφικό περιβάλλον και τις κλιματικές ζώνες για την επίτευξη συνθηκών άνεσης.

 

2.   Περιβαλλοντικοί παράγοντες διαμόρφωσης συνθηκών άνεσης-Παράγοντες μελέτης

Παράγοντες φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος που επιδρούν στη διαμόρφωση συνθηκών άνεσης στα κτίρια. Σχέση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος των κτιρίων. Επίδραση εξωτερικών συνθηκών μικροκλίματος και αστικής μορφολογίας στη διαμόρφωση συνθηκών άνεσης στα κτίρια.

 

3.   Δείκτες θερμικής άνεσης. Υπολογιστικά μοντέλα προσδιορισμού παραμέτρων συνθηκών θερμικής άνεσης

Μηχανισμοί μετάδοσης θερμότητας. Παράγοντες θερμικής άνεσης. Δείκτες εκτίμησης συνθηκών θερμικής άνεσης (PMV, PPD, WBGT, ET). Κλίμακα ASHRAE. Ζώνη θερμικής άνεσης. Θερμικό ισοζύγιο ανθρώπινου σώματος. Υπολογιστικά μοντέλα εκτίμησης συνθηκών θερμικής άνεσης.

 

4.   Φωτισμός, Φυσικός και τεχνητός. Οπτικό Περιβάλλον

Παράμετροι οπτικής άνεσης και φυσικά μεγέθη εκτίμησης. Συνθήκες οπτικής άνεσης. Αρχές φυσικού φωτισμού. Συστήματα/Διατάξεις αξιοποίησης φυσικού φωτισμού. Συστήματα τεχνητού φωτισμού. Εφαρμογές επίτευξης συνθηκών οπτικής άνεσης στα κτίρια με χρήση και αξιοποίηση φυσικών τεχνητών συστημάτων φωτισμού. Οπτικό περιβάλλον και αποδοτικότητα-συγκέντρωση. Βασικές αρχές εργονομίας. Υπολογιστικά εργαλεία προσδιορισμού επιπέδων φωτισμού και παραμέτρων οπτικής άνεσης.

 

5.   Ηλιασμός-Σκιασμός (Φυσικός-Τεχνητός). Ηλιακά συστήματα για την επίτευξη συνθηκών άνεσης

Ηλιακή γεωμετρία. Προσδιορισμός θέσης ηλίου. Οπτικές ιδιότητες των υλικών. Επίδραση ηλιακής ακτινοβολίας στη διαμόρφωση συνθηκών άνεσης στα κτίρια (θερμικά και ψυκτικά φορτία για την επίτευξη συνθηκών θερμικής άνεσης, φυσικός φωτισμός εσωτερικού χώρου για την επίτευξη συνθηκών οπτικής άνεσης). Ηλιακά συστήματα και παραδείγματα εφαρμογής τους. Ηλιοπροστασία-Συστήματα/Διατάξεις σκιασμού κτιρίων και ανοιγμάτων

 

6.   Αερισμός. Φυσικός και τεχνητός

Απαιτήσεις κτιρίων για αερισμό. Ιδιότητες αερισμού για συνθήκες άνεσης. Διατάξεις φυσικού αερισμού/δροσισμού. Διατάξεις  τεχνητού ή εξαναγκασμένου αερισμού. Παραδείγματα και εφαρμογές καλής πρακτικής στον κτιριακό τομέα.

 

 

7.   Ήχος-Ηχορρύπανση

Μέτρηση στάθμης θορύβου. Ακουστική άνεση. Παράγοντες που επηρεάζουν την αίσθηση του ήχου. Συνιστώμενα επίπεδα ήχου. Μέθοδοι προστασίας.

 

8.   Ποιότητα εσωτερικών χώρων δομημένου περιβάλλοντος

Διαμόρφωση συνθηκών άνεσης του εσωτερικού περιβάλλοντος. Επίδραση των οικοδομικών υλικών και του εξοπλισμού του χώρου στη διαμόρφωση συνθηκών άνεσης στα κτίρια. Προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τις συνθήκες ποιότητας του εσωτερικού χώρου του κτιρίου (πχ Αερισμός και εμφάνιση συνδρόμου άρρωστου κτιρίου, Αερισμός και χρήση δομικών υλικών). Πράσινα κτίρια και αύξηση της παραγωγικότητας/αποτελεσματικότητας της εργασίας. Στρατηγικές ελέγχου και αντιμετώπισης εσωτερικής ρύπανσης.

 

9.   Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος/ Μη ορατές ακτινοβολίες

Φυσικές και Τεχνητές πηγές ακτινοβολίας στο εσωτερικό των κτιρίων. Ακτινοβολίες. Επιτρεπτά όρια έκθεσης. Μέτρα προστασίας.

 

10. Διερεύνηση παραγόντων συνθηκών άνεσης. Όργανα μέτρησης-Ερωτηματολόγια-Εργασία πεδίου

Όργανα μέτρησης συνθηκών άνεσης. Επίδειξη λειτουργίας οργάνων. Μεθοδολογία μετρήσεων. Διεξαγωγή επιτόπιων μετρήσεων διερεύνησης συνθηκών άνεσης σε χώρους κτιρίων. Τυπολόγια ερωτηματολογίων διερεύνησης συνθηκών άνεσης στα κτίρια. Παράγοντες διερεύνησης με χρήση ερωτηματολογίων. Κλίμακες αξιολόγησης. Επεξεργασία -Ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίων.

 

11. Αξιολόγηση συνθηκών άνεσης

Οργάνωση δεδομένων από τις επιτόπιες μετρήσεις με όργανα μετρήσεων και των ερωτηματολογίων. Επεξεργασία σε φύλλα εργασίας. Στατιστική επεξεργασία δεδομένων. Συγκριτική ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων με χρήση διαγραμμάτων. Διεξαγωγή συμπερασμάτων.

 

12. Παρουσίαση τελικής ερευνητικής εργασίας

Διερεύνηση συνθηκών άνεσης σε εσωτερικούς χώρους κτιρίων. Περιγραφή χαρακτηριστικών του χώρου. Χρήση οργάνων μέτρησης για συλλογή δεδομένων παραγόντων συνθηκών άνεσης. Διανομή και συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Επεξεργασία και συγκριτική ανάλυση-παρουσίαση αποτελεσμάτων. Διεξαγωγή συμπερασμάτων.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Άσκηση Πεδίου 20
Εκπόνηση Μελέτης (project) 40

 

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 20
Συγγραφή εργασιών 30
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με:

·         Βιβλιογραφική Γραπτή εργασία και Παρουσίαση της

(κατά τη διάρκεια του εξαμήνου) (30%)

·         Γραπτή εργασία ανάλυσης περιπτώσεων μελέτης θερμικής άνεσης με χρήση υπολογιστικού εργαλείου

(κατά τη διάρκεια του εξαμήνου) (30%)

·         Γραπτή εργασία, Παρουσίαση της και Προφορική Εξέταση σε αυτή. Το αντικείμενο της εργασίας αφορά τα δεδομένα συλλογής των επιτόπιων μετρήσεων με όργανα, την επεξεργασία, ανάλυση και διεξαγωγή συμπερασμάτων.

(Εξέταση του μαθήματος) (40%)

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
·      Κοσμόπουλος Π., (2000),  Περιβαλλοντική Κοινωνική Ψυχολογία,  Θεσσαλονίκη, University Studio Press Α.Ε.

·      Santamouris M. and D. Asimakopoulos, (Eds) (1996), Passive Cooling of Buildings, Earthscan.

·      Κοσμόπουλος Π., Περιβολάρης Α.., 2017, Περιβαλλοντικός σχεδιασμός – Κτίρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, Θες/νίκη, University Studio Press.

·      Παπαμανώλης, Ν. 2015. Δομική Φυσική. [Κεφάλαιο Συγγράμματος]. Στο Παπαμανώλης, Ν. 2015. Δομική φυσική και αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού κτιρίων. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Κεφ 2. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/5405 (www.kallipos.gr)

Παράρτημα_Συνθήκες Άνεσης στα Κτίρια

Επεξεργασία Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΒΥΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής (Επιλογής)
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Τεχνολογία & Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι

Τεχνική Χημικών & Βιοχημικών Διεργασιών

Τεχνική Φυσικών Διεργασιών

Περιβαλλοντική Μικροβιολογία

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/TMC236/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 

 • κατανοούν τις βιολογικές και φυσικοχημικές μεθόδους επεξεργασίας βιομηχανικών υγρών αποβλήτων.
 • εμβαθύνουν στους τρόπους διαχείρισης βιομηχανικών υγρών αποβλήτων.
 • γνωρίζουν τις δυνατότητες και τους τρόπους αξιοποίησής τους.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Στο βασικό 3ετή Κύκλο Σπουδών αποκτούν: βασικές γνώσεις μαθηματικών, φυσικής και χημείας του περιβάλλοντος, βιολογίας, οικολογίας και περιβαλλοντικής μικροβιολογίας. Γνώσεις εφαρμοσμένης πληροφορικής, οικονομικών περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής επίδοσης επιχειρήσεων και σύνταξης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εξειδικευμένες γνώσεις μηχανικής φυσικών, χημικών και βιοχημικών διεργασιών, οικολογικής μηχανικής, υδρολογίας και ρευστομηχανικής, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και τεχνολογιών πόσιμου νερού, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων, εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια, βιοκλιματικού σχεδιασμού και τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της  κατεύθυνσης Ατμόσφαιρα, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή είναι: Ειδικές γνώσεις μετεωρολογίας, κλιματολογίας και κλιματικής αλλαγής, προσομοίωσης διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων, διαχείρισης ποιότητας αστικής ατμόσφαιρας και ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων, χημικών ατμοσφαιρικών διεργασιών και σύγχρονων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών ατμοσφαιρικών ρύπων, γνώσεις βιογεωχημικών κύκλων και οικονομικών της κλιματικής αλλαγής, τεχνολογίας καυσίμων και διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων.

Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της κατεύθυνσης Τεχνολογίες Προστασίας Νερού και Εδάφους – Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον είναι: τεχνολογίας και διαχείρισης υγρών, στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και σχεδιασμού και βελτιστοποίησης μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαχείρισης υδατικών πόρων, ρευστομηχανικής, ακτομηχανικής και υδραυλικής, χρήσης οικολογικών δομικών υλικών και βελτιστοποίησης αστικού περιβάλλοντος.

 • Απόκτηση γνώσεων τεχνολογίας και διαχείρισης βιομηχανικών υγρών αποβλήτων
 • Απόκτηση γνώσεων σχεδιασμού και βελτιστοποίησης μονάδων επεξεργασίας βιομηχανικών υγρών αποβλήτων
 • Απόκτηση ικανοτήτων για τη βελτιστοποίηση της επεξεργασίας βιομηχανικών υγρών αποβλήτων.
 • Απόκτηση ικανοτήτων για την αξιοποίηση των βιομηχανικών υγρών αποβλήτων.
 • Απόκτηση ικανοτήτων για τον έλεγχο μονάδων επεξεργασίας βιομηχανικών υγρών αποβλήτων.
 • Απόκτηση ικανοτήτων για εργασία στον μεταποιητικό και βιομηχανικό κλάδο.
 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αποτελεί συνέχεια των γνώσεων που αποκτήθηκαν από την παρακολούθηση μίας πλειάδας μαθημάτων που εστιάζουν στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. Το κατ’ επιλογήν αυτό μάθημα αφορά στην επεξεργασία διαφόρων βιομηχανικών υγρών αποβλήτων, σημαντικών για την τοπική οικονομία, δίνοντας έμφαση στις τεχνολογίες και πρακτικές που χρησιμοποιούνται. Το μάθημα περιλαμβάνει στοιχεία που αναφέρονται στις ιδιαιτερότητες των βιομηχανικών υγρών αποβλήτων, καθώς και στις εφαρμοζόμενες τεχνικές επεξεργασίας για διάφορα είδη βιομηχανικών υγρών αποβλήτων, π.χ. πετροχημικής βιομηχανίας, βιομηχανίας αλουμίνιου, κτηνοτροφικών μονάδων και σφαγείων, γαλακτοβιομηχανίας, κλωστοϋφαντουργίας και ελαιουργικών μονάδων.

 

1.       Κατηγορίες Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων

2.       Χαρακτηριστικά βιομηχανικών υγρών αποβλήτων

3.       Φυσικοχημικές Μέθοδοι στην Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων Ελαιουργίας

4.       Βιολογικές Μέθοδοι στην Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων Ελαιουργίας

5.       Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων Κτηνοτροφικών Μονάδων και Σφαγείων

6.       Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων Γαλακτοβιομηχανίας

7.       Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων Τυροκομείων

8.       Φυσικοχημικές Μέθοδοι στην Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων Κλωστοϋφαντουργίας και Χρωματοποιίας

9.       Βιολογικές Μέθοδοι στην Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων Κλωστοϋφαντουργίας και Χρωματοποιίας

10.    Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων Χαρτοβιομηχανίας

11.    Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων Πετροχημικής Βιομηχανίας

12.    Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων Βιομηχανίας Αλουμίνιου

13.   Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων Φαρμακοβιομηχανίας

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Συγγραφή εργασίας 39
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 72
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή Εξέταση:

Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (50%)

 

Προφορική Εξέταση Εξαμηνιαίας Εργασίας:

Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (50%)

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Λυμπεράτος Γ., Βαγενάς, Δ. (2011). Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων. Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-346-3.

2. Masters, G.M., Ela W. P. (2018). Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη, 3η Αμερικανική έκδοση. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN: 978-960-461-852-1.

3. Κούγκουλος, Α. Γ.  (2018). Περιβαλλοντική Μηχανική, 2η έκδοση. Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-562-7.

Παράρτημα_Επεξεργασία Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων

Γεωδαισία


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε8ΥΠ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο Χειμερινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Μαθηματικά
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/TMC219/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα έχει ως σκοπό να φέρει σε επαφή τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος με ένα σημαντικό κομμάτι της επιστήμης του μηχανικού την Γεωδαισία. Στόχος είναι στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής να γνωρίζει τα όργανα και τις μεθόδους, που χρειάζεται για να χαράζει και να υπολογίζει μια όδευση, να μετρήσει και να υπολογίσει εμβαδά γηπέδων, να κάνει τοπογραφικά σχέδια και να διαβάζει τοπογραφικούς χάρτες.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         Γνωρίζουν τα αντικείμενα της Γεωδαισίας.

·         Είναι εξοικειωμένοι με τις λειτουργίες των γεωδαιτικών οργάνων.

·         Έχουν κατανοήσει και επιλύουν πολυγωνικές οδεύσεις.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Στο βασικό 3ετή Κύκλο Σπουδών αποκτούν: βασικές γνώσεις μαθηματικών, φυσικής και χημείας του περιβάλλοντος, βιολογίας, οικολογίας και περιβαλλοντικής μικροβιολογίας. Γνώσεις εφαρμοσμένης πληροφορικής, οικονομικών περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής επίδοσης επιχειρήσεων και σύνταξης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εξειδικευμένες γνώσεις μηχανικής φυσικών, χημικών και βιοχημικών διεργασιών, οικολογικής μηχανικής, υδρολογίας και ρευστομηχανικής, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και τεχνολογιών πόσιμου νερού, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων, εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια, βιοκλιματικού σχεδιασμού και τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της  κατεύθυνσης Ατμόσφαιρα, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή είναι: Ειδικές γνώσεις μετεωρολογίας, κλιματολογίας και κλιματικής αλλαγής, προσομοίωσης διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων, διαχείρισης ποιότητας αστικής ατμόσφαιρας και ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων, χημικών ατμοσφαιρικών διεργασιών και σύγχρονων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών ατμοσφαιρικών ρύπων, γνώσεις βιογεωχημικών κύκλων και οικονομικών της κλιματικής αλλαγής, τεχνολογίας καυσίμων και διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων.

Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της κατεύθυνσης Τεχνολογίες Προστασίας Νερού και Εδάφους – Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον είναι: τεχνολογίας και διαχείρισης υγρών, στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και σχεδιασμού και βελτιστοποίησης μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαχείρισης υδατικών πόρων, ρευστομηχανικής, ακτομηχανικής και υδραυλικής, χρήσης οικολογικών δομικών υλικών και βελτιστοποίησης αστικού περιβάλλοντος.

·         Ικανότητα υπολογισμού συντεταγμένων σημείων

·         Ικανότητα υπολογισμού εμβαδών και όγκων

·         Ικανότητα αποτύπωσης μικρών γηπέδων

·         Ικανότητα χάραξης υδραυλικών έργων.

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 1. Εισαγωγή, Βασικοί ορισμοί (απόσταση, μήκος, εμβαδό, κατακόρυφος, οριζόντια γωνία, κατακόρυφη γωνία κλπ.), Μονάδες Μέτρησης (μηκών, γωνιών, κλπ.), Επιφάνειες και συστήματα αναφοράς (παγκόσμια, ευρωπαϊκά, ελληνικά γεωδαιτικά συστήματα), Ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ ’87) και υλοποίηση αυτού, Υλοποίηση του συστήματος υψομέτρων.
 2. Στοιχειώδεις εργασίες πεδίου: Σήμανση, Επισήμανση, Εξασφάλιση, Πύκνωση ευθυγραμμίας, Μέθοδοι μέτρησης μηκών, Αβεβαιότητα μέτρησης μηκών, Διορθώσεις μετρούμενων μηκών (για καμπυλότητα, για κλίση). ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ: Γίνονται σχετικές εργασίες και μετρήσεις στο πεδίο.
 3. Στοιχεία θεωρίας σφαλμάτων: Γενικά, Σφάλματα στις μετρήσεις, Ακρίβεια-Ορθότητα-Αβεβαιότητα, Ισοβαρείς και Ανισοβαρείς παρατηρήσεις, Νόμος μετάδοσης σφαλμάτων, Υπολογισμοί Εμβαδών, Παραδείγματα – Ασκήσεις.
 4. Τα τρία (3) θεμελιώδη προβλήματα της Γεωδαισίας. Παραδείγματα – Ασκήσεις.
 5. Αρχές λειτουργίας των γεωδαιτικών οργάνων. Όργανα μέτρησης γωνιών, Όργανα μέτρησης μηκών, Ολοκληρωμένοι γεωδαιτικοί σταθμοί, Όργανα μέτρησης υψομετρικών διαφορών.
 6. Θεοδόλιχος, Μέτρηση γωνιών (οριζόντιων – κατακόρυφων). ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ: Γίνονται σχετικές εργασίες και μετρήσεις στο πεδίο με χρήση θεοδόλιχου.
 7. Ολοκληρωμένος γεωδαιτικός σταθμός, Μέτρηση μηκών, Μέτρηση υψομετρικών διαφορών, Τριγωνομετρική υψομετρία. ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ: Γίνονται σχετικές εργασίες και μετρήσεις στο πεδίο.
 8. Ίδρυση και Πύκνωση δικτύων, Μέθοδος εμπροσθοτομίας, Καταβιβασμός τριγωνομετρικού σημείου (προσιτού, απρόσιτου). Παραδείγματα – Ασκήσεις.
 9. Πολυγωνικές οδεύσεις (είδη, μετρήσεις, υπολογισμοί). ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ: Γίνονται σχετικές εργασίες και μετρήσεις στο πεδίο με χρήση γεωδαιτικού σταθμού.
 10. Υπολογισμοί πολυγωνικών οδεύσεων: Επίλυση ανοικτής πλήρως εξαρτημένης όδευσης, Επίλυση κλειστής εξαρτημένης όδευσης, Επίλυση όδευσης ανοικτής εξαρτημένης από το ένα άκρο, κ.λ.π. Παραδείγματα – Ασκήσεις.
 11. Ταχυμετρικές αποτυπώσεις: με θεοδόλιχο και σταδία, με γεωδαιτικό σταθμό. Αποτύπωση μικρού γηπέδου. ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ: Γίνονται σχετικές εργασίες και μετρήσεις στο πεδίο.
 12. Τοπογραφικά σχέδια, Τομές εδάφους (μηκοτομή, διατομή), Χρήση τοπογραφικών χαρτών, Υπολογισμοί όγκων (χωμάτων, νερού ταμιευτήρων) με διάφορες μεθόδους (κατά πλάτος διατομών, υψομετρικής σχάρας, υψομετρικών καμπυλών), Παραδείγματα – Ασκήσεις.
 13. Δορυφορικός εντοπισμός: Γενικά, Όργανα δορυφορικού εντοπισμού, Δορυφορικά συστήματα εντοπισμού, Το Ελληνικό σύστημα εντοπισμού (HEPOS). Γεωμετρική τεκμηρίωση κατασκευών (Γενικά, Διαδικασία τεκμηρίωσης). Επανάληψη.
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 80
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 20
Ασκήσεις πεδίου 20
Εκπόνηση ατομικής εργασίας 30
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

Ερωτήσεις Ανάπτυξης 80%

Επίλυση και παράδοση προβλημάτων σε εβδομαδιαία βάση 20%

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. «Εφαρμοσμένη Γεωδαισία» με συγγραφείς τους: Ε. Λάμπρου, Γ. Πανταζής.

 

2. «Γεωδαισία» Τόμος Ι με συγγραφείς Α.Γ. Μπαντέλας, Π.Δ. Σαββαίδης, Ι.Μ. Υφαντής, Ι.Δ. Δούκας.Μ.

3. «Γεωδαισία ΙΙ: Τοπογραφικές Αποτυπώσεις -Χαράξεις», Συγγραφείς: Σαββαϊδης Παρασκευάς, Υφαντής Ιωάννης, Δούκας Ιωάννης

4. «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ, ΤΟΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΤΙΜΕΤΡΙΑ», Συγγραφείς: ΣΤΕΛΙΟΣ Π. ΜΕΡΤΙΚΑΣ

5. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ, Συγγραφείς: GHILANI, WOLF

Παράρτημα_Γεωδαισία

Οικολογική Μηχανική και Τεχνολογία ΙΙ


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η3ΥΠ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο Χειμερινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
5 5
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Υδατική Χημεία, Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι, Φυσικές και Βιοχημικές Διεργασίες, Περιβαλλοντική Μικροβιολογία
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TMC223
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα περιλαμβάνει μεθόδους που δεν ανήκουν στην κλασσική περιβαλλοντική μηχανική. Αυτές βασίζονται σε τρεις κυρίως αρχές: (1) ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής και λειτουργίας εγκαταστάσεων περιβαλλοντικής μηχανικής, (2) ελαχιστοποίηση της χρήσης ενέργειας και φυσικών πόρων και (3) σεβασμό προς τα οικοσυστήματα και την φέρουσα ικανότητά τους, και προσπάθεια δημιουργίας ή αποκατάστασης οικοσυστημάτων. Οι διδακτικοί στόχοι είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: (α) τις διεργασίες απομάκρυνσης ρύπων στα φυσικά συστήματα, (β) τη λειτουργία συστημάτων δεξαμενών σταθεροποίησης και τεχνητών υγροβιότοπων στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων, (γ) το σχεδιασμό δεξαμενών σταθεροποίησης (αναερόβιων, επαμφοτεριζουσών και ωρίμανσης) και τεχνητών υγροβιότοπων (επιφανειακής και υπόγειας ροής) για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         Να γνωρίζουν τις λειτουργίες και τις φυσικοχημικές διεργασίες στις λίμνες σταθεροποίησης για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων.

·         Να γνωρίζουν τις λειτουργίες και τις φυσικοχημικές διεργασίες στους τεχνητούς υγροβιότοπους για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων.

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Στο βασικό 3ετή Κύκλο Σπουδών αποκτούν: βασικές γνώσεις μαθηματικών, φυσικής και χημείας του περιβάλλοντος, βιολογίας, οικολογίας και περιβαλλοντικής μικροβιολογίας. Γνώσεις εφαρμοσμένης πληροφορικής, οικονομικών περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής επίδοσης επιχειρήσεων και σύνταξης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εξειδικευμένες γνώσεις μηχανικής φυσικών, χημικών και βιοχημικών διεργασιών, οικολογικής μηχανικής, υδρολογίας και ρευστομηχανικής, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και τεχνολογιών πόσιμου νερού, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων, εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια, βιοκλιματικού σχεδιασμού και τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της  κατεύθυνσης Ατμόσφαιρα, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή είναι: Ειδικές γνώσεις μετεωρολογίας, κλιματολογίας και κλιματικής αλλαγής, προσομοίωσης διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων, διαχείρισης ποιότητας αστικής ατμόσφαιρας και ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων, χημικών ατμοσφαιρικών διεργασιών και σύγχρονων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών ατμοσφαιρικών ρύπων, γνώσεις βιογεωχημικών κύκλων και οικονομικών της κλιματικής αλλαγής, τεχνολογίας καυσίμων και διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων.

Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της κατεύθυνσης Τεχνολογίες Προστασίας Νερού και Εδάφους – Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον είναι: τεχνολογίας και διαχείρισης υγρών, στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και σχεδιασμού και βελτιστοποίησης μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαχείρισης υδατικών πόρων, ρευστομηχανικής, ακτομηχανικής και υδραυλικής, χρήσης οικολογικών δομικών υλικών και βελτιστοποίησης αστικού περιβάλλοντος.

·         Ικανότητα σχεδιασμού λιμνών σταθεροποίησης (επαμφοτερίζουσες, αναερόβιες) για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων.

·         Ικανότητα σχεδιασμού λιμνών ωρίμανσης για την απομάκρυνση παθογόνων μικροοργανισμών (απολύμανση) επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.

·         Ικανότητα σχεδιασμού τεχνητών υγροβιότοπων (επιφανειακής και υπόγειας ροής) για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων.

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 1. Εισαγωγικές έννοιες, Δεξαμενές σταθεροποίησης.
 2. Επαμφοτερίζουσες δεξαμενές και αεριζόμενες επαμφοτερίζουσες δεξαμενές: μέθοδοι σχεδιασμού, διαστασιολόγηση.
 3. Αναερόβιες δεξαμενές και συστήματα πολλαπλών δεξαμενών: μέθοδοι σχεδιασμού, διαστασιολόγηση.
 4. Δεξαμενές ωρίμανσης: μέθοδοι σχεδιασμού, διαστασιολόγηση.
 5. Μηχανισμοί αφαίρεσης: αιωρούμενων στερεών, αζώτου, φωσφόρου. Σχεδιαστικά και κατασκευαστικά στοιχεία δεξαμενών.
 6. Συστήματα υγροβιότοπων: Γενικά στοιχεία, απόδοση στην αφαίρεση ρύπων, βλάστηση, ο ρόλος των φυτών.
 7. Τεχνητοί υγροβιότοποι (ΤΥ) επιφανειακής ροής: σχεδιασμός, υδραυλικοί υπολογισμοί, διαστασιολόγηση.
 8. Υγροβιότοποι υπόγειας οριζόντιας ροής: σχεδιασμός, υδραυλικοί υπολογισμοί, διαστασιολόγηση.
 9. Εξατμισοδοιαπνοή υγροβιότοπων επιφανειακής και υποεπιφανειακής ροής.
 10. Μοντέλα αφαίρεσης οργανικής ύλης (BOD).
 11. Μοντέλα αφαίρεσης αιωρούμενων στερεών, αζώτου, φωσφόρου παθογόνων μικροοργανισμών.
 12. Υγροβιότοποι κατακόρυφης ροής
 13. Εφαρμογές υγροβιότοπων. Σχεδιαστικά και κατασκευαστικά στοιχεία ΤΥ.
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Εκπόνηση Ομαδικής εργασίας 30
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 40
Εκπόνηση ατομικής εργασίας 30
Παρουσίαση εργασίας 10
 
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης και επίλυση ασκήσεων 50%

Ομαδική εργασία – Σχεδιασμός μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 30%

Ενδιάμεση εξέταση (Πρόοδος) 10%

Εξαμηνιαία εργασία (ατομική) 10%

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Τσιχριντζής Β.Α., «Οικολογική Μηχανική και Τεχνολογία, Τόμος 2: Φυσικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων», Πανεπιστημιακό Σύγγραμμα, Εκδόσεις ΔΠΘ.

2. Crites R.W. Joe Middlebrooks E., Bastian R.K. and Reed S.C., «Natural Wastewater Treatment Systems», 2nd Edition, Taylor & Francis Group, Boca Raton, USA. ISBN 978-1-4665-8327-6.

3. Kadlec, R. H. and Wallace, S. D., «Treatment Wetlands», 2nd Edition, Taylor and Francis Group, Boca Raton, USA. ISBN 978-1-56670-526-4.

4. Reed S.C., Crites R.W., and Middlebrooks E.J., (1995), «Natural Systems for Waste management and Treatment», 2nd Edition, McGrow-Hill, Inc., New York, USA.

5. Mara D.D., and Pearson H.W., (1987), «Waste Stabilization Ponds – Design Manual for Mediterranean Europe», World Health Organization, Regional Office for Europe, EU/ICP/CWS 053.

6. Dinges R., (1982), «Natural Systems for Water Pollution Control», Van Nostrand Reinhold Co., New York, USA.

7. Αγγελάκης Α.Ν., και Tchobanoglous G., (1995), «Υγρά Απόβλητα, Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας και Ανάκτηση, Επαναχρησιμοποίηση και Διάθεση Εκροών», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Παράρτημα_Οικολογική Μηχανική και Τεχνολογία ΙΙ

Εφαρμοσμένη και Υπόγεια Υδραυλική


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 15ΖΥ3Ν-Κ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο Χειμερινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
6 5
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Ρευστομηχανική, Τεχνική υδρολογία
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/TMC342/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα στοχεύει να παρέχει τις παρακάτω γνωστικές ικανότητες και δεξιότητες:

 

Α) ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Το μάθημα θα παράσχει στους φοιτητές τις αρχές της Εφαρμοσμένης και της Υπόγειας Υδραυλικής.  Ορισμένα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα παρουσιάζονται πιο αναλυτικά παρακάτω:

 

·         Κατανόηση των βασικών αρχών της υδραυλικής των ανοικτών και κλειστών αγωγών

·         Κατανόηση της χρήσης της εξίσωσης Bernoulli για επίλυση  προβλήματα εφαρμοσμένης υδραυλικής

·         Κατανόηση των βασικών εξισώσεων της Υπόγειας Υδραυλικής και του πλαισίου χρησιμοποίησης τους

·         Κατανόηση των μεθόδων επίλυσης των εξισώσεων της Υπόγειας Υδραυλικής

·         Κατανόηση των μηχανισμών μεταφοράς ρύπων στο υπέδαφος

Β) ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

·         Διαστασιολόγηση αγωγών υπό πίεση

·         Διαστασιολόγηση αντλιών

·         Διαστασιολόγηση ανοικτών αγωγών

·         Ικανότητα διαστασιολόγησης απλών υδραυλικών έργων

·         Διαστασιολόγηση αντλιών για άντληση υπόγειου νερού

 

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Στο βασικό 3ετή Κύκλο Σπουδών αποκτούν: βασικές γνώσεις μαθηματικών, φυσικής και χημείας του περιβάλλοντος, βιολογίας, οικολογίας και περιβαλλοντικής μικροβιολογίας. Γνώσεις εφαρμοσμένης πληροφορικής, οικονομικών περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής επίδοσης επιχειρήσεων και σύνταξης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εξειδικευμένες γνώσεις μηχανικής φυσικών, χημικών και βιοχημικών διεργασιών, οικολογικής μηχανικής, υδρολογίας και ρευστομηχανικής, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και τεχνολογιών πόσιμου νερού, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων, εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια, βιοκλιματικού σχεδιασμού και τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της  κατεύθυνσης Ατμόσφαιρα, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή είναι: Ειδικές γνώσεις μετεωρολογίας, κλιματολογίας και κλιματικής αλλαγής, προσομοίωσης διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων, διαχείρισης ποιότητας αστικής ατμόσφαιρας και ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων, χημικών ατμοσφαιρικών διεργασιών και σύγχρονων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών ατμοσφαιρικών ρύπων, γνώσεις βιογεωχημικών κύκλων και οικονομικών της κλιματικής αλλαγής, τεχνολογίας καυσίμων και διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων.

Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της κατεύθυνσης Τεχνολογίες Προστασίας Νερού και Εδάφους – Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον είναι: τεχνολογίας και διαχείρισης υγρών, στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και σχεδιασμού και βελτιστοποίησης μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαχείρισης υδατικών πόρων, ρευστομηχανικής, ακτομηχανικής και υδραυλικής, χρήσης οικολογικών δομικών υλικών και βελτιστοποίησης αστικού περιβάλλοντος.

 

Εξειδικευμένες γνώσεις στην εφαρμοσμενη και υπόγεια υδραυλική

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

•       1η ενότητα Εισαγωγή :Εφαρμογές της Υδραυλικής στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος. Γραμμικές απώλειες σε κλειστούς αγωγούς. Το διάγραμμα του Moody.

•       2η ενότητα Υπολογισμός παροχής μεταξύ δύο δεξαμενών με αμελητέες τοπικές απώλειες. Τύποι τοπικών απωλειών σε αγωγούς και εκτίμηση τους.  Υδραυλική συμπεριφορά συστήματος δύο δεξαμενών με τοπικές απώλειες. Περίπτωση γνωστής διαφοράς στάθμης. Περίπτωση γνωστής παροχής.

•        3η ενότητα Ρύθμιση παροχής με χρήση βάνας. Σύστημα τριών δεξαμενών

•       4η ενότητα Υδραυλική αντλιών. Υπολογισμός  μανομετρικού αντλίας. Υπολογισμός σημείου λειτουργίας αντλίας. Ύψος αναρρόφησης αντλίας. Στοιχεία σχεδιαμού και αντλιοστασίων  αποχέτευσης και αντλιοστασίων ύδρευσης .

•       5η ενότητα Ροή σε ανοικτούς αγωγούς (εισαγωγή): Μορφή της εξίσωσης Bernoulli για ροή σε ανοικτούς αγωγούς (υπόθεση της υδροστατικής κατανομής των πιέσεων). Εξίσωση Gaukler-Manning-Strikler (απώλειες). Υποκρίσιμη και υπερκρίσιμη ροή. Υπολογισμός βάθους ροής με αμελητέες απώλειες  α)Περίπτωση σταθερού υψομέτρου πυθμένα και μεταβλητού πλάτους διατομής.  β)Περίπτωση μεταβλητού υψομέτρου πυθμένα και σταθερού πλάτους διατομής.

•       6η ενότητα Ομοιόμορφη ροή Υπολογισμός ομoιόμορφου βάθους ροής σε αγωγό τραπεζοειδούς διατομής. Υπολογισμός ομοιόμορφου βάθους ροής σε αγωγό ορθογωνικής διατομής με τη μέθοδο Newton-Raphson. Υπολογισμός ομοιόμορφου βάθους ροής σε αγωγό ορθογωνικής διατομής με την υπόθεση της αβαθούς ροής.

•       7η ενότητα Ροές με βαθμιαία μεταβαλλόμενο βάθος. Καμπύλες ροών. Υπολογισμός βάθους ροής σε αγωγό με οριζόντιο πυθμένα. Νομογράμματα για υπολογισμό βαθμιαία μεταβαλλόμενου βάθους ροής σε αγωγούς με κεκλιμένο πυθμένα.  Σημεία ελέγχου ροής

•        8 η ενότητα Υδραυλικό άλμα Σημείο δημιουργίας υδραυλικού άλματος. Τύποι υδραυλικού άλματος. Συζυγή βάθη ροής. Απώλειες ενέργειας λόγω υδραυλικού άλματος. Παρουσίαση νομογραμμάτων. Εφαρμογές

•       9η ενότητα Υδραυλική Υπερχειλιστών Η περίπτωση της ελεύθερης υπερχείλισης. Η περίπτωση της βυθισμένης  υπερχείλισης. Εφαρμογές. Στοιχεία σχεδιαμού  μεριστών σε ΕΕΛ Υδραυλικός υπολογισμός ΕΕΛ  Υδραυλική συμπεριφορά δεξαμενών καθίζησης. Υπολογισμός τμήματος υδραυλικής μηκοτομής ΕΕΛ

•       10η ενότητα Σημασία των υπόγειων υδατικών πόρων. Προσέγγιση ισοδύναμου συνεχούς μέσου.. Εξίσωση Darcy. Προσομοίωση ροής σε ρωγματωμένους υδροφορείς: Εξίσωση πολλαπλού πορώδους. Διακριτή προσομοίωση υπόγειων υδροφορέων. Εξίσωση Forchheimer

•       11η ενότητα Θεωρητικός προσδιορισμός της εξίσωσης της συνέχειας για υδροφορείς υπό πίεση και φρεάτιους υδροφορείς σε μία και δύο διαστάσεις.  Γραμμική και μη γραμμική εξίσωση θερμότητας. Μονοδιάστατη μη μόνιμη ροή σε υπόγειους υδροφορείς. Αναλυτικές λύσεις για υδροφορείς «ημιάπειρης» και πεπερασμένης έκτασης .  Εφαρμογές  στην αλληλεπίδραση μεταξύ υδάτινων σωμάτων και υδροφορέων.

•       11η ενότητα Δισδιάστατη μη μόνιμη ροή προερχόμενη από άντληση φρέατος. Η λύση του Theis, Το αντίστροφο πρόβλημα της Υπόγειας Υδραυλικής.Εφαρμμογές. Μόνιμη ροή φρεάτων. Η έννοια της ακτίνας επιρροής. Αναλυτικές λύσεις για την περίπτωση ενός ή περισσοτέρων φρεάτων. Η μέθοδος των εικόνων. Μελέτη της ροής η οποία προκύπτει από άντληση σε υδοφορέα με προϋπάρχουσα ομοιόμορφη ροή.

•       13η ενότητα Μεταφορά μάζας στους υπόγειους υδροφορείς: Εξίσωση συναγωγής-διασποράς Μηχανισμοί διασποράς σε πορώδη μέσα. Προσομοίωση των χημικών αντιδράσεων σε πορώδη μέσα και υδροφορείς.   Μεταφορά θερμότητας, πρακτική σημασία, προσομοίωση του φαινομένου. Εφαρμογές στην αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 50
Φροντιστήρια 28
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 45
Ασκήσεις στο σπίτι 27
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Εργασία – προφορική εξέταση 20%

Τελική Εξέταση 80%

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
·         Τερζίδη Γ.«Εφαρμοσμένη Υδραυλική. » Εκδόσεις Ζήτη

·         Τσακογιάννης Ι. «Υδραυλική» Εκδόσεις Επίκεντρο

·         Bear J., (1986) «Groundwater Hydraulics», McGraw Hill

·         Polubarinova-Kochina, P.Y.-A.: (1962) «Theory of Groundwater Movement». pp. 613 Princeton University Press

·         Καραμούζης Δ. (2014) «Υδραυλική και διαχείριση υπόγειων υδάτων», Εκδόσεις Γράφημα . Μουτσόπουλος Κ., (2014) «Υπόγεια Υδραυλική», Εκδόσεις: ΔΠΘ,

Παράρτημα_Εφαρμοσμένη και Υπόγεια Υδραυλική

Οικολογικά Δομικά Υλικά – Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Κατασκευών


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο ΕΠΙΠΕΔΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ TMC141 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο Εξάμηνο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οικολογικά Δομικά Υλικά – Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Κατασκευών
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
4 ώρες 5
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων, Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια–Ενεργειακή Επιθεώρηση, Φαινόμενα Μεταφοράς
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/TMC141/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα «Οικολογικά Υλικά – Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Κατασκευών» στοχεύει στην :

1.    Κατανόηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των κατασκευών

2.    Κατανόηση των κύριων χαρακτηριστικών δομικών στοιχείων και κατασκευών φιλικών προς το περιβάλλον

3.    Κατανόηση των βασικών αρχών για δομικά στοιχεία και κατασκευές χαμηλών / μηδενικών εκπομπών CO2

4.    Εξοικείωση με μεθόδους/μοντέλα περιβαλλοντικής αξιολόγησης κατασκευών

5.    Εξοικείωση με μεθόδους/μοντέλα μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·          Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

·          Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η διδακτέα ύλη καλύπτει τις παρακάτω ενότητες:

6.    Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την οικοδομική δραστηριότητα – Οικοδομικά απορρίμματα.

7.    Κριτήρια αξιολόγησης περιβαλλοντικά ήπιων οικοδομικών τεχνικών και περιβαλλοντικά φιλικών δομικών υλικών

8.    Υλικά και ποιότητα αέρα

9.    Ανακύκλωση – Επανάχρηση δομικών στοιχείων /υλικών

10.Οικολογική σήμανση

11.Ανάλυση κύκλου ζωής δομικών στοιχείων

12.Ανθρακικό αποτύπωμα δομικών στοιχείων – κατασκευών

13.Ευρωπαϊκό/ Διεθνές νομοθετικό πλαίσιο για περιβαλλοντική αξιολόγηση κατασκευών

14.Μέθοδοι /μοντέλα περιβαλλοντικής αξιολόγησης

15.Μέθοδοι /μοντέλα αξιολόγησης ισοζυγίου άνθρακα κατασκευών

16.Παραδείγματα εφαρμογής μεθόδων περιβαλλοντικής αξιολόγησης κατασκευών

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Εργαστηριακή Άσκηση 30
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 40

 

Εκπόνηση Εργασίας εξαμήνου 44
Παρουσίαση Εργασίας 6
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται:

·         Γραπτή εξέταση (ερωτήσεις ανάπτυξης & πολλαπλών επιλογών ) (60%)

·         Εξαμηνιαία Εργασία (40%)

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος (e-class)

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 1. Δημούδη Α. ‘Οικολογικά Δομικά Υλικά’. Ξάνθη: Δ.Π.Θ.
 2. ROAF S., FUENTES M., THOMAS St., 2η Έκδ, ECOΔΟΜΕΙΝ, ΨΥΧΑΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ο.Ε., 2017
 3. Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ, 20701 -2 /2017, «‘Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων

Παράρτημα_Οικολογικά Δομικά Υλικά

Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων ΙΙ


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ζ5ΥΠ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο Χειμερινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΙΙ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο 3
Σύνολο 5
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων – Ι, Ρευστομηχανική
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/TMC289/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 • Κατανόηση των αρχών της επιστήμης και τεχνολογίας, επί των οποίων στηρίζεται η χωροθέτηση, σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία και μεταφροντίδα των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).
 • Εξοικείωση με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία, που αφορά στην υγειονομική ταφή.
 • Κατανόηση του ρόλου της υγειονομικής ταφής στην ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων.
 • Κατανόηση των επί μέρους μονάδων/τμημάτων ενός ΧΥΤ και της συντονισμένης λειτουργίας αυτών.
 • Κατανόηση βασικών σχεδιαστικών υπολογισμών, που αφορούν στην παραγωγή και διαχείριση αερίων και διασταλαγμάτων.
 • Χρήση μοντέλων, όπως το HELP και το μηνιαίο υδατικό ισοζύγιο, και η εξίσωση συναγωγής-διασποράς-προσροφήσεως, σε προβλήματα ΧΥΤ.
 • Κατανόηση της έννοιας του ΧΥΤ-βιοαντιδραστήρα.

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Στο βασικό 3ετή Κύκλο Σπουδών αποκτούν: βασικές γνώσεις μαθηματικών, φυσικής και χημείας του περιβάλλοντος, βιολογίας, οικολογίας και περιβαλλοντικής μικροβιολογίας. Γνώσεις εφαρμοσμένης πληροφορικής, οικονομικών περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής επίδοσης επιχειρήσεων και σύνταξης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εξειδικευμένες γνώσεις μηχανικής φυσικών, χημικών και βιοχημικών διεργασιών, οικολογικής μηχανικής, υδρολογίας και ρευστομηχανικής, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και τεχνολογιών πόσιμου νερού, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων, εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια, βιοκλιματικού σχεδιασμού και τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της  κατεύθυνσης Ατμόσφαιρα, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή είναι: Ειδικές γνώσεις μετεωρολογίας, κλιματολογίας και κλιματικής αλλαγής, προσομοίωσης διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων, διαχείρισης ποιότητας αστικής ατμόσφαιρας και ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων, χημικών ατμοσφαιρικών διεργασιών και σύγχρονων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών ατμοσφαιρικών ρύπων, γνώσεις βιογεωχημικών κύκλων και οικονομικών της κλιματικής αλλαγής, τεχνολογίας καυσίμων και διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων.

Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της κατεύθυνσης Τεχνολογίες Προστασίας Νερού και Εδάφους – Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον είναι: τεχνολογίας και διαχείρισης υγρών, στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και σχεδιασμού και βελτιστοποίησης μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαχείρισης υδατικών πόρων, ρευστομηχανικής, ακτομηχανικής και υδραυλικής, χρήσης οικολογικών δομικών υλικών και βελτιστοποίησης αστικού περιβάλλοντος.

·         Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν ένα χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων σε συγκεκριμένη περιοχή, σε επίπεδο προμελέτης. Αυτή περιλαμβάνει:

·         Απόκτηση ικανότητας χωροθέτησης ΧΥΤ.

·         Απόκτηση ικανότητας βασικής διαστασιολόγησης του ΧΥΤ.

·         Απόκτηση ικανότητας σχεδιασμού φάσεων διάθεσης ΧΥΤ.

·         Απόκτηση ικανότητας σχεδιασμού δικτύου συλλογής εκχυλισμάτων.

·         Απόκτηση ικανότητας σχεδιασμού δικτύου συλλογής βιοαερίου.

·          Απόκτηση ικανότητας σχεδιασμού έργων αποκατάστασης και ελέγχου (monitoring) του ΧΥΤ μετά το κλείσιμό του.

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

1.       Διάθεση αστικών στερών αποβλήτων (ΑΣΑ) και υπολειμμάτων – ιστορική αναδρομή – γενική περιγραφή χώρων υγειονομικής ταφής (ΧΥΤ) –Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία.

2.       Συναρτήσεις χωρητικότητας ΧΥΤ και εμβαδού βάσεως – παραδείγματα – μόνωση βάσεως με αργιλικά υλικά.

3.       Σχεδιασμός και κατασκευή συμπιεσμένων αργιλικών φραγμών – παραδείγματα – γεωσυνθετικά υλικά

4.       Σύνθετοι φραγμοί – διπλοί φραγμοί – παραδείγματα

5.       Υπολογισμός διαρροών μέσω συμπιεσμένων αργιλικών φραγμών και σύνθετων φραγμών – παραδείγματα

6.       Παραγωγή αερίων ΧΥΤ – φάσεις παραγωγής βιοαερίου – υπολογισμός συνολικής παραγωγής βιοαερίου – παραδείγματα

7.       Χρονική κατανομή παραγωγής βιοαερίου – μοντέλο LandGem – κίνηση ιχνοσυστατικών βιοαερίου – παραδείγματα

8.       Διαχείριση αερίων – παθητικά συστήματα – ενεργά συστήματα – σχεδιασμός συστήματος συλλογής βιοαερίου – καύση βιοαερίου και παραγωγή ενέργειας – υπολογισμός συμπυκνωμάτων – παραδείγματα

9.       Παραγωγή διασταλαγμάτων – σύνθεση και χαρακτηριστικά – υδατικό ισοζύγιο σε ΧΥΤ – μοντέλα HELP και Tchobanoglous et al. – κίνηση διασταλαγμάτων – κίνηση συστατικών διασταλαγμάτων – εξίσωση συναγωγής-διασποράς-προσροφήσεως – παραδείγματα

10.   Διαχείριση διασταλαγμάτων – σχεδιασμός στραγγιστικής ζώνης – συλλογή σε πτυχωτό και κεκλιμένο σύστημα μόνωσης – ανάλυση αγωγών – παραδείγματα

11.   Επισκόπηση μεθόδων επεξεργασίας διασταλαγμάτων – κάλυψη ΧΥΤ – προσωρινή και τελική κάλυψη – παραδείγματα

12.   Γεωτεχνική σταθερότητα ΧΥΤ – καθιζήσεις – κλείσιμο ΧΥΤ – μεταφροντίδα

13.   ΧΥΤ-βιοαντιδραστήρας – μέθοδοι ανακυκλοφορίας διασταλαγμάτων – σχεδιασμός – παραδείγματα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

1.       Διαστασιολόγηση και κοστολόγηση ενός συστήματος συλλογής – μεταφοράς – μεταφόρτωσης ΑΣΑ – Αρχές μαθηματικής βελτιστοποίησης.

2.       Βέλτιστη διαστασιολόγηση ΧΥΤΑ με χρήση μαθηματικής βελτιστοποίησης.

3.       Βασική διαστασιολόγηση ΧΥΤΑ με χρήση τομών.

4.       Μέθοδος υδατικού ισοζυγίου και ανάπτυξή του σε λογιστικό φύλλο.

5.       Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση συστήματος ανάκτησης βιοαερίου με χρήση πηγαδιών ανάκτησης – Διαστασιολόγηση κεντρικής αντλίας ανάκτησης.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστήριο 39
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 42
Εργαστηριακές αναφορές 30
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

Ερωτήσεις Ανάπτυξης 9%

Επίλυση Προβλημάτων 51%

Γραπτές Εργαστηριακές Αναφορές 40%

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.       Ε. Βουδριάς (2015) «Τεχνολογία Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων», Εκδόσεις Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

2.       Δ. Κομίλης (2014) «Χωροθέτηση και Σχεδιασμός Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων», σε ηλεκτρονική μορφή.

3.       Δ. Κομίλης Εκφωνήσεις εργαστηριακών ασκήσεων διαφοροποιημένων ανά ομάδα με αναρτήσεις στο e-class.

Παράρτημα_Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων ΙΙ