Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Περιβαλλοντική Επιθεώρηση


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο ΕΠΙΠΕΔΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ2ΥΠ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και περιβαλλοντική επιθεώρηση
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις Θεωρίας 2
Εργαστηριακές Ασκήσεις/Εργαστήρια 1
  5
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Όχι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/TMC333/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την περιβαλλοντική νομοθεσία και την περιβαλλοντική αδειοδότηση.  Θα εκπαιδευτούν στην σύνταξη πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ θα είναι σε θέση να γνωρίζουν την νομοθεσία που αφορά τους περιβαλλοντικούς επιθεωρητές.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

·         Λήψη αποφάσεων

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

·         Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γίνεται ιστορική αναδρομή του θεσμικού πλαισίου της νομοθεσίας που αφορά τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της περιβαλλοντικής επιθεώρησης.

Αναλύονται οι διατάξεις του ν. 4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων» και η ΦΕΚ 2471 που αφορά την κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες όπως και σειρά κανονιστικών διατάξεων του ν. 4014/11.

Αναλύεται η νομοθεσία για τις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και εκπονούνται συγκεκριμένα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα από τις 12 ομάδες έργων. Επίσης αναλύονται οι οχλήσεις βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αναλύονται οι φάσεις υποβολής των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα περιεχόμενά τους και η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

 

Γίνονται ασκήσεις κατάταξης έργων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες με βάση το βαθμό όχλησης και παραδίδεται σχετική εργασία και αξιολόγηση. Γίνονται ασκήσεις σύνταξης πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και παραδίδεται σχετική εργασία και ακολουθεί αξιολόγηση με διαγώνισμα. Γίνεται αξιολόγηση στο σύνολο της νομοθεσίας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο

Διαλέξεις – Ασκήσεις

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Σεμινάρια 30
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 40

 

Δημιουργία φακέλου υλικού 40
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Το μάθημα θα αξιολογηθεί με εξετάσεις πολλαπλής επιλογής στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Για κάθε λάθος απάντηση θα αφαιρείται βαθμολογία που αντιστοιχεί στο 25% της σωστής.

Στην εξέταση οι Φοιτητές μπορούν να έχουν μαζί τους εκτυπωμένη την σχετική νομοθεσία και φορητή ηλεκτρονική αριθμομηχανή δίχως μνήμη. Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στην εξέταση.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 1. Βιβλίο [12590097]: Το δικαίωμα στο περιβάλλον, Κυριτσάκη Ιωάννα
 2. Βιβλίο [68374294]: Νομοθεσία για την Προστασία του Περιβάλλοντος, Κούγκολος Αθανάσιος, Σαμολαδά Μαρία
 3. Βιβλίο [41962388]: Περιβαλλοντική Νομοθεσία, Μάριος Χαϊνταρλής

Παράρτημα_Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο ΕΠΙΠΕΔΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ TMC307 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο Εξάμηνο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
4 ώρες 5
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Μαθηματικά, Φαινόμενα Μεταφοράς, Ρευστομηχανική, Φυσική Ατμόσφαιρας
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/TMC307/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα στοχεύει στην :

·        Εξοικείωση με θέματα ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων

·        Κατανόηση των βασικών αρχών και συστημάτων ενεργειακού σχεδιασμού σε κτίρια

·        Κατανόηση των βασικών αρχών διαστασιολόγησης ενεργειακών συστημάτων  στα κτίρια (παθητικά ηλιακά, συστήματα δροσισμού, κλπ.)

·        Κατανόηση βασικών μεθόδων θερμικών, ενεργειακών μετρήσεων σε κτίρια

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·          Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

·          Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η διδακτέα ύλη καλύπτει τις παρακάτω ενότητες:

·      Εισαγωγή σε θέματα ενέργειας – Ενεργειακό ισοζύγιο σε διαφορετικές κατηγορίες κτιρίων – Θερμικές απαιτήσεις κτιρίων (θερμικά κέρδη /απώλειες) – Κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωση ενέργειας

·      Βασικές αρχές ενεργειακού – περιβαλλοντικού σχεδιασμού κτιρίων και θεωρίας ΑΠΕ (ηλιακή γεωμετρία, δυναμικό, κλπ)

·      Ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων για θέρμανση: Παθητικά ηλιακά συστήματα, ανεμοπροστασία, σύγχρονα παθητικά κτίρια

·      Τεχνικές φυσικού δροσισμού: Σκιασμός, συστήματα φυσικού δροσισμού

·      Φυσικός αερισμός κτηρίων

·      Θερμικά ηλιακά συστήματα για κτίρια: τεχνολογίες (νερού / αέρα), κατηγορίες συστημάτων, συστήματα ΖΝΧ, ηλιακή θέρμανση, ηλιακός κλιματισμός

·      Φωτοβολταϊκά συστήματα για κτίρια

·      Εφαρμογές βιομάζας σε κτίρια Αστικά αιολικά συστήματα

·      Γεωθερμία

·      Φυσικός φωτισμός

·      Μεθοδολογίες υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων – Λογισμικά ενεργειακής προσομοίωσης κτιρίων

·      Μετρήσεις αξιολόγησης θερμικής συμπεριφοράς κτιρίων

·      Παραδείγματα ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων & κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Εργαστηριακή Άσκηση 40
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 15

 

Εκπόνηση Εργασίας εξαμήνου 45
Παρουσίαση Εργασίας 10
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με:

·         Θεωρητική Εξαμηνιαία Εργασία (45%)

·         Υπολογιστική Εξαμηνιαία Εργασία (45%)

·         Παρουσίαση (10%)

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος (e-class)

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
·            Κοσμόπουλος Π., Περιβολάρης Α., Περιβαλλοντικός σχεδιασμός : Κτίρια Μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2017.

·            Χρονάκη Ε., Βιοκλιματικός Σχεδιασμός: Κλιματική Αλλαγή, Περιβάλλον & Βιωσιμότητα, (Β’ Έκδοση), University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2017.

·            Παπαδόπουλος Μ., Αξαρλή Κλ., Ενεργειακός σχεδιασμός και παθητικά ηλιακά συστήματα κτιρίων, Εκδόσεις Κυριακίδη ΙΚΕ,

Παράρτημα_Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων

Τεχνολογίες ΑΠΕ


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο ΕΠΙΠΕΔΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 15ΣΤΥ4Ν ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο Εαρινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
4 ώρες 5
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Υποχρεωτικό
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/TMC231/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα των Τεχνολογιών ΑΠΕ έχει ως στόχο να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές και τους βασικούς υπολογισμούς επιμέρους τεχνολογιών ΑΠΕ. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα έχει κατανοήσει:

·  την ορολογία των εθνικών ενεργειακών ισοζυγίων, των ζητημάτων υπερθέρμανσης του πλανήτη, της εξάντλησης των ορυκτών αποθεμάτων, του ρόλου και των σχεδιασμών προώθησης των ΑΠΕ

·  τις μεταβολές της ηλιακής ενέργειας και της ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά

·  τις κατανομές ταχυτήτων ανέμου και τα βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας των ανεμογεννητριών

·  τη παροχή μονοφασικών και διφασικών γεωθερμικών ρευστών και την ενεργειακή αξιοποίηση τους

·  της σύστασης της και των ιδιοτήτων της βιομάζας και των τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης στερεής βιομάζας και βιοαερίου

·  των βασικών οικονομοτεχνικών υπολογισμών σε φωτοβολταϊκά, και αιολικά συστήματα καθώς και σε διεργασίες συμπαραγωγής από βιομάζα

 

και θα έχει αποκτήσει τη δεξιότητα:

 

·   υπολογισμού της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας σε πλαίσια μεταβλητής κλίσης και της ποσοτικής μετατροπής της σε ηλεκτρική ισχύ

·  υπολογισμού της ισχύος γεωθερμικών εγκαταστάσεων

·  σχεδιασμού και απόδοσης αντλιών θερμότητας

·  υπολογισμού της ισχύος ανεμογεννητριών και των μεταβολών με την ταχύτητα του ανέμου

·  σχεδιασμός κα υπολογισμός της ισχύος και της απόδοσης μονάδων συμπαραγωγής από στερεή βιομάζα και βιοαέριο

·  βασικοί υπολογισμοί κόστους και οικονομικής βιωσιμότητας φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών καθώς και εγκαταστάσεων συμπαραγωγής από βιομάζα

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·   Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·   Αυτόνομη εργασία

·   Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.         Βασικές έννοιες του ενεργειακού ισοζυγίου (εγχώρια παραγωγή, ακαθάριστη και τελική ενεργειακή κατανάλωση) ειδικό θερμικό περιεχόμενο καυσίμων και ειδικές εκπομπές διοξειδίου ανά καύσιμο, περιβαλλοντικές επιπτώσεις του υφιστάμενου μίγματος ενεργειακών πόρων – υπερθέρμανση του πλανήτη, εξάντληση αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων, η χρήση των ΑΠΕ σήμερα, δυναμικό, στόχοι και προοπτικές, η οδηγία20-20-20 και τα εθνικά σχέδια δράσης για τις ΑΠΕ.

2.         Ηλιακή ακτινοβολία, μεταβολές της ηλιακής ακτινοβολίας στη διάρκεια του έτους και στη διάρκεια της ημέρας, η απόκλιση δν, ωριαία γωνία δύσης και διάρκεια της ηλιοφάνειας σε μία ημέρα, η επίδραση του γεωγραφικού πλάτους, προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία σε επιφάνειες σταθερής και μεταβαλλόμενης κλίσης εκτός της ατμόσφαιρας, η κλίμακα μάζας αέρα ΑΜ και ο δείκτης αιθριότητας Κ, ολικός συντελεστής προσπίπτουσας ακτινοβολίας σε ηλιακό συλλέκτη.

3.         Φωτοβολταϊκά συστήματα, καμπύλες δυναμικού – έντασης  και δυναμικού – ισχύος, το σημείο μέγιστης ισχύος, λειτουργικά χαρακτηριστικά Φ/Β στοιχείων, κόστος Φ/Β στοιχείων και Φ/Β σταθμών, η τιμή διάθεσης της φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής ενέργειας, οικονομική ανάλυση Φ/Β σταθμών, εκτίμηση χρόνου αποπληρωμής και οικονομικής βιωσιμότητας.

4.         Τύποι γεωθερμικών πεδίων, μεταβολή της παροχής υγρών γεωθερμικών ρευστών και της πίεσης κεφαλής της γεώτρησης, εφαρμογές ηλεκτροπαράγωγης και συμπαραγωγής.

5.         Γεωθερμικές και συμβατικές αντλίες θερμότητας, σχεδιασμός γεωθερμικών και συμβατικών αντλιών θερμότητας.

6.         Αιολικό δυναμικό και κατανομή ταχυτήτων ανέμου, ανάλυση τριγώνου ταχυτήτων, συντελεστής απόδοσης και ταχύτητα περιστροφής, καμπύλη ισχύος ανεμογεννητριών, εκτίμηση ετήσιας ηλεκτροπαραγωγής, κόστος ανεμογεννητριών και αιολικών πάρκων.

7.         Δυναμικό και είδη βιομάζας, στοιχειακή και προσεγγιστική ανάλυση, φαινόμενη και ενεργειακή πυκνότητα πρώτων υλών βιομάζας και βιοκαυσίμων, ανώτερη και κατώτερη θερμογόνος δύναμη, κόστος παραγωγής και μεταφοράς βιομάζας, πανόραμα τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας.

8.         Καύση βιομάζας, τύποι και τεχνολογίες καυστήρων, στοιχειομετρικό οξυγόνο και περίσσεια αέρα, περιεκτικότητα των απαερίων σε μονοξείδιο, θερμοκρασία αδιαβατικής φλόγας, απώλειες αισθητής θερμότητας των απαερίων και απώλειες λανθάνουσας θερμότητας, στοιχειομετρία καύσης, θερμότητα που παράγεται από την αντίδραση και ωφέλιμη θερμότητα, απόδοση καύσης, συμπαραγωγή ηλεκτρικής θερμικής ισχύος, πραγματικός κύκλος ατμοστροβίλου, ηλεκτρική απόδοση και απόδοση συμπαραγωγής, οικονομικά στοιχεία μονάδων συμπαραγωγής από καύση, ο Νόμος 3851/2010 και η τιμή διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, εκτίμηση χρόνου αποπληρωμής και οικονομικής βιωσιμότητας.

9.         Αεριοποίηση βιομάζας, τεχνολογίες και τύποι αεριοποιητών, μέσο αεριοποίησης και ενεργειακή πυκνότητα παραγόμενου αερίου, εξώθερμη και αλλόθερμη  αεριοποίηση, πλεονεκτήματα αεριοποίησης, στοιχειομετρία και θερμότητα αντίδρασης, σύσταση παραγόμενου αερίου.

10.     Συμπαραγωγή σε πραγματικό κύκλο αεριοστροβίλου, συμπαραγωγή σε συνδυασμένο κύκλο αεριοστροβίλου/ατμοστροβίλου, οικονομικά στοιχεία μονάδων συμπαραγωγής από αεριοποίηση, εκτίμηση χρόνου αποπληρωμής και οικονομικής βιωσιμότητας.

11.     Αναερόβια χώνευση βιομάζας, η διεργασία παραγωγής και η σύσταση του βιοαερίου, σταθερός άνθρακας και πτητικά στερεά, ο χημικός τύπος της αναερόβιας χώνευσης, υδραυλικός χρόνος παραμονής και μετατροπή πτητικών στερεών, συμπαραγωγή σε κινητήρες συμπίεσης βιοαερίου, οικονομικά στοιχεία μονάδων συμπαραγωγής από βιοαέριο, ο Νόμος 3851/2010 και η τιμή διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, εκτίμηση χρόνου αποπληρωμής και οικονομικής βιωσιμότητας.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

Οι Τ.Π.Ε. αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του μαθήματος

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Εργαστηριακή Άσκηση 3
Εκπόνηση Εργασιών 95
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται:

με δύο Προόδους και δέκα εβδομαδιαίες εργασίες

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.       Ηλεκτρονικά διαθέσιμες σημειώσεις

2.       Εκτεταμένη λίστα προτεινόμενης βιβλιογραφίας, ανάλογα με το ειδικό ενδιαφέρον του κάθε φοιτητή.

Παράρτημα_Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτήρια – Ενεργειακή Επιθεώρηση


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο ΕΠΙΠΕΔΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ TMC330 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο Εξάμηνο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια– Ενεργειακή Επιθεώρηση
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
6 ώρες 5
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Μαθηματικά, Φαινόμενα Μεταφοράς, Ρευστομηχανική, Φυσική Ατμόσφαιρας
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/TMC330/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα στοχεύει στην :

·        Εξοικείωση με την ελληνική και ευρωπαϊκή ενεργειακή νομοθεσία για κτίρια.

·        Κατανόηση των βασικών αρχών και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια

·        Κατανόηση των βασικών αρχών υπολογισμού ενεργειακής αξιολόγησης κτιρίων

·        Εξοικείωση με την εκπόνηση ενεργειακής μελέτης

·        Εξοικείωση με την εκπόνηση ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων και συστημάτων.

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·          Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

·          Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η διδακτέα ύλη καλύπτει τις παρακάτω ενότητες:

·        Κατανάλωση ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Κατανομή ανά χρήση και κατηγορία κτιρίων.

·        Ενεργειακή πολιτική για τα κτίρια: κοινοτική – εθνική νομοθεσία, Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.), Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ.

·        Εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας στα κτίρια: κέλυφος, συστήματα θέρμανσης-κλιματισμού, ανάκτησης θερμότητας, συμπαραγωγής.

·        Τεχνητός φωτισμός: εξοικονόμηση ενέργειας σε φωτιστικά συστήματα, συστήματα ελέγχου – ρύθμισης φωτισμού.

·        Συστήματα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων. Συσκευές χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

·        Τηλεθέρμανση/τηλεψύξη οικοδομικών συγκροτημάτων/ οικισμών

·        Ενεργειακή συμπεριφορά χρηστών.

·        Υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης κτιρίων: Βασικές αρχές, ενεργειακό ισοζύγιο, απαιτήσεις θέρμανσης – ψύξης – ΖΝΧ  φωτισμού, κατανάλωση ενέργειας, εξισώσεις υπολογισμών, υπολογισμοί θερμομόνωσης. Εθνικά – Ευρωπαϊκά πρότυπα για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.

·        Διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης: κτιρίων, λέβητα, συστήματος θέρμανσης, συστήματος ψύξης – κλιματισμού.

·        Ενεργειακή μελέτη : Προδιαγραφές

·        Ενεργειακή πιστοποίηση και κατάταξη κτιρίων

·        Λογισμικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίων: Ενεργειακή επιθεώρηση – Ενεργειακή μελέτη. Περιγραφή υπολογιστικών εργαλείων (δομή, εισαγωγή δεδομένων, εθνικές βιβλιοθήκες δεδομένων, σχεδιασμός σεναρίων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, κα).

·        Παραδείγματα εφαρμογής ενεργειακής μελέτης σε διαφορετικές κατηγορίες κτιρίων

·        Μετρήσεις αξιολόγησης της θερμικής συμπεριφοράς κτιρίων, ελέγχου συστήματος λέβητα – καυστήρα.

·        Προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και ενεργειακών συστημάτων.

·        Εκπόνηση ενεργειακής επιθεώρησης – μελέτης.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Εργαστηριακή Άσκηση 40
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 5

 

Εκπόνηση Εργασίας εξαμήνου 55
Παρουσίαση Εργασίας 10
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται:

·         Γραπτή εξέταση (ερωτήσεις ανάπτυξης & πολλαπλών επιλογών ) (60%)

·         Εξαμηνιαία Εργασία (40%)

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος (e-class)

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Η ενότητα ‘Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια’ καλύπτεται από τα συγγράμματα:

1.      Δομική Φυσική και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων, Παπαμανώλης Ν., 2016, Κάλλιπος.

και την παρακάτω βιβλιογραφία σε ηλεκτρονική μορφή (αναρτημένη στον ιστοχώρο του μαθήματος  e-class) :

1)      Οδηγός για Εξοικονόμηση Ενέργειας στις Κατοικίες.

2)       Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

3)       Ενεργειακή Συμπεριφορά Καταναλωτών – Ενεργειακά Αποδοτικές Συσκευές

 

Η ενότητα ‘Ενεργειακή επιθεώρηση’ καλύπτεται από την παρακάτω βιβλιογραφία (αναρτημένη στον ιστοχώρο του μαθήματος  e-class):

1)      Οδηγός Ενεργειακής Επιθεώρησης, 2011, ΥΠΕΚΑ

2)      Οδηγός Τεχνικών και Οργάνων Ενεργειακών Μετρήσεων

3)      Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Δημούδη Α.

 

Η εκπόνηση της εργασίας βασίζεται στις Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ (αναρτημένες στον ιστοχώρο του μαθήματος  e-class) :

·      ΤΟΤΕΕ 20701−1/2017 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης».

·      ΤΟΤΕΕ 20701−2/2017 «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων».

·      ΤΟΤΕΕ 20701−3/2010 «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών».

·      ΤΟΤΕΕ 20701-4/2017 «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού»

Παράρτημα_Εξοικονόμηση ενέργειας σε Κτίρια

Οικολογική Μηχανική και Τεχνολογία Ι


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ζ4ΥΠ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο Εαρινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
4 5
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Μαθηματικά, Τεχνική Υδρολογία, Μηχανική Στερεού Σώματος – Αντοχή Υλικών, Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/modules/document/?course=TMC218
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα περιλαμβάνει μεθόδους που δεν ανήκουν στην κλασσική περιβαλλοντική μηχανική. Αυτές βασίζονται σε τρεις κυρίως αρχές: (1) ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής και λειτουργίας εγκαταστάσεων περιβαλλοντικής μηχανικής, (2) ελαχιστοποίηση της χρήσης ενέργειας και φυσικών πόρων και (3) σεβασμό προς τα οικοσυστήματα και την φέρουσα ικανότητά τους, και προσπάθεια δημιουργίας ή αποκατάστασης οικοσυστημάτων. Οι διδακτικοί στόχοι είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: (α) τις διεργασίες παραγωγής ρύπων και μεθόδους υπολογισμού φορτίων ρύπων και όγκου νερού στην αστική απορροή, (β) τα μέτρα βέλτιστης διαχείρισης (ΜΒΔ) της αστικής απορροής και τις λειτουργίες των, (γ) μεθόδους επιλογής των κατάλληλων ΜΒΔ.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

·         Γνωρίζουν τα αντικείμενα της Οικολογικής Μηχανικής.

·         Γνωρίζουν τις διεργασίες παραγωγής των ρύπων στην αστική απορροή.

·         Γνωρίζουν τις λειτουργίες των μέτρων βέλτιστης διαχείρισης της αστικής απορροής.

·         Γνωρίζουν την πολυκριτηριακή ανάλυση στην επιλογή του κατάλληλου ΜΒΔ.

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Στο βασικό 3ετή Κύκλο Σπουδών αποκτούν: βασικές γνώσεις μαθηματικών, φυσικής και χημείας του περιβάλλοντος, βιολογίας, οικολογίας και περιβαλλοντικής μικροβιολογίας. Γνώσεις εφαρμοσμένης πληροφορικής, οικονομικών περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής επίδοσης επιχειρήσεων και σύνταξης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εξειδικευμένες γνώσεις μηχανικής φυσικών, χημικών και βιοχημικών διεργασιών, οικολογικής μηχανικής, υδρολογίας και ρευστομηχανικής, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και τεχνολογιών πόσιμου νερού, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων, εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια, βιοκλιματικού σχεδιασμού και τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της  κατεύθυνσης Ατμόσφαιρα, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή είναι: Ειδικές γνώσεις μετεωρολογίας, κλιματολογίας και κλιματικής αλλαγής, προσομοίωσης διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων, διαχείρισης ποιότητας αστικής ατμόσφαιρας και ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων, χημικών ατμοσφαιρικών διεργασιών και σύγχρονων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών ατμοσφαιρικών ρύπων, γνώσεις βιογεωχημικών κύκλων και οικονομικών της κλιματικής αλλαγής, τεχνολογίας καυσίμων και διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων.

Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της κατεύθυνσης Τεχνολογίες Προστασίας Νερού και Εδάφους – Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον είναι: τεχνολογίας και διαχείρισης υγρών, στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και σχεδιασμού και βελτιστοποίησης μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαχείρισης υδατικών πόρων, ρευστομηχανικής, ακτομηχανικής και υδραυλικής, χρήσης οικολογικών δομικών υλικών και βελτιστοποίησης αστικού περιβάλλοντος.

·         Ικανότητα υπολογισμού φορτίων ρύπων και όγκου νερού στην αστική απορροή.

·         Ικανότητα σχεδιασμού και διαστασιολόγησης κατασκευών διήθησης αστικής απορροής (πορώδη οδοστρώματα, τάφροι διήθησης κλπ).

·         Ικανότητα σχεδιασμού διαχωριστών ορυκτελαίου/γράσου, φρεάτιων ποιότητας νερού.

·         Ικανότητα σχεδιασμού λιμνοδεξαμενών (εν σειρά και εν παραλλήλω) για επιφανειακή συγκράτηση, αποθήκευση αστικής απορροής.

·         Ικανότητα σχεδιασμού λιμνοδεξαμενών ελέγχου ποιότητας αστικής απορροής.

·         Ικανότητα εφαρμογής πολυκριτηριακής ανάλυσης για την επιλογή του κατάλληλου ΜΒΔ αστικής απορροής.

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 1. Η Επιστήμη της Οικολογικής Μηχανικής, Ορισμοί. Περιγραφή της ρύπανσης από αστικές περιοχές. Διεργασίες παραγωγής, είδος και πηγές ρύπων αστικής απορροής.
 2. Υπολογιστικές μέθοδοι ποιότητας απορροής και φορτίων ρύπων. Υπολογισμός συσσώρευσης ρύπων στο δρόμο. Υπολογισμός απόπλυσης συσσωρευμένων ρύπων από τη βροχή.
 3. Μέτρα Βέλτιστης Διαχείρισης (ΜΒΔ) για τον έλεγχο της ρύπανσης από αστική απορροή. Μέτρα Ελέγχου της ρύπανσης στην πηγή: καθαρισμός δρόμων και αδιαπέραστων επιφανειών, έλεγχος περατών επιφανειών.
 4. Κατασκευές διήθησης: πορώδη οδοστρώματα, τάφροι διήθησης, φρεάτια υπονόμων με διήθηση, στραγγιστήρια.
 5. Αύξηση επιφανειακής κατακράτησης: αποθήκευση σε στέγες και ταράτσες.
 6. Φίλτρα από γρασίδι. Περιβαλλοντικοί διάδρομοι.
 7. Έλεγχος πριν την είσοδο στον υπόνομο: διαχωριστές ορυκτελαίου/γράσου, φρεάτια ποιότητας νερού, σχάρες.
 8. Έλεγχος μέσα στον υπόνομο ή στο κανάλι: μέθοδοι σταθεροποίησης κοίτης καναλιού. Αποθήκευση, κατακράτηση μέσα στον υπόνομο ή το κανάλι.
 9. Έλεγχος πλημμύρας με λιμνοδεξαμενές (εν σειρά και εν παραλλήλω).
 10. Έλεγχος ποιότητας με λιμνοδεξαμενές: διήθησης για την πρώτη απόπλυση, παρατεταμένη ξηρή δεξαμενή, υγρή δεξαμενή, υγροβιότοποι.
 11. Δεξαμενές συγκράτησης (εν σειρά και εν παραλλήλω) για συνδυασμένους υπονόμους.
 12. Επεξεργασία απορροής: φίλτρα, βιολογική επεξεργασία, απολύμανση.
 13. Πολυκριτηριακή ανάλυση για την επιλογή του βέλτιστου μέτρου διαχείρισης.
 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 50
Ασκήσεις σχεδιασμού 20
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 45
Εκπόνηση ατομικής εργασίας 30
Παρουσίαση εργασίας 5
 
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης και επίλυση ασκήσεων 60%

Ενδιάμεση εξέταση (Πρόοδος) 20%

Εξαμηνιαία εργασία 20%

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Τσιχριντζής Β.Α. (1999), «Οικολογική Μηχανική και Τεχνολογία, Τόμος Ι: Διαχείριση Απορροής, Ρύπων και Φερτών», , Πανεπιστημιακό Σύγγραμμα, Εκδόσεις ΔΠΘ.

2. Novotny V., and Olem H., (1994), «Water Quality – prevention, Identification, and management of Diffuse Pollution», Van Nostrand Reinhold, New York, USA.

3. City of Seattle, Washington, (1989), «Water Quality, Best Management Practices Manual».

4. Galli J., (1990), «Peat-sand Filters: A Proposed Stormwater Management Practice for Urban Areas», Department of Environmental Programs, Metropolitan Washington Council of Governments, Washington, D.C.

5. Schuler T.R., (1987), Controlling Urban Runoff: A Practical Manual for Planning and Designing Urban BMPs, Washington Metropolitan Water Resources Planning Board.

6. Wanielista M., Kersten R., Eaglin R., (1997), «Hydrology: Water Quantity and Quality Control», John Wiley & Sons, New York.

Παράρτημα_Οικολογική Μηχανική και Τεχνολογία Ι

Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ι


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤ6ΥΠ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο εξάμηνο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ι
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
6 5
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/TMC327/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Αποτελέσματα του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με θέματα σχεδιασμού συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων με έμφαση στα αστικά στερεά απόβλητα. Οι ικανότητες που αποκτώνται από τους φοιτητές είναι: να μπορούν να σχεδιάσουν ένα σύστημα συλλογής-μεταφοράς ΣΑ, να μπορούν να διεκπεραιώσουν ένα ισοζύγιο μάζας/ενέργειας σε μία μεμονωμένη μονάδα επεξεργασίας / διάθεσης ΣΑ, να κατανοήσουν τις φυσικοχημικές και βιοχημικές διεργασίες εντός κάθε μονάδας διαχείρισης ΣΑ, και να κάνουν μια προκαταρτική βασική σχεδίαση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ΣΑ. Επίσης, οι ικανότητες που αποκτώνται είναι να μπορούν να υλοποιήσουν τις βασικές εργαστηριακές αναλύσεις χαρακτηρισμού στερεών αποβλήτων.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Στο βασικό 3ετή Κύκλο Σπουδών αποκτούν: βασικές γνώσεις μαθηματικών, φυσικής και χημείας του περιβάλλοντος, βιολογίας, οικολογίας και περιβαλλοντικής μικροβιολογίας. Γνώσεις εφαρμοσμένης πληροφορικής, οικονομικών περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής επίδοσης επιχειρήσεων και σύνταξης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εξειδικευμένες γνώσεις μηχανικής φυσικών, χημικών και βιοχημικών διεργασιών, οικολογικής μηχανικής, υδρολογίας και ρευστομηχανικής, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και τεχνολογιών πόσιμου νερού, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων, εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια, βιοκλιματικού σχεδιασμού και τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της  κατεύθυνσης Ατμόσφαιρα, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή είναι: Ειδικές γνώσεις μετεωρολογίας, κλιματολογίας και κλιματικής αλλαγής, προσομοίωσης διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων, διαχείρισης ποιότητας αστικής ατμόσφαιρας και ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων, χημικών ατμοσφαιρικών διεργασιών και σύγχρονων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών ατμοσφαιρικών ρύπων, γνώσεις βιογεωχημικών κύκλων και οικονομικών της κλιματικής αλλαγής, τεχνολογίας καυσίμων και διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων.

Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της κατεύθυνσης Τεχνολογίες Προστασίας Νερού και Εδάφους – Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον είναι: τεχνολογίας και διαχείρισης υγρών, στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και σχεδιασμού και βελτιστοποίησης μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαχείρισης υδατικών πόρων, ρευστομηχανικής, ακτομηχανικής και υδραυλικής, χρήσης οικολογικών δομικών υλικών και βελτιστοποίησης αστικού περιβάλλοντος.

Εξειδικευμένες γνώσεις νομοθεσίας στερεών αποβλήτων

Εξειδικευμένες γνώσεις διαστασιολόγησης και σχεδιασμού συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, με έμφαση στα αστικά στερεά απόβλητα, που περιλαμβάνει τα υποσυστήματα: Συλλογής, αποθήκευσης, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας.

Εξειδικευμένες γνώσεις στο βασικό εργαστηριακό χαρακτηρισμό των στερεών αποβλήτων

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 1. Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία στερεών αποβλήτων. Αστικά στερεά απόβλητα και ειδικά ρεύματα. Ορισμοί. Εικόνα ΔΣΑ στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.
 2. Ισοζύγια μάζας και ενέργειας στα συστήματα ΣΑ.
 3. Παραγωγή και σύνθεση / χαρακτηριστικά στερεών αποβλήτων. Φυσική και χημική σύσταση.
 4. Συστήματα συλλογής-αποθήκευσης.
 5. Συστήματα μεταφοράς μεταφοράς-μεταφόρτωσης
 6. Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή. Κέντρα διαλογής και ανάκτησης υλικών.
 7. Συστήματα Αναερόβια χώνευσης. Αρχές σχεδιασμού. ΜΒΕ με αναερόβια χώνευση
 8. Συστήματα αερόβιας Κομποστοποίησης. Αρχές σχεδιασμού. ΜΒΕ με αερόβια χώνευση.
 9. Μηχανική και βιολογική προεπεξεργασία. Βιοξήρανση. Αρχές & Σχεδιασμός.
 10. Μηχανική και βιολογική προεπεξεργασία. Μηχανική επεξεργασία για παραγωγή RDF / SRF. Αρχές & Σχεδιασμός.
 11. Θερμική επεξεργασία. Αρχές & Σχεδιασμός
 12. Τελική διάθεση και Χώροι Τελικής Διάθεσης Στερεών αποβλήτων και υπολειμμάτων.
 13. Βασικά οικονομικά στερεών αποβλήτων. Ανάλυση Κύκλου Ζωής και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη διαχείριση AΣΑ. – Αέρια θερμοκηπίου κατά IPCC – επανάληψη.

 

Εργαστήρια μαθήματος

1.   Δειγματοληψία, υγρασία, κοκκοποίηση, πτητικά στερεά σε φούρνο υψηλής θερμοκρασίας, pH

2.   Στοιχειακή ανάλυση (ζυγίσεις, καμπύλη βαθμονόμησης, εξαγωγή συγκεντρώσεων C,H,N,O και υπολογισμός εμπειρικού τύπου).

3.   Θερμογόνος δύναμη με θερμιδόμετρου τύπου οβίδας – Σύγκριση τιμής μετρήσεων με θεωρητικούς υπολογισμούς.

4.   Αερόβια μικροβιακή αναπνοή ή Δυναμικό Βιοχημικού Μεθανίου

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές, Εργαστηριακή Εκπαίδευση

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 80
Ασκήσεις σχεδιασμού 34
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας
Εκπόνηση ατομικής εργασίας 30
Παρουσίαση εργασίας 0
Εκπαιδευτικές επισκέψεις 6
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Στα πλαίσια του μαθήματος πραγματοποιούνται 3 ενδιάμεσες εξετάσεις (κατά τη διάρκεια των 13 εβδομάδων). Όσοι φοιτητές λάβουν συνολικά (αθροιστικά) προβιβάσιμο βαθμό από τις 3 αυτές εξετάσεις ΔΕΝ χρειάζεται να συμμετέχουν στην τελική εξέταση του Ιουνίου (π.χ. 3+8+7=18 > 15 είναι προβιβάσιμος βαθμός, δηλαδή 18/30 -> 6.0). Δηλαδή, ο βαθμός αυτός κατοχυρώνεται ως τελικός βαθμός (με βαρύτητα 70%) στο μάθημα (αφού προέρχεται από τη θεωρία). Όσοι φοιτητές επιθυμούν, μπορούν να ΜΗΝ λάβουν μέρος στις ενδιάμεσες εξετάσεις και να έρθουν απευθείας στην τελική εξέταση.

Όσοι φοιτητές λάβουν μέρος στις ενδιάμεσες εξετάσεις, και θέλουν να βελτιώσουν το βαθμό τους στην τελική εξέταση, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο οποιοσδήποτε βαθμός από τις ενδιάμεσες εξετάσεις (ακόμα και > 5) αυτόματα θα ακυρώνεται με τη συμμετοχή στην τελική εξέταση.

Όλες οι εξετάσεις γίνονται με ανοικτές σημειώσεις / βιβλία (μόνο σε έντυπη μορφή, χωρίς πρόσβαση σε διαδίκτυο).

Εργαστήρια

Το μάθημα περιλαμβάνει εργαστήρια στερεών αποβλήτων, στα οποίο θα παραδίδονται τεχνικές εκθέσεις ανά ομάδα. Ο βαθμός των εργαστηριακών εκθέσεων θα έχει βαρύτητα 30% στον τελικό βαθμό. Οι παρουσίες σας στα εργαστήρια είναι υποχρεωτικές. (δικαιολογείται μία απουσία).

Οι φοιτητές πρέπει να έχουν παραδώσει όλες τις εργαστηριακές εκθέσεις ανά ομάδα (και να έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό σε καθεμία από αυτές) για να ενεργοποιείται ο βαθμός από τις εξετάσεις.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.    Διαχείριση και Μηχανική Στερεών Αποβλήτων, Δ. Κομίλης (Εκδόσεις Τυπογραφείου ΔΠΘ, 2019).

2.    Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (2007), 2Η ΈΚΔΟΣΗ, Δ. Παναγιωτακόπουλος, Εκδόσεις Ζυγός

3.    Εγχειρίδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (20108), Tchobanoglous G. και Kreith, Εκδόσεις Τζιόλα (ελληνική μετάφραση), 2η έκδοση.

4.      Επίκαιρες αναρτήσεις σημειώσεων, δηµοσιεύσεων στο e-class

Παράρτημα_Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ι