ΑΓΓΛΙΚΑ Ι


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο Χειμερινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Ι
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
  2 0
     
     
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.    
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Επίπεδο γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας Επιπέδου Advanced (Προχωρημένων)
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ και ΑΓΓΛΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/TME234/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές την απαραίτητη θεωρητική τεκμηρίωση σε εξειδικευμένα αγγλικά τεχνικά κείμενα τόσο της μηχανικής όσο και περιβάλλοντος, ακόμα κι αν αυτά περιλαμβάνουν αφηρημένες έννοιες ή ειδικές πληροφορίες που απαιτούν τεχνικές γνώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα:

1. γνωρίζει για τα διάφορα Περιβαλλοντικά Οικοσυστήματα (Environmental Ecosystems)2.περιγράφει τα διάφορα είδη θεμελίωσης (Excavations – Foundations)3.εξηγεί τα διαφορετικά Συστήματα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων (Water Resource Management Systems) 4.κατανοεί τις διαφορετικές κατασκευαστικές μεθόδους και τα χαρακτηριστικά τους (Construction Methods I & II) 5.αναγνωρίζει τις βασικές διατάξεις της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας όπως αυτή ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK Environmental Legislation and Regulation)6.διακρίνει τα χαρακτηριστικά του εδάφους και της καταλληλότητας του για την ανέγερση κατασκευών και να κατηγοριοποιεί τα διάφορα είδη φορτίων  (στάσιμα και επιβεβλημένα). [Site considerations – Strength and Stability – Dead and Imposed Loads).7. αναγνωρίζει τους διάφορους παγκόσμιους οργανισμούς υπεύθυνους για την προστασία του Περιβάλλοντος (EPA). Μέσω της συμμετοχής στις διάφορες ατομικές και ομαδικές εργασίες ο φοιτητής υλοποιεί και εφαρμόζει τις γνώσεις του προκειμένου να κατανοήσει αυθεντικά αγγλικά κείμενα στη θεματολογία που αναφέρθηκε προηγουμένως, αναλύει κριτικά τις τεχνικές πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό και αντιλαμβάνεται τα άμεσα και έμμεσα νοήματά του.  Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:1. ικανότητα να επιλύει αποτελεσματικά δύσκολα γλωσσικά προβλήματα για την κατανόηση εξειδικευμένων τεχνικών όρων και εννοιών 2. ικανότητα να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο αναφορικά με τη θεματολογία που περιγράφηκε παραπάνω και χρήση σύνθετης αγγλικής ορολογίας σε αυτήν. 

  Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών μέσω της χρήσης αυθεντικών αγγλικών κειμένων ειδικότητας.

Ομαδική εργασία

Μικροδιδασκαλία  από τους ίδιους τους φοιτητές με θεματολογία της ειδικότητάς τους

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αφορά στην εκμάθηση της επιστημονικής αγγλικής ορολογίας και αναφέρεται σε μία ποικιλία αντικειμένων της Μηχανικής και του Περιβάλλοντος όπως:

1. Τα διάφορα είδη Οικοσυστημάτων (Environmental Ecosystems)

2. Κλίμα, βιομηχανικές δραστηριότητες και επιπτώσεις στο περιβάλλον, μετρήσεις και διαχείριση υποσυστημάτων  εναπόθεσης υγρών αποβλήτων (Climate, industrial activities, meterage and wastewater disposal subsystems).

3. Ανθεκτικότητα εδάφους για ανέγερση κατασκευών, είδη θεμελιώσεων, ενισχυμένο σκυρόδεμα και οι ιδιότητες του (Durability, types of excavations and foundations, reinforced concrete and its properties)

4. Νόμοι Διατάξεις και Κανονισμοί αναφορικά με την προστασία του Περιβάλλοντος (Acts, Laws and Environmental Regulations)

5. Κατασκευαστικές Μέθοδοι – Υλικά – Είδη σκυροδέματος – Κατασκευές με χάλυβα (Construction Methods I & II, Durable Materials, Types of Concrete, Steel Constructions)

6. Η ανθρώπινη επίδραση στο Οικοσύστημα – Ζιζανιοκτόνα και Λιπάσματα (The Human Influences on Ecosystems, Pesticides and Fertilizers)

Μετά την επεξεργασία τριών ενοτήτων ακολουθεί πάντοτε τεστ προόδου (progress test) με σκοπό τον έλεγχο του βαθμού κατανόησης της διδαχθείσης ύλης από τους φοιτητές. Υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο οι φοιτητές συμμετέχουν σε τέσσερα με πέντε τεστ προόδου συνολικά ανά εξάμηνο.

Η Μικροδιδασκαλία (Microteaching) αποτελεί μία τεχνική, μία μικρογραφία μαθήματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο πλαίσιο ενός κατάλληλα διαμορφωμένου και ελεγχόμενου περιβάλλοντος να αποκτήσουν και να τελειοποιήσουν οι φοιτητές συγκεκριμένες παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές δεξιότητες, καθώς και διδακτικές τεχνικές και μορφές διδασκαλίας.

Η εκτέλεση της μικροδιδασκαλίας περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τα εξής στάδια: α) αρχικά γίνεται η θεωρητική ενημέρωση των ασκούμενων φοιτητών για θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής φύσης καθώς και για συγκεκριμένες δεξιότητες στις οποίες πρόκειται οι φοιτητές να ασκηθούν β) έπειτα πραγματοποιεί η κάθε ομάδα φοιτητών μια μικροδιδασκαλία με θέμα της επιλογής τους βασισμένο όμως στην ειδικότητά τους, γ) στο τέλος λαμβάνει χώρα η γενικότερη αξιολόγηση της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας από την οποία θα έχουν περάσει όλοι οι ασκούμενοι υποψήφιοι και υπηρετούντες εκπαιδευτικοί.

Τέλος, ανατίθενται στους φοιτητές εργασίες (assignments) τύπου project με θεματική βασιζόμενη στα κείμενα που δίνονται από τον διδάσκοντα, όπου καλούνται οι φοιτητές να επιλέξουν, να επεξεργασθούν, να αναλύσουν, να συγγράψουν και να παρουσιάσουν τις εργασίες τους αυτές εντός της αιθούσης στους υπόλοιπους συμφοιτητές τους.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Το μάθημα διδάσκεται α. πρόσωπο με πρόσωπο  μέσω διαλέξεων σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα, β. με ατομική εργασία του φοιτητή σε προκαθορισμένες εργασίες που του ανατίθενται, γ. ομαδικά μέσω των μικροδιδασκαλιών στο τέλος του εξαμήνου.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Μέσω της χρήσης του προγράμματος PowerPoint για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού.

Μέσω της χρήσης του προγράμματος eclass για ενημέρωση και παροχή οδηγιών στους φοιτητές.

Μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αποστολή των ατομικών εργασιών των φοιτητών στον διδάσκοντα.

Μέσω της χρήσης Η/Υ για τη διεξαγωγή των Μικροδιδασκαλιών από τους φοιτητές.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 20
Εξετάσεις

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

20

 

10

Εργασίες στο eclass 20
Μικροδιδασκαλία 30
Σύνολο Μαθήματος 100
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

Τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

Ερωτήσεις κατανόησης κειμένων (50%)

Ασκήσεις βασισμένα στα διδαγμένα κείμενα (25%)

Κατ’ οίκον εργασίες (25%)

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Επιστημονικά άρθρα εξειδικευμένου περιεχομένου αναρτημένα στο Duthnet eclass

 

Γερμανικά Ι


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 15ΓΥ72Ν ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο Χειμερινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
2 0
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΟΎ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Επίπεδο γλωσσομάθειας Γερμανικής Γλώσσας Β1
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/TMC310/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα στοχεύει να εξοικειώσει τον φοιτητή :

·         με την βασική ορολογία που συναντά σε κείμενα και άρθρα σε θεμελιώδεις τομείς της Περιβαλλοντικής Μηχανικής όπως η Ρύπανση Νερού, η Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, η Αέρια Ρύπανση και Αντιρρυπαντική Τεχνολογία.

·         να τον εισάγει στα κύρια γλωσσικά φαινόμενα και τις τεχνικές ακαδημαϊκών κειμένων για να περιγράψει διαδικασίες, να εξαγάγει συμπεράσματα και να τα εξηγήσει.

·         με το τεχνικό και εξειδικευμένο λεξιλόγιο

·         με την εκμάθηση της κατανόησης, διατύπωσης και παρουσίασης ειδικών θεμάτων

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Στο βασικό 3ετή Κύκλο Σπουδών αποκτούν: βασικές γνώσεις μαθηματικών, φυσικής και χημείας του περιβάλλοντος, βιολογίας, οικολογίας και περιβαλλοντικής μικροβιολογίας. Γνώσεις εφαρμοσμένης πληροφορικής, οικονομικών περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής επίδοσης επιχειρήσεων και σύνταξης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εξειδικευμένες γνώσεις μηχανικής φυσικών, χημικών και βιοχημικών διεργασιών, οικολογικής μηχανικής, υδρολογίας και ρευστομηχανικής, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και τεχνολογιών πόσιμου νερού, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων, εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια, βιοκλιματικού σχεδιασμού και τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της  κατεύθυνσης Ατμόσφαιρα, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή είναι: Ειδικές γνώσεις μετεωρολογίας, κλιματολογίας και κλιματικής αλλαγής, προσομοίωσης διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων, διαχείρισης ποιότητας αστικής ατμόσφαιρας και ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων, χημικών ατμοσφαιρικών διεργασιών και σύγχρονων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών ατμοσφαιρικών ρύπων, γνώσεις βιογεωχημικών κύκλων και οικονομικών της κλιματικής αλλαγής, τεχνολογίας καυσίμων και διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων.

Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της κατεύθυνσης Τεχνολογίες Προστασίας Νερού και Εδάφους – Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον είναι: τεχνολογίας και διαχείρισης υγρών, στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και σχεδιασμού και βελτιστοποίησης μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαχείρισης υδατικών πόρων, ρευστομηχανικής, ακτομηχανικής και υδραυλικής, χρήσης οικολογικών δομικών υλικών και βελτιστοποίησης αστικού περιβάλλοντος.

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των

απαραίτητων τεχνολογιών .

Αυτόνομη εργασία.

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
   Το μάθημα αφορά στην εκμάθηση της επιστημονικής ορολογίας σε μια από την ευρέως χρησιμοποιούμενη στη βιβλιογραφία Γερμανική γλώσσα σε αντικείμενα όπως:

1.       Ρύπανση του περιβάλλοντος (Umweltverschmutzung)

2.       Αέρια ρύπανση (Luftverschmutzung)

3.       Ο Κύκλος του νερού (Wasserkreislauf)

4.       Ανάκτιση πόσιμου νερού (Trinkwassergewinnung)

5.       Επεξεργασία πόσιμου νερού (Wasseraufbereitung)

6.       Ρύπανση των υδάτων (Gewässerverschmutzung),

7.       Βιολογικός καθαρισμός (Kläranlage)

8.       Στερεά απορρίματα (Abfallbehandlung und Deponierung)

9.       Ειδικά θέματα προστασίας του περιβάλλοντος (Mikroplastik in der Umwelt)

10.   Αναερόβια επεξεργασία λυμάτων (Anaerobe Abwasserreinigung)

11.   Παρουσίαση δομής δημοσιευμένης επιστημονικήε εργασίας

12.   Παρουσιάσεις εργασιών

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 24
Εξετάσεις

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  2

 

12

Μη καθοδηγούμενη μελέτη 62
Σύνολο Μαθήματος 100
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

Γραπτή εργασία – παρουσίαση   40%.

Η εξέταση του μαθήματος είναι γραπτή ή προφορική 60%

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Επιστημονικά άρθρα εξειδικευμένου περιεχομένου αναρτημένα στο Duthnet eclass

Παράρτημα_Γερμανικά Ι

Αγγλικά Ι


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο Χειμερινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Ι
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
2 0
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Επίπεδο γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας Επιπέδου Advanced (Προχωρημένων)
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ και ΑΓΓΛΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/TME234/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές την απαραίτητη θεωρητική τεκμηρίωση σε εξειδικευμένα αγγλικά τεχνικά κείμενα τόσο της μηχανικής όσο και περιβάλλοντος, ακόμα κι αν αυτά περιλαμβάνουν αφηρημένες έννοιες ή ειδικές πληροφορίες που απαιτούν τεχνικές γνώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα:

1. γνωρίζει για τα διάφορα Περιβαλλοντικά Οικοσυστήματα (Environmental Ecosystems)2.περιγράφει τα διάφορα είδη θεμελίωσης (Excavations – Foundations)3.εξηγεί τα διαφορετικά Συστήματα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων (Water Resource Management Systems) 4.κατανοεί τις διαφορετικές κατασκευαστικές μεθόδους και τα χαρακτηριστικά τους (Construction Methods I & II) 5.αναγνωρίζει τις βασικές διατάξεις της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας όπως αυτή ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK Environmental Legislation and Regulation)6.διακρίνει τα χαρακτηριστικά του εδάφους και της καταλληλότητας του για την ανέγερση κατασκευών και να κατηγοριοποιεί τα διάφορα είδη φορτίων  (στάσιμα και επιβεβλημένα). [Site considerations – Strength and Stability – Dead and Imposed Loads).7. αναγνωρίζει τους διάφορους παγκόσμιους οργανισμούς υπεύθυνους για την προστασία του Περιβάλλοντος (EPA). Μέσω της συμμετοχής στις διάφορες ατομικές και ομαδικές εργασίες ο φοιτητής υλοποιεί και εφαρμόζει τις γνώσεις του προκειμένου να κατανοήσει αυθεντικά αγγλικά κείμενα στη θεματολογία που αναφέρθηκε προηγουμένως, αναλύει κριτικά τις τεχνικές πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό και αντιλαμβάνεται τα άμεσα και έμμεσα νοήματά του.  Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:1. ικανότητα να επιλύει αποτελεσματικά δύσκολα γλωσσικά προβλήματα για την κατανόηση εξειδικευμένων τεχνικών όρων και εννοιών 2. ικανότητα να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο αναφορικά με τη θεματολογία που περιγράφηκε παραπάνω και χρήση σύνθετης αγγλικής ορολογίας σε αυτήν.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
   
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών μέσω της χρήσης αυθεντικών αγγλικών κειμένων ειδικότητας.

Ομαδική εργασία

Μικροδιδασκαλία  από τους ίδιους τους φοιτητές με θεματολογία της ειδικότητάς τους

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αφορά στην εκμάθηση της επιστημονικής αγγλικής ορολογίας και αναφέρεται σε μία ποικιλία αντικειμένων της Μηχανικής και του Περιβάλλοντος όπως:

1. Τα διάφορα είδη Οικοσυστημάτων (Environmental Ecosystems)

2. Κλίμα, βιομηχανικές δραστηριότητες και επιπτώσεις στο περιβάλλον, μετρήσεις και διαχείριση υποσυστημάτων  εναπόθεσης υγρών αποβλήτων (Climate, industrial activities, meterage and wastewater disposal subsystems).

3. Ανθεκτικότητα εδάφους για ανέγερση κατασκευών, είδη θεμελιώσεων, ενισχυμένο σκυρόδεμα και οι ιδιότητες του (Durability, types of excavations and foundations, reinforced concrete and its properties)

4. Νόμοι Διατάξεις και Κανονισμοί αναφορικά με την προστασία του Περιβάλλοντος (Acts, Laws and Environmental Regulations)

5. Κατασκευαστικές Μέθοδοι – Υλικά – Είδη σκυροδέματος – Κατασκευές με χάλυβα (Construction Methods I & II, Durable Materials, Types of Concrete, Steel Constructions)

6. Η ανθρώπινη επίδραση στο Οικοσύστημα – Ζιζανιοκτόνα και Λιπάσματα (The Human Influences on Ecosystems, Pesticides and Fertilizers)

Μετά την επεξεργασία τριών ενοτήτων ακολουθεί πάντοτε τεστ προόδου (progress test) με σκοπό τον έλεγχο του βαθμού κατανόησης της διδαχθείσης ύλης από τους φοιτητές. Υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο οι φοιτητές συμμετέχουν σε τέσσερα με πέντε τεστ προόδου συνολικά ανά εξάμηνο.

Η Μικροδιδασκαλία (Microteaching) αποτελεί μία τεχνική, μία μικρογραφία μαθήματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο πλαίσιο ενός κατάλληλα διαμορφωμένου και ελεγχόμενου περιβάλλοντος να αποκτήσουν και να τελειοποιήσουν οι φοιτητές συγκεκριμένες παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές δεξιότητες, καθώς και διδακτικές τεχνικές και μορφές διδασκαλίας.

Η εκτέλεση της μικροδιδασκαλίας περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τα εξής στάδια: α) αρχικά γίνεται η θεωρητική ενημέρωση των ασκούμενων φοιτητών για θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής φύσης καθώς και για συγκεκριμένες δεξιότητες στις οποίες πρόκειται οι φοιτητές να ασκηθούν β) έπειτα πραγματοποιεί η κάθε ομάδα φοιτητών μια μικροδιδασκαλία με θέμα της επιλογής τους βασισμένο όμως στην ειδικότητά τους, γ) στο τέλος λαμβάνει χώρα η γενικότερη αξιολόγηση της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας από την οποία θα έχουν περάσει όλοι οι ασκούμενοι υποψήφιοι και υπηρετούντες εκπαιδευτικοί.

Τέλος, ανατίθενται στους φοιτητές εργασίες (assignments) τύπου project με θεματική βασιζόμενη στα κείμενα που δίνονται από τον διδάσκοντα, όπου καλούνται οι φοιτητές να επιλέξουν, να επεξεργασθούν, να αναλύσουν, να συγγράψουν και να παρουσιάσουν τις εργασίες τους αυτές εντός της αιθούσης στους υπόλοιπους συμφοιτητές τους.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Το μάθημα διδάσκεται α. πρόσωπο με πρόσωπο  μέσω διαλέξεων σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα, β. με ατομική εργασία του φοιτητή σε προκαθορισμένες εργασίες που του ανατίθενται, γ. ομαδικά μέσω των μικροδιδασκαλιών στο τέλος του εξαμήνου.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Μέσω της χρήσης του προγράμματος PowerPoint για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού.

Μέσω της χρήσης του προγράμματος eclass για ενημέρωση και παροχή οδηγιών στους φοιτητές.

Μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αποστολή των ατομικών εργασιών των φοιτητών στον διδάσκοντα.

Μέσω της χρήσης Η/Υ για τη διεξαγωγή των Μικροδιδασκαλιών από τους φοιτητές.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 20
Εξετάσεις

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

20

 

10

Εργασίες στο eclass 20
Μικροδιδασκαλία 30
Σύνολο Μαθήματος 100
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

Τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

Ερωτήσεις κατανόησης κειμένων (50%)

Ασκήσεις βασισμένα στα διδαγμένα κείμενα (25%)

Κατ’ οίκον εργασίες (25%)

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Επιστημονικά άρθρα εξειδικευμένου περιεχομένου αναρτημένα στο Duthnet eclass

Παράρτημα_Αγγλικά

Τεχνική Υδρολογία


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤ5ΥΠ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο Χειμερινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
4 5
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Περιβαλλοντική Γεωλογία, Ρευστομηχανική, Μαθηματικά .
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/TMC308/, https://eclass.duth.gr/courses/TMC242/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Α) Γνωστικά

Το μάθημα θα παράσχει στους φοιτητές εργαλεία ανάλυσης των συστημάτων υδατικών πόρων και εγκαταστάσεων όπως φράγματα, κανάλια κλπ.  Ορισμένα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα παρουσιάζονται πιο αναλυτικά παρακάτω:

 

·          Κατανόηση των αρχών του ισοζυγίου βροχόπτωσης και των εννοιών της διήθησης, της εξάτμισης, της εξατμισοδιανοής και της επιφανειακής απορροής

·          Κατανόηση των μεθόδων για τον υπολογισμό της ωφέλιμης βροχόπτωση: παραδοχές, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

·          Κατανόηση των διεργασιών οι οποίες επηρεάζουν την εξατμισοδιανοή και την εξάτμιση και των διαφορετικών τρόπων υπολογισμών τους.

·          Κατανόηση των εννοιών του υδρογραφήματος και του μοναδιαίου υδρογραφήματος. Κατανόηση των παραδοχών οι οποίες συνδέονται με την εφαρμογή της μεθόδου του μοναδιαίου υδρογραφήματος

·          Κατανόηση των αρχών των μεθόδων για τον υπολογισμό της διόδευσης του πλημμυρικού κύματος

·          Κατανόηση της σύνδεσης λύσεων για αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων με τη νομοθεσία

 

Β) Δεξιότητες

 

·          Ικανότητα διενέργειας μετρήσεων σε μία λεκάνη απορροής (π.χ. μέτρηση παροχής σε ποταμό, σχεδιασμό σταθμών μετρήσεων βροχόπτωσης )

·          Ικανότητας υπολογισμού υδρολογικών απωλειών βροχοπτώσεων

·          Ικανότητα υπολογισμού του ύψους εξάτμισης και εξατμισοδιαπνοής

·          Ικανότητα υπολογισμού υδρογραφημάτων

·          Ικανότητα συλλογής στοιχείων για την σύνταξη υδρολογικών μοντέλων

·          Ικανότητα υπολογισμού του όγκου επιφανειακής απορροής και της παροχής αιχμής για συγκεκριμένα επεισόδια βροχόπτωσης

·          Ικανότητα υπολογισμού του βάθους ροής για πλημμυρικά επεισόδια

·          Ικανότητα υπολογισμού υδραυλικών χαρακτηριστικών διόδευσης πλημμύρας

·          Ικανόητα ανάλυση των χαρακτηριστικών  αποθήκευσης ταμιευτήρων

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Στο βασικό 3ετή Κύκλο Σπουδών αποκτούν: βασικές γνώσεις μαθηματικών, φυσικής και χημείας του περιβάλλοντος, βιολογίας, οικολογίας και περιβαλλοντικής μικροβιολογίας. Γνώσεις εφαρμοσμένης πληροφορικής, οικονομικών περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής επίδοσης επιχειρήσεων και σύνταξης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εξειδικευμένες γνώσεις μηχανικής φυσικών, χημικών και βιοχημικών διεργασιών, οικολογικής μηχανικής, υδρολογίας και ρευστομηχανικής, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και τεχνολογιών πόσιμου νερού, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων, εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια, βιοκλιματικού σχεδιασμού και τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της  κατεύθυνσης Ατμόσφαιρα, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή είναι: Ειδικές γνώσεις μετεωρολογίας, κλιματολογίας και κλιματικής αλλαγής, προσομοίωσης διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων, διαχείρισης ποιότητας αστικής ατμόσφαιρας και ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων, χημικών ατμοσφαιρικών διεργασιών και σύγχρονων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών ατμοσφαιρικών ρύπων, γνώσεις βιογεωχημικών κύκλων και οικονομικών της κλιματικής αλλαγής, τεχνολογίας καυσίμων και διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων.

Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της κατεύθυνσης Τεχνολογίες Προστασίας Νερού και Εδάφους – Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον είναι: τεχνολογίας και διαχείρισης υγρών, στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και σχεδιασμού και βελτιστοποίησης μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαχείρισης υδατικών πόρων, ρευστομηχανικής, ακτομηχανικής και υδραυλικής, χρήσης οικολογικών δομικών υλικών και βελτιστοποίησης αστικού περιβάλλοντος.

Εξειδικευμένες γνώσεις υδρολογίας

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 

•       1η ενότητα. Περιγραφή και ανάλυση βασικών εννοιών. Εφαρµογές της Τεχνικής Υδρολογίας.

•       2η ενότητα Μορφές των κατακρημνισμάτων και τα όργανα µέτρησης αυτών. Ο τρόπος λειτουργίας και ο σχεδιασµός εγκατάστασής τους

•       3η ενότητα. Η βασική επεξεργασία της σημειακής βροχοµετρικής πληροφορίας (οµοιογενοποίηση, συµπλήρωση ελλείψεων, υψοµετρική αναγωγή) και οι µέθοδοι εκτίµησης της επιφανειακής βροχόπτωσης σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης.

•       4η ενότητα. . Ο υδρολογικός κύκλος και τα στοιχεία του, υδρολογικό ισοζύγιο. Οι υδρολογικές μεταβλητές και οι μονάδες μέτρησης.

•       5η ενότητα Γεγονότα κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης – Εξίσωση Horton. Υδρογράφημα καταιγίδας, Βασική ροή – Στείρευση της βασικής ροής.

•       6η ενότητα Εξατμισοδιαπνοή – Εμπειρικές μέθοδοι. Υδροµετρία, συστηματική εκτέλεση μετρήσεων παροχής και ο τρόπος εκτίµησης της παροχής µε χρήση των καµπυλών στάθµης – παροχής. Διόρθωση Stout.

•       7η ενότητα Διάβρωση εδαφών – τύποι διάβρωσης, παράγοντες που επηρεάζουν τη διάβρωση του εδάφους. Η Παγκόσμια εξίσωση απώλειας εδάφους (USLE). Ανοχή στην απώλεια εδάφους. Επιπτώσεις της διάβρωσης στην απόδοση των καλλιεργειών. Πρακτικές και κατασκευές ελέγχου της διάβρωσης. Έλεγχος της διάβρωσης στις θέσης δόμησης.

•       8η ενότητα Διάβρωση κοίτης υδρορρεύματος – Μεταφορά ιζημάτων. Αρχόμενη κίνηση ιζημάτων. Στερεοπαροχή υδρολογικής λεκάνης – Ισοζύγιο ιζημάτων.

•       9η ενότητα Επιλεγμένες ασκήσεις επί των εφαρμογών της Τεχνικής υδρολογίας με έμφαση στο υδρολογικό ισοζύγιο.

•       10η ενότητα Μέθοδοι εκτίμησης της επιφανειακής απορροής (1/2)

•       11η ενότητα. Υδρογραφήματα. Θεωρία μοναδιαίου υδρογραφήματος. Η ορθολογική μέθοδος

•       12η ενότητα. Η εξίσωση Gauckler-Manning-Strickler:  εκτίμηση του βάθους ροής σε ποταμό. Εκτίμηση της παραγωγής ενέργειας από φράγμα

•       13η ενότητα. Διόδευση πλημμύρας: η διόδευση πλημμυρικού κύματος στην περίπτωση παρουσίας φράγματος –η μέθοδος Puls. Παρουσίαση της μεθόδου Saint Venant.

 

Γίνονται επιπλέον δύο εργαστήρια:

Εργαστήριο 1 (2 ώρες X 6 ομάδες των 22 ατόμων) Επίδειξη εξοπλισμού μέτρησης των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων

Εργαστήριο 2 (2 ώρες X 6 ομάδες των 22 ατόμων) Επίδειξη εξοπλισμού μέτρησης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων υπόγειων και επιφανειακών υδάτων.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Φροντιστήρια 12
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 78
Ασκήσεις στο σπίτι 20
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Εργασία /Προφορική εξέταση 20%

Τελική Εξέταση 80%

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
·          Μιμίκου, Μαρία Α., Μπαλτάς, Ευάγγελος Α., Τεχνική υδρολογία Εκδότης: ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, 2006

·          Γ. Τσακίρης Υδατικοί Πόροι, Ι Τεχνική Υδρολογία, Εκδόσεις Συμμετρία .

·          Shaw, E.M., Hydrology in Practice, Νan Nostrand Reinhold (UK) Co., 1990.

·          Abwassertechnische Vereinigung, Lehr- und Handbuch der Abwassertechnik, 1982

·          Ward, A.D., and S.W. Trimble, Environmental Hydrology, 2nd Edition, CRC Press LLC, 2004.

Παράρτημα_Τεχνική Υδρολογία

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο ΕΠΙΠΕΔΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δ2ΥΠ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο Χειμερινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
4 ώρες 5
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Υποχρεωτικό
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/TMC232/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική έχει ως στόχο να εισάγει τους φοιτητές στη λογική, τις αρχές, τη μεθοδολογία και τους βασικούς υπολογισμούς της θερμοδυναμικής. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα έχει κατανοήσει:

·  των θερμοδυναμικών ιδιοτήτων αερίων και υγρών και των μεταξύ τους μεταβολών

·  της διάκριση εσωτερικής ενέργειας και ενθαλπίας

·  του 1ου Νόμου της Θερμοδυναμικής και των ισοζυγίων ενέργειας

·  του 2ου Νόμου της θερμοδυναμικής, της εντροπίας, της θερμικής και της ισεντροπικής απόδοσης

·  της λειτουργίας των θερμικών μηχανών και των κύκλων ψύξης

·  των μεταβολών των θερμοδυναμικών ιδιοτήτων αερίων μιγμάτων

·  των διεργασιών δροσισμού με εξάτμιση

·  της θερμότητας αντίδρασης και της θερμογόνου δύναμης καυσίμων

·  της ισορροπίας χημικών αντιδράσεων

 

και θα έχει αποκτήσει τη δεξιότητα:

 

·  υπολογισμού ισχύος και απόδοσης πραγματικών (μη-ιδανικών) θερμικών μηχανών (κινητήρων εσωτερικής καύσης, αέριο- και ατμοστροβίλων και σύνθετων κύκλων)

·  υπολογισμού της μεταφοράς θερμότητας και της αποτελεσματικότητας ψυγείων και αντλιών θερμότητας

·  της ψύξης και του δροσισμού με διεργασίες αλλαγής φάσης

·  της θερμότητας και της ισορροπίας χημικών αντιδράσεων

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·   Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·   Αυτόνομη εργασία

·   Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.    Οι ιδιότητες (θερμοκρασία, πίεση, όγκος, εσωτερική ενέργεια, ενθαλπία) καθαρών ουσιών (νερού, αέρα κ.α.), οι τιμές τους σε διάφορες καταστάσεις ή συνθήκες (εξοικίωση με τους πίνακες τιμών ιδιοτήτων και τις καταστατικές εξισώσεις των αερίων).

2.    1ος θερμοδυναμικός νόμος και υπολογισμοί με βαση την αρχή διατήρησης της ενέργειας σε κλειστά (δοχεία, κύλινδροι). Οι ένοιες του έργου και της θερμότητας.

3.    1ος θερμοδυναμικός νόμος και υπολογισμοί με βαση την αρχή διατήρησης της ενέργειας σε ανοικτά συστήματα (συσκευές στις οποίες εισέρχεται και εξέρχεται μάζα, π.χ. συμπιεστές, αντλίες, στρόβιλοι, εναλλάκτες θερμότητας κ.α.).

4.    2ος θερμοδυναμικός νόμος, οι αρχές και οι περιορισμοί λειτουργίας των μηχανών που τροφοδοτούνται με θερμότητα και επιστρέφουν έργο (θερμικές μηχανές). Μηχανές που τροφοδοτούνται με έργο και μεταφέρουν θερμότητα (αντλίες θερμότητας και ψυγεία). Θερμική απόδοση και συντελεστές λειτουργίας.

5.    Εντροπία, αναντιστρεπτότητες και αποκλίσεις των πραγματικών από τις ιδανικές συσκευές, διατάξεις και μηχανές. Η ισεντροπική απόδοση.

6.    Αρχές λειτουργίας και υπολογισμοί απόδοσης και ισχύος από μηχανές που τροφοδοτούνται με θερμότητα και επιστρέφουν έργο. Αναλυτικοί θερμοδυναμικοί υπολογισμοί σε κινητήρες εσωτερικής κάυσης.

7.    Αρχές λειτουργίας και υπολογισμοί απόδοσης και ισχύος από μηχανές που τροφοδοτούνται με θερμότητα και επιστρέφουν έργο. Αναλυτικοί θερμοδυναμικοί υπολογισμοί σε ατμοστροβίλους και αεριοστρόβιλους. Ιδανικές και πραγματικές μηχανές.

8.    Αρχές λειτουργίας και υπολογισμοί απόδοσης και καταναλισκόμενης ενέργειας (ή ισχύος) από μηχανές που τροφοδοτούνται με έργο για να μεταφέρουν θερμότητα. Αναλυτικοί θερμοδυναμικοί υπολογισμοί σε αντλίες θερμότητας και ψυγεία.

9.    Θερμοδυναμικές ιδιότητες μιγμάτων αερίων και αερίων με ατμούς. Ατμοσφαιρικό ψυχρομετρικό διάγραμμα και βασικοί υπολογισμοί δροσισμού με εξάτμιση.

10.Θερμοδυναμική των χημικών αντιδράσεων. Η θερμότητα που εκλύεται κατά την καύση και ο θερμοδυναμικός υπολογισμός της σταθεράς ισορροπίας χημικών συστημάτων.

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

Οι Τ.Π.Ε. αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του μαθήματος

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Φροντιστήριο 26
Μελέτη/Ασκήσεις 72
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται:

με δύο Προόδους και εβδομαδιαία τεστ σε ασκήσεις του μαθήματος.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.    βιβλίο [50655949]: Θερμοδυναμική για Μηχανικούς, Cengel Yunus A., Boles Michael A

2.    βιβλίο [18548693]: Θερμοδυναμική, Gyftopoulos E., Βeretta Gian P.

Παράρτημα_Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

Φαινόμενα Μεταφοράς


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε7ΥΠ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο Χειμερινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
4 5
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/TMC268/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των μηχανισμών της Μεταφοράς Θερμότητας και Μάζας, μέσω της ανάλυσης των Θεμελιωδών Αρχών και των Νόμων, που διέπουν τα φαινόμενα, ώστε να προσεγγίζεται η επίλυση προβλημάτων, τα οποία παρουσιάζονται στην πράξη και αφορούν την ειδικότητα του Μηχανικού Περιβάλλοντος.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

1.                   γνωρίζουν και να περιγράφουν μαθηματικά τους μηχανισμούς μεταφοράς θερμότητας και μάζας

2.                   κατανοούν τις ομοιότητες και διαφορές των μηχανισμών μεταφοράς

3.                   γνωρίζουνε και να περιγράφουν μαθηματικά τις αρχές διατήρησης ενέργειας και μάζας

4.                   επιλύουν προβλήματα μεταφοράς ενέργειας και μάζας

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Αυτόνομη εργασία

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Εισαγωγικό μάθημα – Βασικές έννοιες

2.       Μηχανισμοί μεταφοράς θερμότητας

3.       Δίκτυα θερμικών αντιστάσεων Ι (Επίπεδη γεωμετρία)

4.       Δίκτυα θερμικών αντιστάσεων ΙΙ (Κυλινδρική και σφαιρική γεωμετρία)

5.       Μεταφορά θερμότητας από επιφάνειες πτερυγίων

6.       Βασικές αρχές της συναγωγής θερμότητας

7.       Ανάλυση Εναλλακτών Θερμότητας – Μέθοδος Μέσης Λογαριθμικής Διαφοράς

8.       Ανάλυση Εναλλακτών Θερμότητας – Μέθοδος Αποτελεσματικότητας

9.       Ειδικές εφαρμογές εναλλακτών θερμότητας

10.   Μεταφορά θερμότητας με ακτινοβολία

11.   Μηχανισμοί μεταφοράς μάζας

12.   Ειδικές εφαρμογές μεταφοράς μάζας με διάχυση

13.   Ειδικές εφαρμογές μεταφοράς μάζας με συναγωγή

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 98
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

1ος τρόπος αξιολόγησης

1η Πρόοδος (Ύλη των 5 πρώτων διαλέξεων) (40%)

2η Πρόοδος (Ύλη των 8 τελευταίων διαλέξεων) (60%)

 

2ος τρόπος αξιολόγησης

Τελική εξέταση (100%)

 

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
·         1. Bird, R.B., Stewart, W.E. and Lightfoot, E.N. (2007). Transport Phenomena (Revised Second Edition ed.). John Wiley & Sons. ISBN978-0-470-11539-8.

·

·         2. Brodkey R.S., Hershey H.C., (1988). Transport Phenomena – A Unified Approach. McGraw-Hill. ISBN 960-7219-14-7

·         3. Bergman T.L., Lavine A.S., Incropera F.P., Dewitt D.P. (2011) Fundamentals of Heat and Mass Transfer. John Wiley & Sons. ISBN 13 978-0470-50197-9

·         4. Yunus A. Cengel (2002) Heat Transfer: A Practical Approach. McGraw-Hill. ISBN 13: 978-0072458930

Παράρτημα_ Φαινόμενα Μεταφοράς

Ατμοσφαιρική Ρύπανση


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε4ΥΠ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο Χειμερινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
6 5
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Μαθηματικά, Φυσική της Ατμόσφαιρας, Στατιστική
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/TMC113/ (Θεωρία)

https://eclass.duth.gr/courses/TMC105/ (Εργαστηριακές ασκήσεις)

 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών του τμήματος µε τις φυσικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην Ατμόσφαιρα.

·         Κατανόηση της Βραχυπρόθεσμης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και της Μακροπρόθεσμης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (συνδεόμενης με τα αέρια του θερμοκηπίου  και την κλιματική αλλαγή).

·         Επιπτώσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων στην ανθρώπινη υγεία και στα οικοσυστήματα.

·         Εκπαίδευση των φοιτητών σε τεχνικές  μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων οι οποίοι προέρχονται από διάφορες πηγές εκπομπής, βιομηχανία, αυτοκίνητα κτλ. Εξοικείωση µε τρόπους επεξεργασίας δεδομένων και συνολικής αντιμετώπισης προβλημάτων που προέρχονται από ατμοσφαιρικές εκπομπές.

·         Μοντέλα διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Στο βασικό 3ετή Κύκλο Σπουδών αποκτούν: βασικές γνώσεις μαθηματικών, φυσικής και χημείας του περιβάλλοντος, βιολογίας, οικολογίας και περιβαλλοντικής μικροβιολογίας. Γνώσεις εφαρμοσμένης πληροφορικής, οικονομικών περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής επίδοσης επιχειρήσεων και σύνταξης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εξειδικευμένες γνώσεις μηχανικής φυσικών, χημικών και βιοχημικών διεργασιών, οικολογικής μηχανικής, υδρολογίας και ρευστομηχανικής, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και τεχνολογιών πόσιμου νερού, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων, εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια, βιοκλιματικού σχεδιασμού και τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της  κατεύθυνσης Ατμόσφαιρα, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή είναι: Ειδικές γνώσεις μετεωρολογίας, κλιματολογίας και κλιματικής αλλαγής, προσομοίωσης διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων, διαχείρισης ποιότητας αστικής ατμόσφαιρας και ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων, χημικών ατμοσφαιρικών διεργασιών και σύγχρονων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών ατμοσφαιρικών ρύπων, γνώσεις βιογεωχημικών κύκλων και οικονομικών της κλιματικής αλλαγής, τεχνολογίας καυσίμων και διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων.

Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της κατεύθυνσης Τεχνολογίες Προστασίας Νερού και Εδάφους – Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον είναι: τεχνολογίας και διαχείρισης υγρών, στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και σχεδιασμού και βελτιστοποίησης μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαχείρισης υδατικών πόρων, ρευστομηχανικής, ακτομηχανικής και υδραυλικής, χρήσης οικολογικών δομικών υλικών και βελτιστοποίησης αστικού περιβάλλοντος.

 

Βασικές γνώσεις των φυσικών και χημικών διεργασιών που οδηγούν σε βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη Ατμοσφαιρική Ρύπανση.

Βασική εκπαίδευση σε τεχνικές  μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων, οι οποίοι είναι προϊόντα εκπομπής από διάφορες πηγές και εκπαίδευση σε επεξεργασία δεδομένων από αυτά τα όργανα.

Εκπαίδευση σε προσομοιώσεις διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων.

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρία

1.       Βραχυπρόθεσμη ατμοσφαιρική ρύπανση

2.       H Ατμόσφαιρα και η Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Ιστορική αναδρομή

3.       Γενικά Στοιχεία για την Απορρόφηση – Εκπομπή Ακτινοβολίας. Το ενεργειακό ισοζύγιο του συστήματος Γη-ατμόσφαιρα.

4.       Χωρικές και Χρονικές Κλίμακες των Ατμοσφαιρικών Διεργασιών. Ατμοσφαιρικές Κινήσεις Μεγάλης Κλίμακας: Η παγκόσμια κυκλοφορία (General Circulation) και μεταφορά μεταξύ τροπόσφαιρας- στρατόσφαιρας.

5.       Σύσταση της Φυσικής Ατμόσφαιρας-Ατμοσφαιρικοί Ρύποι. Νομοθεσία και όρια ποιότητας (συγκέντρωση και διάρκεια).

6.       Τοξικοί ρύποι και Επιπτώσεις στο περιβάλλον.

7.       Ατμοσφαιρικοί Ρύποι: Τρόποι καταγραφής των συγκεντρώσεων ενός ρύπου στην

ατμόσφαιρα. Ταξινόμηση των ατμοσφαιρικών συστατικών.

8.       Ατμοσφαιρικοί Ρύποι: Αέριοι ρύποι και Αιωρούμενα σωματίδια

9.       Διασπορά και μαθηματικές εξισώσεις ατμοσφαιρικής διασποράς

10.   Μακροπρόθεσμη ατμοσφαιρική ρύπανση: Ιστορική αναδρομή, ατμοσφαιρικοί ρύποι που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το ενισχυμένο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

11.   Παράγοντες που διαταράσσουν το κλίμα, ώθηση και απόκριση του κλίματος.

12.   Ώθηση του Κλίματος δια μέσου της Ακτινοβολίας (Radiative forcing).

13.   Ανθρωπογενής ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

14.   Φροντιστήριο – Εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΑΣΚΗΣΗ 1. Έρευνα στο διαδίκτυο σε θέματα Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης.

ΑΣΚΗΣΗ 2. Ροδόγραμμα πνοής ανέμου και ροδόγραμμα ατμοσφαιρικού ρύπου (χρήση μοντέλου).

ΑΣΚΗΣΗ 3. Χρονοσειρές συγκεντρώσεων φωτοχημικών ρύπων, επεξεργασία δεδομένων.

ΑΣΚΗΣΗ 4. Νέφος αιθαλομίχλης και φωτοχημικό νέφος.

ΑΣΚΗΣΗ 5. Μετρήσεις Αριθμητικής Συγκέντρωσης και της κατά Μέγεθος Κατανομής των Αιωρουμένων Σωματιδίων στην Ατμόσφαιρα.

ΑΣΚΗΣΗ 6. Τεχνικές μέτρησης της κατά μάζα συγκέντρωσης των Αιωρουμένων Σωματιδίων στην Ατμόσφαιρα.

ΑΣΚΗΣΗ 7. Ευρωπαϊκές οδηγίες για την ατμοσφαιρική ρύπανση. Δείκτες.

ΑΣΚΗΣΗ 8. Μετρήσεις της αιθάλης στην Ατμόσφαιρα.

ΑΣΚΗΣΗ 9. Καιρός και κλίμα.

ΑΣΚΗΣΗ 10. Case studies. Παρουσίαση πραγματικών περιστατικών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από τα δεδομένα του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων.

ΑΣΚΗΣΗ 11. Εργαστήρια για επίδειξη οργάνων τα οποία παράγουν δεδομένα των παραπάνω ασκήσεων.

ΑΣΚΗΣΗ 12. Εργαστήρια για επίδειξη οργάνων τα οποία παράγουν δεδομένα των παραπάνω ασκήσεων.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές Ασκήσεις 33
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 45
Εκπόνηση ατομικών εργαστηριακών ασκήσεων 33
Εκπαιδευτικές επισκέψεις 3
Σύνολο Μαθήματος 153
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

Εργαστηριακές ασκήσεις 30%

Γραπτή εξέταση (Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης) 70%

Αναρτημένος κανονισμός στο e-class

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. “ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ”, Σπυρίδων Ραψοµανίκης. ΕΛΕΥΘΕΡΟ στο e- class.

2. “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ”. Γλυκερία Λούπα, ΕΛΕΥΘΕΡΟ στο e-class.

3. Επίκαιρες αναρτήσεις δημοσιεύσεων και δημοσιευμάτων στο e-class.

4. “CHEMISTRY OF THE UPPER AND LOWER ATMOSPHERE” B. Finlayson- Pitts and J. Pitts J. Academic Press 2000.

5. “ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSISCS” J. Seinfeld, S. Pandis.  Wiley Interscience, Second Edition  2006,   Στην βιβλιοθήκη του ΔΠΘ µε αριθµό καταχώρησης      QC 879.6.S45 2006

Παράρτημα_Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Εφαρμοσμένη Στατιστική


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 15ΓΥ2Ν ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο Χειμερινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
4 5
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/TMC367/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε τις αρχές της εφαρμοσμένης στατιστικής στη μηχανική περιβάλλοντος. Οι φοιτητές θα μπορούν να κάνουν μια στατιστική ανάλυση, να σχεδιάζουν κάποιο πείραμα, να συγκρίνουν μέσους όρους και να αποτυπώνουν δεδομένα με χρήση των ορθών γραφημάτων και πινάκων. Έμφαση θα δοθεί στις τεχνικές ανάλυσης διασποράς (ANOVA) για σύγκριση μέσων τιμών κατά τη διεξαγωγή πειραμάτων ή μετρήσεων πεδίου, ελέγχου κανονικότητας δεδομένων, τροποποίησης δεδομένων για μετατροπή σε κανονικά δεδομένα, για ανάπτυξη στατιστικά σημαντικών εμπειρικών μοντέλων από πρωτογενή δεδομένα, συσχετίσεις μεταβλητών. Θα καλυφθούν επίσης θέματα πειραματικού σχεδιασμού και κοινωνικής στατιστικής. Το πρώτο θα βοηθήσει στο σχεδιασμό πειραμάτων στο εργαστήριο και ανάλυσης των παραγόμενων δεδομένων. Το δεύτερο θα βοηθήσει σε θέματα κοινωνικής στατιστικής, και κυρίως σε θέματα ερμηνείας αποτελεσμάτων που συλλέγονται συνήθως με ερωτηματολόγια από διάφορες κοινωνικές ομάδες. Το τελευταίο κομμάτι ανήκει στην συμπεριφορική στατιστική.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Στο βασικό 3ετή Κύκλο Σπουδών αποκτούν: βασικές γνώσεις μαθηματικών, φυσικής και χημείας του περιβάλλοντος, βιολογίας, οικολογίας και περιβαλλοντικής μικροβιολογίας. Γνώσεις εφαρμοσμένης πληροφορικής, οικονομικών περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής επίδοσης επιχειρήσεων και σύνταξης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εξειδικευμένες γνώσεις μηχανικής φυσικών, χημικών και βιοχημικών διεργασιών, οικολογικής μηχανικής, υδρολογίας και ρευστομηχανικής, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και τεχνολογιών πόσιμου νερού, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων, εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια, βιοκλιματικού σχεδιασμού και τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της  κατεύθυνσης Ατμόσφαιρα, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή είναι: Ειδικές γνώσεις μετεωρολογίας, κλιματολογίας και κλιματικής αλλαγής, προσομοίωσης διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων, διαχείρισης ποιότητας αστικής ατμόσφαιρας και ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων, χημικών ατμοσφαιρικών διεργασιών και σύγχρονων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών ατμοσφαιρικών ρύπων, γνώσεις βιογεωχημικών κύκλων και οικονομικών της κλιματικής αλλαγής, τεχνολογίας καυσίμων και διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων.

Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της κατεύθυνσης Τεχνολογίες Προστασίας Νερού και Εδάφους – Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον είναι: τεχνολογίας και διαχείρισης υγρών, στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και σχεδιασμού και βελτιστοποίησης μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαχείρισης υδατικών πόρων, ρευστομηχανικής, ακτομηχανικής και υδραυλικής, χρήσης οικολογικών δομικών υλικών και βελτιστοποίησης αστικού περιβάλλοντος.

 

Εξειδικευμένες γνώσεις ανάλυσης δεδομένων με χρήση απλών λογιστικών φύλλων

Εξειδικευμένες γνώσεις σχεδιασμού πειραμάτων

Εξειδικευμένες γνώσεις ελέγχου κανονικότητας και επιλογής δοκιμών παραμετρικών ή μη παραμετρικών δοκιμών

Εξειδικευμένες γνώσεις ανάλυσης δεδομένων για κοινωνική στατιστική

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Εισαγωγή: Μετρήσεις ποιοτικές, ποσοτικές, Σημαντικά ψηφία, Μέση τιμή, αποκλίσεις.

2.       Κατανομές – Κανονικά δεδομένα: Κατανομές επαναλαμβανομένων μετρήσεων, Σφάλματα, Έλεγχοι κανονικότητας (Anderson-Darling).

3.       Στατιστική επαναλαμβανομένων μετρήσεων: Όρια εμπιστοσύνης της μέσης τιμής μεγάλων δειγμάτων, όρια εμπιστοσύνης, δοκιμή t (ανεξάρτητο και σε ζεύγη)

4.       Γραφικές απεικονίσεις δεδομένων – Μετασχηματισμοί δεδομένων: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων με γραφήματα. Μετασχηματισμοί δεδομένων.

5.       Τεστ ANOVA:  Συγκρίσεις μέσων όρων, Μονή και διπλή ANOVA

6.       Τεστ ANOVA: Δοκιμή Tukey, Δοκιμή Dunnett

7.       Παραγοντικός Πειραματικός σχεδιασμός (i)

8.       Παραγοντικοί σχεδιασμοί και πειράματα (ii)

9.       Άλλοι πειραματικοί σχεδιασμοί – Πειράματα με μίγματα

10.   Συσχετίσεις μεταβλητών και γραμμική παλινδρόμηση: Παλινδρόμηση και συσχέτιση, Γραμμική παλινδρόμηση, Συσχετίσεις, R2, συντελεστής συσχέτισης Pearson.

11.   Ανάπτυξη εμπειρικών μοντέλων: Εμπειρικά μοντέλα, Ανάπτυξη μοντέλων με στατιστικά σημαντικούς συντελεστές.

12.   Κοινωνική στατιστική: Μη παραμετρικοί στατιστικοί έλεγχοι (Mann Whitney, Kruskal-Wallis, Χ²) και συσχέτιση ποιοτικών μεταβλητών

13.   Επανάληψη – Ασκήσεις

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές, Διαλέξεις στο υπολογιστικό κέντρο με χρήση Η.Υ.

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 100
Ασκήσεις σχεδιασμού 50
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 0
Εκπόνηση ατομικής εργασίας 0
Παρουσίαση εργασίας 0
Εκπαιδευτικές επισκέψεις 0
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με 3 ενδιάμεσες απαλλακτικές προόδους καθώς και με τελική εξέταση. Σε περίπτωση που οι φοιτητές είναι προβιβάσιμοι στις 3 ενδιάμεσες εξετάσεις (αθροιστικά και από τις 3 με ελάχιστο αθροιστικό προβιβάσιμο βαθμό το 15), δεν χρειάζεται να συμμετάσχουν στην τελική εξέταση, παρά μόνο αν επιθυμούν να βελτιώσουν το βαθμό τους. Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που ένας φοιτητής συμμετέχει στις τελικές εξετάσεις, ο οποιοσδήποτε βαθμός που έχει λάβει από τις ενδιάμεσες εξετάσεις (ακόμα και προβιβάσιμος) θα ακυρώνεται.

Οι εξετάσεις θα γίνονται με ανοικτές σημειώσεις (σε έντυπη μορφή μόνο) χωρίς πρόσβαση στο δίκτυο.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
22711047 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΜΙΛΗΣ Δ. ΖΥΓΟΣ 2012
59388202 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Murray R. Spiegel & Larry J. Stephens ΤΖΙΟΛΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ 2016
22745 ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Τ, ΛΟΥΚΑΣ Σ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Α.Ε. 2002

Επίκαιρες αναρτήσεις σημειώσεων, δηµοσιεύσεων στο e-class

Παράρτημα_Εφαρμοσμένη Στατιστική_

Πιθανότητες και Αριθμητική Ανάλυση


 1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ TMC160 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 30 Χειμερινό    
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
6 5
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/TMC160/
 1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή σε βασικές  έννοιες που αφορούν τις πιθανότητες , τη στατιστική και τις αριθμητικές μεθόδους επίλυσης αλγεβρικών εξισώσεων, γραμμικών συστημάτων, διαφορικών εξισώσεων κ.λ.π.  οι οποίες είναι  απαραίτητες για όλους τους φοιτητές των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Στο βασικό 3ετή Κύκλο Σπουδών αποκτούν: βασικές γνώσεις μαθηματικών, φυσικής και χημείας του περιβάλλοντος, βιολογίας, οικολογίας και περιβαλλοντικής μικροβιολογίας. Γνώσεις εφαρμοσμένης πληροφορικής, οικονομικών περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής επίδοσης επιχειρήσεων και σύνταξης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εξειδικευμένες γνώσεις μηχανικής φυσικών, χημικών και βιοχημικών διεργασιών, οικολογικής μηχανικής, υδρολογίας και ρευστομηχανικής, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και τεχνολογιών πόσιμου νερού, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων, εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια, βιοκλιματικού σχεδιασμού και τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της  κατεύθυνσης Ατμόσφαιρα, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή είναι: Ειδικές γνώσεις μετεωρολογίας, κλιματολογίας και κλιματικής αλλαγής, προσομοίωσης διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων, διαχείρισης ποιότητας αστικής ατμόσφαιρας και ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων, χημικών ατμοσφαιρικών διεργασιών και σύγχρονων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών ατμοσφαιρικών ρύπων, γνώσεις βιογεωχημικών κύκλων και οικονομικών της κλιματικής αλλαγής, τεχνολογίας καυσίμων και διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων.

Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της κατεύθυνσης Τεχνολογίες Προστασίας Νερού και Εδάφους – Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον είναι: τεχνολογίας και διαχείρισης υγρών, στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και σχεδιασμού και βελτιστοποίησης μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαχείρισης υδατικών πόρων, ρευστομηχανικής, ακτομηχανικής και υδραυλικής, χρήσης οικολογικών δομικών υλικών και βελτιστοποίησης αστικού περιβάλλοντος.

 

 

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Βασικές έννοιες συνδυαστικής (Μεταθέσεις. Διατάξεις. Συνδυασμοί).

2.       Βασικές έννοιες πιθανοτήτων, Βασικά αξιώματα των  πιθανοτήτων. Δεσμευμένη πιθανότητα, Θεώρημα ολικής πιθανότητας. Θεώρημα Bayes.

3.       Τυχαίες μεταβλητές. Αθροιστική συνάρτηση κατανομής. Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. Μέση τιμή, Διασπορά, Διάμεσος, Τυπική απόκλιση, Συντελεστής μεταβλητότητας.

4.       Κανονική κατανομή. Τυπική κανονική κατανομή. Διωνυμική Κατανομή. Γεωμετρική κατανομή. Κατανομή Poisson, Εκθετική Κατανομή.

5.       Συναρτήσεις μίας τυχαίας μεταβλητής. Άθροισμα και διαφορά ανεξαρτήτων τυχαίων μεταβλητών.

6.       Κεντρικό οριακό θεώρημα.

7.       Εκτίμηση παραμέτρων από παρατηρηθέντα δεδομένα. Μέθοδος των ροπών, Διαστήματα εμπιστοσύνης,  Έλεγχος Χ2.

8.       Απλή Γραμμική παλινδρόμηση. Ανάλυση του απλού γραμμικού μοντέλου. Διάστημα εμπιστοσύνης για τη Γραμμική Παλινδρόμηση. Συντελεστής συσχέτισης. Έλεγχος υποθέσεων για τον συντελεστή συσχέτισης.

9.       Αριθμητική Επίλυση Εξισώσεων: Μέθοδος Διχοτόμησης, Μέθοδος σταθερού σημείου, Μέθοδος Newton-Rapshon, Μέθοδος τέμνουσας. Σύγκριση των μεθόδων προσδιορισμού μιας ρίζας μιας μη γραμμικής εξίσωσης.

10.    Αριθμητική Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων: Μέθοδος Crout, Μέθοδος Jacobi, Μέθοδος Gauss-Seidel.

11.    Παρεμβολή-Προσέγγιση με Συμπτωτικά Πολυώνυμα: Σφάλμα της Πολυωνυμικής Προσέγγισης, Το Πολυώνυμο Παρεμβολής του Lagrange, Το Πολυώνυμο Παρεμβολής του Newton.

12.    Αριθμητική Ολοκλήρωση: Μέθοδος Τραπεζίου, Μέθοδος Simpson.

13.    Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων: Μέθοδος Euler, Μέθοδος Taylor, Μέθοδος Runge-Kutta.

 

 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 72
Ασκήσεις σχεδιασμού
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 48
Εκπόνηση ατομικής εργασίας 30
Παρουσίαση εργασίας
Εκπαιδευτικές επισκέψεις
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

 

Κατά την διάρκεια του εξαμήνου δίνονται εργασίες για το σπίτι και συνεκτιμώνται στον τελικό βαθμό με ποσοστό 15%. Η τελική εξέταση είναι γραπτή.

 1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Πιθανότητες και Στατιστική για Μηχανικούς, Ν. Μυλωνάς, Β. Παπαδόπουλος, Εκδόσεις ” ΤΖΙΟΛΑ”,  ISBN 978-960-418-561-0.

2. Στατιστική Θεωρεία και Εφαρμογές, Φ. Κολύβα-Μαχαίρα, Ε. Μπόρα-Σάντα. Εκδόσεις Ζήτη, ISBN 960-431-338-Χ.

3. Εφαρμογές Πιθανοτήτων και Στατιστικής στη Μελέτη και Προγραμματισμό Τεχνικών Έργων, Μετάφραση επιμέλεια Δ. Παναγιωτακόπουλος, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, ISBN 960-343-691-7.

3. Βασικά Κεφάλαια Αριθμητικής  Ανάλυσης, Μ. Κεσογλίδης, Εκδόσεις Ανικούλα, ISBN 960-516-024-2.

Παράρτημα_Πιθανότητες και Αριθμητική Ανάλυση