Δομή

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερεις ενότητες. Κάθε ενότητα αποτελείται από δύο εξαμηνιαία μαθήματα μέσω διδασκαλίας. Κάθε μάθημα διδάσκεται σε 13 τρίωρες διαλέξεις, εργαστήρια ή επίσκεψη πεδίου. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την μεταπτυχιακή εργασία. Οι ενότητες παρουσιάζονται ακολούθως:

Α. Τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος
Β. Διαχείριση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων
Γ. Τεχνικές εκτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων - διαχείριση κρίσεων
Δ. Τεχνικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικονομικής αποτίμησης

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζονται τα μαθήματα και το εξάμηνο που αντιστοιχεί η διδασκαλία τους

Μαθήματα και δομή του ΜΠΣ


Σχήμα 1. Μαθήματα και δομή του ΜΠΣ

Διδασκαλία
Για κάθε ώρα διδασκαλίας (διάλεξη/εργαστήριο) θα υπάρχουν διαθέσιμες το ελάχιστο 20 διαφάνειες αναρτημένες στο e-classόπως και υποστηρικτικό υλικό (Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, δημοσιεύσεις, σημειώσεις). Επίσης για κάθε τρίωρο διδασκαλίας ο διδάσκων θα έχει δημοσιοποιήσει μία ώρα επικοινωνίας με τους φοιτητές από απόσταση. Αυτό ισοδυναμεί με επαφή μέσω e-mail, skype, τηλέφωνο, ή άλλο μέσο.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν 8 μαθήματα τα δύο πρώτα εξάμηνα, ενώ το τρίτο θα πρέπει να εκπονήσουν Μεταπτυχιακή εργασία. Η ύλη των μαθημάτων παρουσιάζεται παρακάτω:
Τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος Ι
Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία για το πόσιμο νερό
Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία των στερεών αποβλήτων
Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία των υγρών αποβλήτων
Πρακτική εμβάθυνση στα εργαστήρια

Τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος ΙΙ
Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία για την ατμοσφαιρική ρύπανση
Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία εξοικονόμησης ενέργειας
Πρακτική εμβάθυνση στα εργαστήρια

Διαχείριση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων Ι
Διεθνείς συνθήκες για το περιβάλλον και τα οικοσυστήματα
Τεχνολογίες που συνδέονται με τηνομοθεσία φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων
Τεχνολογίες που συνδέονται με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα οικοσυστήματα και τις διαδικασίες ελέγχου εφαρμογής της.
Συμμετοχή του κοινού σε θέματα λήψης αποφάσεων για το περιβάλλον

Διαχείριση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων ΙΙ
Κλιματικές αλλαγές και αλλαγές χρήσεων γης στην νομοθεσία
Πληροφοριακά εργαλεία που συνδέονται με την περιβαλλοντική νομοθεσία
Τεχνολογίες που συνδέονται με τη νομοθεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Τεχνολογίες που συνδέονται με την εφαρμογή των Καλύτερων Διαθέσιμων Τεχνικών (Best Available Techniques ) στην εγκατάσταση δραστηριοτήτων
Τεχνολογίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
Παραδείγματα εμβάθυνσης από πραγματικές περιπτώσεις

Τεχνικές εκτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων - διαχείριση κρίσεων Ι
Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία της εκτίμησης κινδύνου από περιβαλλοντικούς παράγοντες
Τεχνολογίες που αφορούν τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χημικές ουσίες (REACH, CLP)
Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία για τα Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
Πρακτική εμβάθυνση στο εργαστήριο

Τεχνικές εκτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων - διαχείριση κρίσεων ΙΙ
Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία
Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές
Στατιστική περιβαλλοντικών μετρήσεων
Πρακτική εμβάθυνση στο εργαστήριο

Τεχνικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικονομικής αποτίμησης Ι
Περιβαλλοντική πολιτική – Εργαλεία Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Σήματα περιβαλλοντικής ποιότητας
Νομικό πλαίσιο για την οικολογική σήμανση
Νομικό πλαίσιο και Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)
Νομικό πλαίσιο βιομηχανικής οικολογίας
Νομικό πλαίσιο και δεσμεύσεις για τις επιχειρήσεις
Νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία “πράσινης επιχειρηματικότητας”

Τεχνικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικονομικής αποτίμησης ΙΙ
Χρηματοοικονομική ανάλυση
Περιβαλλοντική ανάλυση κόστους οφέλους
Τεχνικές Επιλογής συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος
Περιβαλλοντική αδειοδότηση
Πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις
Περιβαλλοντική επιθεώρηση