Μαθήματα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συντονιστές: Καθηγητής Σπυρίδων Ραψομανίκης και Αν. Καθηγητής Παράσχος Μελίδης

Μάθημα Τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος Ι (Χειμερινό Εξάμηνο)

 

1

Εισαγωγικό μάθημα

2

Τεχνολογίες που αφορούν στη νομοθεσία για το πόσιμο νερό Ι

3

Τεχνολογίες που αφορούν στη νομοθεσία για το πόσιμο νερό ΙΙ

4

Τεχνολογίες που αφορούν στη νομοθεσία για το πόσιμο νερό ΙΙΙ

5

Τεχνολογίες που αφορούν στη νομοθεσία για τα στερεά απόβλητα Ι

6

Τεχνολογίες που αφορούν στη νομοθεσία για τα στερεά απόβλητα ΙΙ

7

Τεχνολογίες που αφορούν στη νομοθεσία για τα στερεά απόβλητα ΙΙΙ

8

Τεχνολογίες που αφορούν στη νομοθεσία για τα υγρά απόβλητα Ι

9

Τεχνολογίες που αφορούν στη νομοθεσία για τα υγρά απόβλητα ΙΙ

10

Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων - Αποδοτική χρήση νερού στη γεωργία

11

Πρακτική εμβάθυνση στο εργαστήριο ατμοσφαιρικής ρύπανσης

12

Πρακτική εμβάθυνση στο εργαστήριο πόσιμου νερού / υγρών αποβλήτων / στερεών αποβλήτων

13

Πρακτική εμβάθυνση στο εργαστήριο πόσιμου νερού / υγρών αποβλήτων / στερεών αποβλήτων

 

Τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος ΙΙ (Θερινό Εξάμηνο)

 

1

Εισαγωγικό μάθημα

2

Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία για την ατμοσφαιρική ρύπανση Ι

3

Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία για την ατμοσφαιρική ρύπανση ΙΙ

4

Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία για την ατμοσφαιρική ρύπανση ΙΙΙ

5

Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ι

6

Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ΙΙ

7

Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ΙΙΙ

8

Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία εξοικονόμησης ενέργειας Ι

9

Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία εξοικονόμησης ενέργειας ΙΙ

10

Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία εξοικονόμησης ενέργειας ΙΙΙ

11

Εφαρμογή των BREF της IPPC στην περιβαλλοντική αδειοδότηση

12

Παραδείγματα εφαρμογής των BREF της IPPC στην επιτυχή περιβαλλοντική αδειοδότηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων

13

Τρίωρη πρακτική εμβάθυνση στο εργαστήριο μη συμβατικών πηγών ενέργειας

 

ΕΝΟΤΗΤΑ B. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Συντονιστής: Καθηγητής Γ. Συλαίος

Μάθημα Διαχείριση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων Ι (Χειμερινό Εξάμηνο)

 

1

Εισαγωγή μαθήματος και ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο

2

Φυσικά οικοσυστήματα και διεργασίες

3

Διατήρηση και προστασία βιοποικιλότητας

4

Η οδηγία πλαίσιο για τα νερά

5

Διαχείριση υγροβιοτοπικών οικοσυστημάτων και Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία

6

Διαχείριση επιφανειακών υδατικών συστημάτων

7

Νομοθετικό πλαίσιο υπόγειων υδατικών πόρων

8

Διαχείριση υπόγειων υδάτων

9

Διαχείριση παράκτιας ζώνης – Αιγιαλός και παραλία

10

Φραγματοποιημένα Υδατικά Συστήματα – Η έννοια της Οικολογικής Παροχής

11

Φυσικοί πόροι και η ενεργειακή τους αξιοποίηση

12

Φυσικοί πόροι και διαδικασίες νομοθετικού ελέγχου

13

Συμμετοχή κοινού στη λήψη αποφάσεων για την περιβαλλοντική διαχείριση

 

 

 

Μάθημα Διαχείριση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων ΙΙ (Θερινό Εξάμηνο)

 

1

Εισαγωγικό μάθημα - Τεχνολογίες κατανόησης λειτουργίας οικοσυστημάτων

2

Τεχνολογίες που συνδέονται με την εφαρμογή των Καλύτερων Διαθέσιμων Τεχνικών (Best Available Techniques ) στην εγκατάσταση δραστηριοτήτων I

3

Τεχνολογίες που συνδέονται με την εφαρμογή των Καλύτερων Διαθέσιμων Τεχνικών (Best Available Techniques ) στην εγκατάσταση δραστηριοτήτων ΙΙ

4

Προστασία της βιοποικιλότητας και οικοανάπτυξη

5

Η διαχείριση των Μη Ανανεώσιμων Πόρων. Το παράδειγμα των θαλασσίων ΑΠΕ

6

Παραγωγή ορυκτών Α΄ Υλών και βιώσιμη ανάπτυξη

7

Τεχνολογίες που συνδέονται με την διαχείριση υδατικών λεκανών

8

Τεχνολογίες που συνδέονται με την διαχείριση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων

9

Τεχνολογίες που συνδέονται με την αντιμετώπιση της υφαλμύρινσης των υπόγειων υδατικών πόρων

10

Τεχνολογίες που συνδέονται με την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Μεσογειακής Παράκτιας Διαχείρισης

11

Τεχνολογίες που συνδέονται με την εφαρμογή της Οδηγίας Θαλάσσιας Στρατηγικής

12

Παραδείγματα εμβάθυνσης από πραγματικές περιπτώσεις

13

Διαχείριση οικοσυστημάτων: Εφαρμογές και παραδείγματα

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Συντονιστής: Αν. Καθηγήτρια Γλυκερία Λούπα

Μάθημα Τεχνικές εκτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων - διαχείριση κρίσεων Ι (Χειμερινό Εξάμηνο)

 

1

Εισαγωγικό μάθημα

2

Τεχνικές που αφορούν στη νομοθεσία της εκτίμησης κινδύνου από περιβαλλοντικούς παράγοντες (Environmental Risk Assessment) I

3

Τεχνικές που αφορούν στη νομοθεσία της εκτίμησης κινδύνου από περιβαλλοντικούς παράγοντες (Environmental Risk Assessment) II

4

Τεχνικές που αφορούν στη νομοθεσία της εκτίμησης κινδύνου από περιβαλλοντικούς παράγοντες (Environmental Risk Assessment) III

5

Τεχνικές που αφορούν στο νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χημικές ουσίες (REACH, CLP) I

6

Τεχνικές που αφορούν στο νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χημικές ουσίες (REACH, CLP) II

7

Τεχνικές που αφορούν στο νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χημικές ουσίες (REACH, CLP) III

8

Τεχνικές που αφορούν στη νομοθεσία για τα Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης I

9

Τεχνικές που αφορούν στη νομοθεσία για τα Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης II

10

Τεχνικές που αφορούν στη νομοθεσία για τα Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης III

11

Τεχνικές που αφορούν στη νομοθεσία της εκτίμησης κινδύνου από περιβαλλοντικούς παράγοντες (Environmental Risk Assessment) IIIΙ

12

Παραδείγματα εμβάθυνσης

13

Παραδείγματα εμβάθυνσης

 

Μάθημα Τεχνικές εκτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων - διαχείριση κρίσεων ΙΙ (Θερινό Εξάμηνο)

 

1

Εισαγωγικό μάθημα

2

Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία I

3

Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία II

4

Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία III

5

Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές I

6

Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές II

7

Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές III

8

Στατιστική περιβαλλοντικών μετρήσεων I

9

Στατιστική περιβαλλοντικών μετρήσεων II

10

Στατιστική περιβαλλοντικών μετρήσεων III

11

Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία για την ποιότητα της ατμόσφαιρας σε εσωτερικούς χώρους Ι

12

Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία για την ποιότητα της ατμόσφαιρας σε εσωτερικούς χώρους ΙΙ

13

Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία για την ποιότητα της ατμόσφαιρας σε εσωτερικούς χώρους ΙΙΙ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

Συντονιστής: Επίκ. Καθηγητής Ιωάννης Νικολάου

Μάθημα Τεχνικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικονομικής αποτίμησης Ι (Χειμερινό Εξάμηνο)

1

Περιβαλλοντική πολιτική – Εργαλεία Περιβαλλοντικής Πολιτικής

2

Σήματα περιβαλλοντικής ποιότητας

3

Νομικό πλαίσιο και οικολογική σήμανση

4

Νομικό πλαίσιο και Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)

5

Περιβαλλοντική λογιστική και Νομοθεσία

6

Νομικό πλαίσιο για την έναρξη επιχειρήσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

7

Περιβαλλοντική νομοθεσία και εξορυκτικές επιχειρήσεις

8

Περιβαλλοντική νομοθεσία στις βιομηχανίες τροφίμων

9

Περιβαλλοντική νομοθεσία στις χημικές επιχειρήσεις

10

Εργαστήριο: Βασικές χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις στη βιομηχανία τροφίμων

11

Νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία επιχειρήσεων ανακύκλωσης

12

Περιβαλλοντική νομοθεσία και Στρατηγικό Μάνατζμεντ επιχειρήσεων

13

Εργαστήριο μοντελοποίησης περιβαλλοντικής Νομοθεσίας επιχειρήσεων

 

Συντονιστής: Αν. Καθηγητής Παράσχος Μελίδης

Μάθημα Τεχνικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικονομικής αποτίμησης ΙΙ (Θερινό Εξάμηνο)

 

1

Εισαγωγικό μάθημα (Τα προβλήματα του περιβάλλοντος)

2

Συστήματα περιβαλλοντικής Διαχείρισης

3

Κυκλική Οικονομία και νομοθεσία Ι

4

Κυκλική Οικονομία και νομοθεσία ΙΙ

5

Θεσμικό πλαίσιο για το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό: Βασική νομοθεσία, έννοιες και εργαλεία Ι

6

Θεσμικό πλαίσιο για το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό: Βασική νομοθεσία, έννοιες και εργαλεία ΙΙ

7

Περιβαλλοντική Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση Έργων Ι (Εγκαταστάσεις ανάκτησης νερού από επεξεργασμένα υγρά απόβλητα)

8

Περιβαλλοντική Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση Έργων ΙΙ (εγκαταστάσεις ανάκτησης ενέργειας από απόβλητα υψηλού οργανικού φορτίου)

9

Περιβαλλοντική αδειοδότηση εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων Ι

10

Περιβαλλοντική αδειοδότηση εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων ΙΙ

11

Περιβαλλοντική αδειοδότηση εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων ΙΙΙ

12

Συστήματα διαχείρισης ποιότητας

13

Εφαρμογές προτύπων ποιότητας