Περιγραφή

Σκοπός

Σκοπός του διεπιστημονικού αυτού προγράμματος είναι να μεταδώσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο σε πτυχιούχους θεωρητικών σχολών, οι οποίοι κατά την εκτέλεση των εργασιακών τους καθηκόντων αντιμετωπίζουν θέματα που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος, σε κάθε έκφανση αυτού, και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Και κατ’ επέκταση να συμβάλει στην κατανόηση των αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ τεχνόσφαιρας, οικόσφαιρας και απαιτήσεων της νομοθεσίας.

Επιπλέον το ΠΜΣ θα συμβάλλει στην:
(1) Ανάπτυξη και υποστήριξη της επικοινωνίας μεταξύ τεχνοκρατών και νομικά εμπλεκόμενων προσώπων στο περιβάλλον για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας.
(2) Δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ.
(3) Προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στο αντικείμενο του ΠΜΣ, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τις διεθνείς προδιαγραφές.

Η απόκτηση του μεταπτυχιακού αυτού τίτλου προσφέρει συγκριτικό πλεονέκτημα σε κάθε υποψήφιο για διοικητικές θέσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), Διοικητικών Οργανισμών, επιχειρήσεων, νομικών και δικαστικών υπηρεσιών, πολιτικών σχεδιαστών, και σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς, λόγω του διαρκώς εντεινόμενου ενδιαφέροντος της διεθνούς και ευρωπαϊκής κοινότητας για την περιβαλλοντική νομοθεσία.
Και κατ’ επέκταση να συμβάλει στην κατανόηση των αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ τεχνόσφαιρας, οικόσφαιρας και απαιτήσεων της νομοθεσίας. Για την επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας απαιτείται βέβαια η εφαρμογή τεχνολογιών, οι οποίες αποτελούν το κατ’ εξοχήν αντικείμενο των τεχνοκρατών και οι οποίες αναφέρονται σε ευρύ φάσμα φυσικών χημικών και βιοχημικών διεργασιών. Ως εκ τούτου, αναγκαία είναι η εξοικείωση εκ μέρους της ομάδας στόχου με την αντίστοιχη τεχνική ορολογία, με το φυσικό περιεχόμενο (την εκφρασιμότητα) των όρων, ορίων και προδιαγραφών και τις διαθέσιμες τεχνολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν για την επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την οικονομική συνιστώσα.

Ανθρώπινοι πόροι και Διοίκηση
Στο ΠΜΣ διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής όπως και διδάσκοντες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008. Διευθυντής του ΠΜΣ έχει οριστεί ο Αναπληρωτής Καθηγητής Παράσχος Μελίδης. Ο Διευθυντής μαζί με τον Καθηγητή Σπυρίδωνα Ραψομανίκη, τον Καθηγητή Γεώργιο Συλαίο, την Αν. Καθηγήτρια Γλυκερία Λούπα και τον Επίκουρο Καθηγητή Ιωάννη Νικολάου αποτελούν τη συντονιστική επιτροπή του προγράμματος. Όλες οι αποφάσεις σχετικά με το πρόγραμμα λαμβάνονται σε τακτές συνεδριάσεις της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΠΘ..