Βραβείο καλύτερης εργασίας στο διεθνές συνέδριο.


Η εργασία της κας. Καλογιαννίδου Αικατερίνης με τίτλο “Generation and Composition of Medical Waste Derived From Histopathology Laboratories” πήρε βραβείο καλύτερης εργασίας στο διεθνές συνέδριο “2nd International Conference of Recent Trends in Environmental Science and Engineering (RTESE’18)” (10-12 Ιουνίου Niagara Falls, Canada).https://rtese.com/ https://avestia.com/RTESE2018_Proceed…/…/paper/RTESE_128.pdf.

Η εργασία βασίστηκε στη Μεταπτυχιακή Διατριβή της κας. Καλογιαννίδου, η οποία διεκπεραιώθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη», με επιβλέποντα τον κ. Δημήτριο Κομίλη, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ.” ICOS-First General Assembly

Επιστημονικό πρόγραμμα ODYSSEA.


Ο καθηγητής Γιώργος Συλαίος συντονίζει το επιστημονικό πρόγραμμα ODYSSEA με πλήρη τίτλο: «OPERATING A NETWORK OF INTEGRATED OBSERVATORY SYSTEMS IN THE MEDITERRANEAN SEA» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας, Καινοτομίας και Ανταγωνιστικότητας Horizon 2020. Το Πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 8,4 εκατ. ευρώ και συμμετέχουν 28 φορείς κυρίως Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα και επιχειρήσεις από 14 χώρες.

Μεταπτυχιακή Διατριβή του κ. Καρακούνου-Κόσσυβα Ιωάννη.


Η Μεταπτυχιακή Διατριβή του κ. Καρακούνου-Κόσσυβα Ιωάννη με τίτλο «Η επίδραση της βιοκλιματικής ανάπλασης υπαίθριου χώρου στην εξωτερική θερμική άνεση και στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» απέσπασε το βραβείο ‘ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2016 – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ’ για τον «Οικισμό και το πράσινο στις πόλεις» (www.oikopolisawards.gr), το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο από τον εθελοντικό οργανισμό για το αστικό περιβάλλον Ecocity. Η διατριβή διεκπεραιώθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με επιβλέπουσα την κα Δημούδη Αργυρώ, Αναπλ. Καθηγήτρια.