Πεταλάς Χρήστος


Βαθμίδα: Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Ιδιότητα:

Εργαστήριο: Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση Υδατικών Πόρων με έμφαση στα υδρογεωλογικά συστήματα.

Εκπαίδευση: Πτυχιούχος Φυσιογνωσίας της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Α.Π.Θ. (1976), Master of Science στην Ορυκτολογία και Πετρολογία από το University of Uppsala, Sweden (1981) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Ph.D. (1997), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ.

Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα: α) η διαχείριση και η πολιτική διαχείρισης των υδατικών πόρων σε πορώδη μέσα και σε καρστικά συστήματα, β) η προσομοίωση της ροής και της μεταφοράς ρύπων σε υπόγεια υδροφόρα συστήματα (μοντέλα ροής & μεταφοράς), γ) η μελέτη της διείσδυσης της θάλασσας, δ) η αξιοποίηση των παράκτιων υδροφόρων, ε) η αλληλεπίδραση επιφανειακών/υπόγειων νερών και στ) η βέλτιστη αξιοποίηση του υπόγειου νερού (μοντέλα βελτιστοποίησης).

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα: Περιβαλλοντική Γεωλογία, Τεχνική Υδρολογία, Υδρογεωλογία, Επιχειρησιακή Έρευνα, Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Ενδεικτικά Ερευνητικά Προγράμματα:
1. Υδροχημική διερεύνηση επιφανειακών και υπόγειων νερών ευρύτερης περιοχής Περάματος Ν. Εβρου.
2. ΙNTERREG III B – MEDOCC HYDRANET – Μελέτη της διείσδυσης αλμυρού νερού σε παράκτιους υδροφορείς.
3. ΙNTERREG III A – Ελλάδα–Βουλγαρία. Πιλοτικό Σύστημα Διαχείρισης Λεκάνης Νέστου

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:
Pliakas, F., Petalas, C. 2011. Determination of Hydraulic Conductivity of Unconsolidated River Alluvium from Permeameter Tests, Empirical Formulas and Statistical Parameters Effect Analysis. Water Resources Management 25 (11), pp. 2877-2899.
Anagnostopoulos, K.P., Petalas, C., 2011. A fuzzy multicriteria benefit-cost approach for irrigation projects evaluation. Agricultural Water Management 98 (9) , pp. 1409-1416.
Pisinaras V, Petalas C, Tsihrintzis VA, Karatzas GP, (2013). Integrated modeling as a decision-aiding tool for groundwater management in a Mediterranean agricultural watershed. Hydrological Processes, Vol. 27, Issue 14, pages 1973–1987.
C. Petalas, 2012, A preliminary assessment of hydrogeological features and selected anthropogenic impacts on the Kompsatos River fan aquifer system in Greece, Environmental Earth Sciences, 70: 439-452.

Διακρίσεις:

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410 79385
email:xpetalas@env.duth.gr

Κατεβάστε το Βιογραφικό

Total Page Visits: 278 - Today Page Visits: 3