Ντούγιας Σπυρίδων


Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Ιδιότητα: Μέλος Δ.Ε.Π. (ΦΕΚ 869/01.08.2018 τΓ΄)

 

Εργαστήριο: Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων

 

Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Μικροβιολογία

 

Εκπαίδευση:
• Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.), University of London, Wye College, Department of Biological Sciences.
• Πτυχίο Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας.

 

Σύντομη Περιγραφή – Επιστημονικά ενδιαφέροντα:

Ο Σπυρίδων Ντούγιας απέκτησε το Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου το 1999. Εργάστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), ενώ από το 2009, εργάζεται ως μέλος Δ.Ε.Π. στην Περιβαλλοντική Μικροβιολογία, στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η συστηματική μικροοργανισμών, η μοριακή ταυτοποίηση μικροβιακών κοινοτήτων (βακτήρια, αρχαία, μύκητες και πρωτόζωα), συμπεριλαμβανομένων ακραιόφιλων μικροοργανισμών, η επεξεργασία υγρών αποβλήτων, η βιοαποδόμηση τοξικών συστατικών, και η αξιοποίηση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων και παραπροϊόντων. Έχει 71 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και βιβλία, και έχει συμμετάσχει σε 74 εθνικά και διεθνή συνέδρια. Έχει ταξινομήσει 3 καινούργια γένη βακτηρίων, τα Alkalibacterium olivapovliticus gen. nov. sp. nov., Olivibacter sitiensis gen. nov. sp. nov. και Halotalea alkalilenta gen. nov. sp. nov. Επιπλέον, έχει επανακαθορίσει τα κριτήρια ταξινόμησης της οικογένειας Halomonadaceae και των στελεχών που ανήκουν στο φάσμα του είδους Pleurotus eryngii. Τέλος, έχει δημοσιεύσει τα γονιδιώματα των τυπικών στελεχών των γενών Olivibacter και Halotalea, των Olivibacter sitiens AW-6Τ και Halotalea alkalilenta AW7T.

 

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
Περιβαλλοντική Μικροβιολογία
Βιολογία-Οικολογία
Μικροβιακή Οικολογία Ενεργού Ιλύος

Επεξεργασία Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων

Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι (εργαστήριο)

Ενδεικτικά Ερευνητικά Προγράμματα:

  • Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος: «MINOTAUR – Ανάπτυξη νέων καινοτόμων βιολογικών συστημάτων για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων επιβαρυμένων με γεωργικά φάρμακα από μεταποιητικές αγροτικές βιομηχανίες – Τ1ΕΔΚ-02566» στα πλαίσια των δράσεων του ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, Παρέμβασης ΙΙ (4-ΠΒΑ). Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκοί Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και Εθνικοί Πόροι.
  • Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος KE 82076: «Βελτιστοποίηση της ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων βιομηχανιών χυμοποίησης πορτοκαλιών με τη χρήση εξειδικευμένων αυτοχθόνων μικροοργανισμών ως καλλιέργεια εκκίνησης». Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), MIS 5006203.
  • «Βελτιστοποίηση των μικροβιολογικών αναλύσεων της γαλακτοβιομηχανίας Ροδόπης», KE 81370, Φορέας χρηματοδότησης: Βιομηχανία Γάλακτος Ξανθής Ροδόπη Α.Ε.
  • «Διερεύνηση πιλοτικών συστημάτων κροκίδωσης-συσσωμάτωσης-καθίζησης και μεμβρανών υπερδιήθησης για τη βελτίωση της επεξεργασίας διασταλαγμάτων του ΧΥΤΑ Ανθεμουντα της διαδημοτικής επιχείρησης διαχείρισης απορριμμάτων της 2ης διαχειριστικής ενότητας ν. Χαλκιδικής (ΔΕΔΑ 2ης Δ.Ε.Ν. Χαλκιδικής)», ΚΕ 81288, Φορέας χρηματοδότησης: Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:
• Navrozidou, E., Melidis, P., Ntougias, S. (2019). Biodegradation aspects of ibuprofen and identification of ibuprofen-degrading microbiota in an immobilized cell bioreactor. Environmental Science and Pollution Research 26(14), 14238-14249.

  • Remmas, N., Melidis, P., Zerva, I., Kristoffersen, J. B., Nikolaki, S., Tsiamis, G. and Ntougias, S. (2017). Dominance of candidate Saccharibacteria in a membrane bioreactor treating medium age landfill leachate: Effects of organic load on microbial communities, hydrolytic potential and extracellular polymeric substances. Bioresource Technology 238, 48-56.
  • Remmas, N., Melidis, P., Katsioupi, E. and Ntougias, S. (2016). Effects of high organic load on amoA and nirS gene diversity of an intermittently aerated and fed membrane bioreactor treating landfill leachate. Bioresource Technology 220, 557-565.
  • Ntougias, S., Tsiamis, G., Soultani, D., Melidis, P. (2015). Dominance of rumen microorganisms during cheese whey acidification: acidogenesis can be governed by a rare Selenomonas lacticifex-type fermentation. Applied Microbiology and Biotechnology 99, 9309-9318.
  • Ntougias, S., Baldrian, P., Ehaliotis, C., Nerud, F., Merhautová, V., Zervakis G.I. (2015). Olive mill wastewater biodegradation potential of white-rot fungi – Mode of action of fungal culture extracts and effects of ligninolytic enzymes. Bioresource Technology 189, 121-130.

 

Διακρίσεις:
• Συμμετοχή στην τελευταία έκδοση του Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology.
• Συντάκτης διεθνών επιστημονικών περιοδικών.
• Κριτής επιστημονικών άρθρων (Reviewer) σε πλήθος διεθνών περιοδικών.
• Μέλος επιστημονικών επιτροπών συνεδρίων.
• Αξιολογητής ερευνητικών προγραμμάτων.

 

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410 79313
email: sntougia@env.duth.gr
LinkedIn: http://gr.linkedin.com/pub/spyridon-ntougias/25/1b1/a43
Διευθυνση: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Βασ. Σοφίας 12, 67 132 Ξάνθη

 

Βιογραφικό Curriculum Vitae

Total Page Visits: 611 - Today Page Visits: 3