Υλικά και Περιβάλλον


  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 15ΚΕ1Ν – Κ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο  
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3 Θεωρία  
     
    5
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
 
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε την επιστήμη των υλικών με εφαρμογές στην επιστήμη της μηχανικής του περιβάλλοντος. Το μάθημα περιλαμβάνει εισαγωγή βασικών εννοιών, μοριακών-χημικών χαρακτηριστικών των υλικών (φυσικών και συνθετικών) και πώς σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους. Θα αναπτυχθούν σύγχρονες μέθοδοι παρασκευής υλικών από τη νάνο έως τη μάκρο-κλίμακα και πώς μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να παρουσιάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για εφαρμογές σε συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ζητήματα. Θα αναπτυχθούν οι βασικές φυσικοχημικές αρχές της χημικής ρύπανσης του περιβάλλοντος, η χρήση υλικών για την αντιμετώπιση  συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων και το πώς σχετίζονται οι ιδιότητες των υλικών με την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Θα αναλυθούν οι ετερογενείς καταλυτικές και φωτοκαταλυτικές διεργασίες με τη χρήση υλικών σε περιβαλλοντικά ζητήματα και οι φυσικοχημικές αλληλεπιδράσεις υγρού-στερεού. Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη καινοτόμων πολυσυστατικών / πολυλειτουργικών νανοσύνθετων υλικών με προηγμένες ιδιότητες και στοχευμένες λειτουργικότητες σε περιβαλλοντικές εφαρμογές αντιμετώπισης της ρύπανσης (υγρής και αέριας), παραγωγής ενέργειας (αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας προς παραγωγή καυσίμων) και ανίχνευση ρύπων.
  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       ΕΙΣΑΓΩΣΗ -ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2.       ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

3.       ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΥΓΡΟΥ-ΣΤΕΡΕΟΥ

4.       ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

5.       ΠΟΡΟΔΟΙ ΥΛΙΚΑ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ

6.       Η ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΠΩΝ

7.       ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗ

8.       ΥΛΙΚΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

9.       ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΑ

10.   ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

11.   ΠΟΛΥΜΕΡΗ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

12.   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

13.   ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

14.   ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Total Page Visits: 1177 - Today Page Visits: 3