Υδατική Χημεία


  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β3ΥΠ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 4 Θεωρία
Εργαστηριακές Ασκήσεις 2 Ασκήσεις
  5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ / ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) http://www.env.duth.gr/undergrad/lessons/Υδατική%20Χημεία.shtml
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
 
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στην υδατική και περιβαλλοντική χημεία και η ανάπτυξη επίγνωσης, από την πλευρά των φοιτητών, για τον ρόλο της χημείας στην επιστήμη της μηχανικής του περιβάλλοντος.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θε έχουν λάβει βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις χημείας σχετικές με την υδατική χημεία και θα είναι σε θέση να:

·         Προσδιορίζουν τις εισαγωγικές έννοιες της υδατικής χημείας, αρχές και θεωρίες καθώς και εφαρμογές χημικών διεργασιών στο υδατικό περιβάλλον

·         Κατανοούν τα χημικά φαινόμενα στο υδάτινο περιβάλλον

·         Κατανοούν τις χημικές διεργασίες που καθορίζουν την ισορροπία των χημικών ειδών στο περιβάλλον

·         Κατανοούν τα κριτήρια κατάταξης αυθόρμητων και μη χημικών διεργασιών στο περιβάλλον

·         Διατυπώνουν χημικές αντιδράσεις και στοιχειομετρικούς υπολογισμούς στα πλαίσια της υδατικής χημείας

·         Διαμορφώνουν θερμοδυναμικά ισοζύγια

·         Ερμηνεύουν περιβαλλοντικές χημικές διεργασιες με βάση την υπάρχουσα γνώση και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν στη διάρκεια του μαθήματος

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Στο βασικό 3ετή Κύκλο Σπουδών αποκτούν: βασικές γνώσεις μαθηματικών, φυσικής και χημείας του περιβάλλοντος, βιολογίας, οικολογίας και περιβαλλοντικής μικροβιολογίας. Γνώσεις εφαρμοσμένης πληροφορικής, οικονομικών περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής επίδοσης επιχειρήσεων και σύνταξης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εξειδικευμένες γνώσεις μηχανικής φυσικών, χημικών και βιοχημικών διεργασιών, οικολογικής μηχανικής, υδρολογίας και ρευστομηχανικής, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και τεχνολογιών πόσιμου νερού, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων, εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια, βιοκλιματικού σχεδιασμού και τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της  κατεύθυνσης Ατμόσφαιρα, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή είναι: Ειδικές γνώσεις μετεωρολογίας, κλιματολογίας και κλιματικής αλλαγής, προσομοίωσης διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων, διαχείρισης ποιότητας αστικής ατμόσφαιρας και ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων, χημικών ατμοσφαιρικών διεργασιών και σύγχρονων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών ατμοσφαιρικών ρύπων, γνώσεις βιογεωχημικών κύκλων και οικονομικών της κλιματικής αλλαγής, τεχνολογίας καυσίμων και διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων.

Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της κατεύθυνσης Τεχνολογίες Προστασίας Νερού και Εδάφους – Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον είναι: τεχνολογίας και διαχείρισης υγρών, στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και σχεδιασμού και βελτιστοποίησης μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαχείρισης υδατικών πόρων, ρευστομηχανικής, ακτομηχανικής και υδραυλικής, χρήσης οικολογικών δομικών υλικών και βελτιστοποίησης αστικού περιβάλλοντος.

 

Οι γενικές ικανότητες που θα πρέπει να έχουν αποκτήσει οι φοιτητές και στις οποίες αποσκοπεί το μάθημα είναι:

·         Θεωρητική σκέψη και ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη

·         Ικανότητα εφαρμογής γνώσεων στην επίλυση προβλημάτων υδατικής χημείας και εν γένει της χημείας του περιβάλλοντος

·         Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.

·         Ικανότητα αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Δυνατότητα συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.

·         Να κατανοούν τις αρχές των χημικών διεργασιών και να τις εφαρμόζουν στην περιβαλλοντική τεχνολογία

·         Αυτόνομη Εργασία

·         Έρευνα

·         Εκπόνηση χημικών μελετών και έρευνας

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.       Εισαγωγή στη υδατική χημεία

2.       Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή

3.       Θερμοχημεία

4.       Κβαντική θεωρία του ατόμου

5.       Ηλεκτρονικές δομές και Περιοδικότητα

6.       Ιοντικός και Ομοιοπολικός Δεσμός – Μοριακή Γεωμετρία και Θεωρία του Χημικού Δεσμού

7.       Το νερό και η δομή του. Διάγραμμα καταστάσεων του νερού. Φυσικές και χημικές ιδιότητες.

8.       Ταχύτητα Αντίδρασης

9.       Χημική Ισορροπία

10.   Οξέα και Βάσεις – Ισορροπίες Οξέων-Βάσεων

11.   Ενεργότητα και ιονική ισχύς – Άλατα – Διαλυτότητα – Γινόμενο διαλυτότητας

12.   Θερμοδυναμική και Ισορροπία: 1ος, 2ος και 3ος νόμος θερμοδυναμικής

13.   Οξειδοαναγωγή. Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις στην υδατική χημεία.

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο

Διαλέξεις – Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και υλικών

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 52
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας / Ασκήσεις στο σπίτι 36
Εργαστηριακή Άσκηση 26
Συγγραφή Εργαστηριακών Εργασιών 36
Σύνολο Μαθήματος 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Μέθοδοι αξιολόγησης:

1)      Γραπτή εξέταση (Τμηματικές Εξετάσεις) (70%)

2)      Εργαστηριακές ασκήσεις (30%)

Η σύντομη εξέταση πριν από κάθε εργαστηριακή  άσκηση και η αξιολόγηση των εργαστηριακών εκθέσεων μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου συμβάλλουν ισοδύναμα στον βαθμολογία κάθε εργαστηριακής άσκησης.

 

Τρόπος εξέτασης: Επίλυση Προβλημάτων

Ο τρόπος εξέτασης αναφέρεται στο πρώτο μάθημα του εξαμήνου και είναι αναρτημένος στο DUTHNET e-class (το σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων του Ιδρύματος)

 

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Βασική Ανόργανη Χημεία

Συγγραφείς: Νικόλαος Κλούρας

ISBN      960-7122-27-5 – Εκδόσεις ΤΡΑΥΛΟΣ

 

2. Γενική Χημεία.

Συγγραφείς: Darell Ebbing, Steven Gammon. Αριθμός Έκδοσης: 6η αμερικανική, 1η ελληνική 2002 επανεκτ. ελληνική το 2011. Έτος Τρέχ. Έκδοσης   2002

Εκδόσεις ΤΡΑΥΛΟΣ

 

3. Εισαγωγή στην ανόργανη και γενική Χημεία

Συγγραφείς: Νικόλαος Χατζηλιάδης

Αριθμός Έκδοσης   2η έκδοση – Έτος Τρέχ. Έκδοσης   2014

Εκδόσεις UNIBOOKS

 

4. Βασικές αρχές ανόργανης χημείας

Συγγραφείς: Πνευματικάκης, Μητσοπούλου, Μεθενίτης

Αριθμός Έκδοσης 1

Εκδόσεις UNIBOOKS ΙΚΕ

 

5.Ανόργανη χημεία

Συγγραφείς: Π. Καραγιαννίδης

Εκδόσεις ΖΗΤΗ

Παράρτημα_Υδατική Χημεία

Total Page Visits: 496 - Today Page Visits: 1