Συνθήκες Άνεσης στα Κτίρια


  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο ΕΠΙΠΕΔΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ TMC369 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7o Εξάμηνο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 ώρες 5
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονική Περιοχή Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτήρια – Ενεργειακή Επιθεώρηση

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/TMC369/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

·        Κατανόηση των βασικών φαινομένων που επηρεάζουν τις συνθήκες άνεσης σε κτίρια και οικισμούς

·        Εξοικείωση με τους δείκτες και τις μεθόδους αξιολόγησης των συνθηκών άνεσης στο δομημένο περιβάλλον

·        Εξοικείωση με τις διαδικασίες και τα όργανα μέτρησης των συνθηκών άνεσης

·        Απόκτηση ικανότητας χρήσης οργάνων μέτρησης για την καταγραφή συνθηκών άνεσης

·        Απόκτηση ικανότητας χρήσης εργαλείων και μεθόδων υπολογισμού συνθηκών θερμικής άνεσης

·        Απόκτηση ικανότητας συγκριτικής επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων από επιτόπιες μετρήσεις

·        Απόκτηση ικανότητας ανάλυσης αποτελεσμάτων από την ανάλυση δεδομένων επιτόπιων μετρήσεων, διεξαγωγής συμπερασμάτων και τεκμηρίωσης συνθηκών άνεσης σε κτίρια.

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·        Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·        Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·        Λήψη αποφάσεων

·        Αυτόνομη εργασία

·        Ομαδική εργασία

·        Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·        Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

·         Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.   Σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και δομημένου περιβάλλοντος

Άνθρωπος και περιβάλλον. Φυσικό-τεχνητό-ανθρωπογενές περιβάλλον. Περιβαλλοντική συμπεριφορά του ανθρώπου στο χώρο. Κάλυψη ανθρωπίνων αναγκών για συνθήκες άνεσης στο δομημένο περιβάλλον. Διαμόρφωση και οργάνωση κτιριακών όγκων ανάλογα με το γεωγραφικό περιβάλλον και τις κλιματικές ζώνες για την επίτευξη συνθηκών άνεσης.

 

2.   Περιβαλλοντικοί παράγοντες διαμόρφωσης συνθηκών άνεσης-Παράγοντες μελέτης

Παράγοντες φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος που επιδρούν στη διαμόρφωση συνθηκών άνεσης στα κτίρια. Σχέση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος των κτιρίων. Επίδραση εξωτερικών συνθηκών μικροκλίματος και αστικής μορφολογίας στη διαμόρφωση συνθηκών άνεσης στα κτίρια.

 

3.   Δείκτες θερμικής άνεσης. Υπολογιστικά μοντέλα προσδιορισμού παραμέτρων συνθηκών θερμικής άνεσης

Μηχανισμοί μετάδοσης θερμότητας. Παράγοντες θερμικής άνεσης. Δείκτες εκτίμησης συνθηκών θερμικής άνεσης (PMV, PPD, WBGT, ET). Κλίμακα ASHRAE. Ζώνη θερμικής άνεσης. Θερμικό ισοζύγιο ανθρώπινου σώματος. Υπολογιστικά μοντέλα εκτίμησης συνθηκών θερμικής άνεσης.

 

4.   Φωτισμός, Φυσικός και τεχνητός. Οπτικό Περιβάλλον

Παράμετροι οπτικής άνεσης και φυσικά μεγέθη εκτίμησης. Συνθήκες οπτικής άνεσης. Αρχές φυσικού φωτισμού. Συστήματα/Διατάξεις αξιοποίησης φυσικού φωτισμού. Συστήματα τεχνητού φωτισμού. Εφαρμογές επίτευξης συνθηκών οπτικής άνεσης στα κτίρια με χρήση και αξιοποίηση φυσικών τεχνητών συστημάτων φωτισμού. Οπτικό περιβάλλον και αποδοτικότητα-συγκέντρωση. Βασικές αρχές εργονομίας. Υπολογιστικά εργαλεία προσδιορισμού επιπέδων φωτισμού και παραμέτρων οπτικής άνεσης.

 

5.   Ηλιασμός-Σκιασμός (Φυσικός-Τεχνητός). Ηλιακά συστήματα για την επίτευξη συνθηκών άνεσης

Ηλιακή γεωμετρία. Προσδιορισμός θέσης ηλίου. Οπτικές ιδιότητες των υλικών. Επίδραση ηλιακής ακτινοβολίας στη διαμόρφωση συνθηκών άνεσης στα κτίρια (θερμικά και ψυκτικά φορτία για την επίτευξη συνθηκών θερμικής άνεσης, φυσικός φωτισμός εσωτερικού χώρου για την επίτευξη συνθηκών οπτικής άνεσης). Ηλιακά συστήματα και παραδείγματα εφαρμογής τους. Ηλιοπροστασία-Συστήματα/Διατάξεις σκιασμού κτιρίων και ανοιγμάτων

 

6.   Αερισμός. Φυσικός και τεχνητός

Απαιτήσεις κτιρίων για αερισμό. Ιδιότητες αερισμού για συνθήκες άνεσης. Διατάξεις φυσικού αερισμού/δροσισμού. Διατάξεις  τεχνητού ή εξαναγκασμένου αερισμού. Παραδείγματα και εφαρμογές καλής πρακτικής στον κτιριακό τομέα.

 

 

7.   Ήχος-Ηχορρύπανση

Μέτρηση στάθμης θορύβου. Ακουστική άνεση. Παράγοντες που επηρεάζουν την αίσθηση του ήχου. Συνιστώμενα επίπεδα ήχου. Μέθοδοι προστασίας.

 

8.   Ποιότητα εσωτερικών χώρων δομημένου περιβάλλοντος

Διαμόρφωση συνθηκών άνεσης του εσωτερικού περιβάλλοντος. Επίδραση των οικοδομικών υλικών και του εξοπλισμού του χώρου στη διαμόρφωση συνθηκών άνεσης στα κτίρια. Προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τις συνθήκες ποιότητας του εσωτερικού χώρου του κτιρίου (πχ Αερισμός και εμφάνιση συνδρόμου άρρωστου κτιρίου, Αερισμός και χρήση δομικών υλικών). Πράσινα κτίρια και αύξηση της παραγωγικότητας/αποτελεσματικότητας της εργασίας. Στρατηγικές ελέγχου και αντιμετώπισης εσωτερικής ρύπανσης.

 

9.   Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος/ Μη ορατές ακτινοβολίες

Φυσικές και Τεχνητές πηγές ακτινοβολίας στο εσωτερικό των κτιρίων. Ακτινοβολίες. Επιτρεπτά όρια έκθεσης. Μέτρα προστασίας.

 

10. Διερεύνηση παραγόντων συνθηκών άνεσης. Όργανα μέτρησης-Ερωτηματολόγια-Εργασία πεδίου

Όργανα μέτρησης συνθηκών άνεσης. Επίδειξη λειτουργίας οργάνων. Μεθοδολογία μετρήσεων. Διεξαγωγή επιτόπιων μετρήσεων διερεύνησης συνθηκών άνεσης σε χώρους κτιρίων. Τυπολόγια ερωτηματολογίων διερεύνησης συνθηκών άνεσης στα κτίρια. Παράγοντες διερεύνησης με χρήση ερωτηματολογίων. Κλίμακες αξιολόγησης. Επεξεργασία -Ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίων.

 

11. Αξιολόγηση συνθηκών άνεσης

Οργάνωση δεδομένων από τις επιτόπιες μετρήσεις με όργανα μετρήσεων και των ερωτηματολογίων. Επεξεργασία σε φύλλα εργασίας. Στατιστική επεξεργασία δεδομένων. Συγκριτική ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων με χρήση διαγραμμάτων. Διεξαγωγή συμπερασμάτων.

 

12. Παρουσίαση τελικής ερευνητικής εργασίας

Διερεύνηση συνθηκών άνεσης σε εσωτερικούς χώρους κτιρίων. Περιγραφή χαρακτηριστικών του χώρου. Χρήση οργάνων μέτρησης για συλλογή δεδομένων παραγόντων συνθηκών άνεσης. Διανομή και συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Επεξεργασία και συγκριτική ανάλυση-παρουσίαση αποτελεσμάτων. Διεξαγωγή συμπερασμάτων.

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Άσκηση Πεδίου 20
Εκπόνηση Μελέτης (project) 40

 

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 20
Συγγραφή εργασιών 30
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με:

·         Βιβλιογραφική Γραπτή εργασία και Παρουσίαση της

(κατά τη διάρκεια του εξαμήνου) (30%)

·         Γραπτή εργασία ανάλυσης περιπτώσεων μελέτης θερμικής άνεσης με χρήση υπολογιστικού εργαλείου

(κατά τη διάρκεια του εξαμήνου) (30%)

·         Γραπτή εργασία, Παρουσίαση της και Προφορική Εξέταση σε αυτή. Το αντικείμενο της εργασίας αφορά τα δεδομένα συλλογής των επιτόπιων μετρήσεων με όργανα, την επεξεργασία, ανάλυση και διεξαγωγή συμπερασμάτων.

(Εξέταση του μαθήματος) (40%)

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
·      Κοσμόπουλος Π., (2000),  Περιβαλλοντική Κοινωνική Ψυχολογία,  Θεσσαλονίκη, University Studio Press Α.Ε.

·      Santamouris M. and D. Asimakopoulos, (Eds) (1996), Passive Cooling of Buildings, Earthscan.

·      Κοσμόπουλος Π., Περιβολάρης Α.., 2017, Περιβαλλοντικός σχεδιασμός – Κτίρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, Θες/νίκη, University Studio Press.

·      Παπαμανώλης, Ν. 2015. Δομική Φυσική. [Κεφάλαιο Συγγράμματος]. Στο Παπαμανώλης, Ν. 2015. Δομική φυσική και αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού κτιρίων. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Κεφ 2. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/5405 (www.kallipos.gr)

Παράρτημα_Συνθήκες Άνεσης στα Κτίρια

Total Page Visits: 318 - Today Page Visits: 1