Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτήρια – Ενεργειακή Επιθεώρηση


  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο ΕΠΙΠΕΔΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ TMC330 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο Εξάμηνο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια– Ενεργειακή Επιθεώρηση
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
6 ώρες 5
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Μαθηματικά, Φαινόμενα Μεταφοράς, Ρευστομηχανική, Φυσική Ατμόσφαιρας
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/TMC330/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα στοχεύει στην :

·        Εξοικείωση με την ελληνική και ευρωπαϊκή ενεργειακή νομοθεσία για κτίρια.

·        Κατανόηση των βασικών αρχών και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια

·        Κατανόηση των βασικών αρχών υπολογισμού ενεργειακής αξιολόγησης κτιρίων

·        Εξοικείωση με την εκπόνηση ενεργειακής μελέτης

·        Εξοικείωση με την εκπόνηση ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων και συστημάτων.

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·          Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

·          Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η διδακτέα ύλη καλύπτει τις παρακάτω ενότητες:

·        Κατανάλωση ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Κατανομή ανά χρήση και κατηγορία κτιρίων.

·        Ενεργειακή πολιτική για τα κτίρια: κοινοτική – εθνική νομοθεσία, Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.), Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ.

·        Εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας στα κτίρια: κέλυφος, συστήματα θέρμανσης-κλιματισμού, ανάκτησης θερμότητας, συμπαραγωγής.

·        Τεχνητός φωτισμός: εξοικονόμηση ενέργειας σε φωτιστικά συστήματα, συστήματα ελέγχου – ρύθμισης φωτισμού.

·        Συστήματα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων. Συσκευές χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

·        Τηλεθέρμανση/τηλεψύξη οικοδομικών συγκροτημάτων/ οικισμών

·        Ενεργειακή συμπεριφορά χρηστών.

·        Υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης κτιρίων: Βασικές αρχές, ενεργειακό ισοζύγιο, απαιτήσεις θέρμανσης – ψύξης – ΖΝΧ  φωτισμού, κατανάλωση ενέργειας, εξισώσεις υπολογισμών, υπολογισμοί θερμομόνωσης. Εθνικά – Ευρωπαϊκά πρότυπα για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.

·        Διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης: κτιρίων, λέβητα, συστήματος θέρμανσης, συστήματος ψύξης – κλιματισμού.

·        Ενεργειακή μελέτη : Προδιαγραφές

·        Ενεργειακή πιστοποίηση και κατάταξη κτιρίων

·        Λογισμικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίων: Ενεργειακή επιθεώρηση – Ενεργειακή μελέτη. Περιγραφή υπολογιστικών εργαλείων (δομή, εισαγωγή δεδομένων, εθνικές βιβλιοθήκες δεδομένων, σχεδιασμός σεναρίων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, κα).

·        Παραδείγματα εφαρμογής ενεργειακής μελέτης σε διαφορετικές κατηγορίες κτιρίων

·        Μετρήσεις αξιολόγησης της θερμικής συμπεριφοράς κτιρίων, ελέγχου συστήματος λέβητα – καυστήρα.

·        Προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και ενεργειακών συστημάτων.

·        Εκπόνηση ενεργειακής επιθεώρησης – μελέτης.

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Εργαστηριακή Άσκηση 40
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 5

 

Εκπόνηση Εργασίας εξαμήνου 55
Παρουσίαση Εργασίας 10
Σύνολο Μαθήματος 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται:

·         Γραπτή εξέταση (ερωτήσεις ανάπτυξης & πολλαπλών επιλογών ) (60%)

·         Εξαμηνιαία Εργασία (40%)

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος (e-class)

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Η ενότητα ‘Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια’ καλύπτεται από τα συγγράμματα:

1.      Δομική Φυσική και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων, Παπαμανώλης Ν., 2016, Κάλλιπος.

και την παρακάτω βιβλιογραφία σε ηλεκτρονική μορφή (αναρτημένη στον ιστοχώρο του μαθήματος  e-class) :

1)      Οδηγός για Εξοικονόμηση Ενέργειας στις Κατοικίες.

2)       Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

3)       Ενεργειακή Συμπεριφορά Καταναλωτών – Ενεργειακά Αποδοτικές Συσκευές

 

Η ενότητα ‘Ενεργειακή επιθεώρηση’ καλύπτεται από την παρακάτω βιβλιογραφία (αναρτημένη στον ιστοχώρο του μαθήματος  e-class):

1)      Οδηγός Ενεργειακής Επιθεώρησης, 2011, ΥΠΕΚΑ

2)      Οδηγός Τεχνικών και Οργάνων Ενεργειακών Μετρήσεων

3)      Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Δημούδη Α.

 

Η εκπόνηση της εργασίας βασίζεται στις Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ (αναρτημένες στον ιστοχώρο του μαθήματος  e-class) :

·      ΤΟΤΕΕ 20701−1/2017 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης».

·      ΤΟΤΕΕ 20701−2/2017 «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων».

·      ΤΟΤΕΕ 20701−3/2010 «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών».

·      ΤΟΤΕΕ 20701-4/2017 «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού»

Παράρτημα_Εξοικονόμηση ενέργειας σε Κτίρια

Total Page Visits: 260 - Today Page Visits: 1