Διαχείριση Ποιότητας Αστικής Ατμόσφαιρας


  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΠΑΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9ο Χειμερινό
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 5
 
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής,

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Στατιστική (II), Γλώσσα προγραμματισμού (ΙΙ), Ατμοσφαιρική Χημεία, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Φυσική της Ατμόσφαιρας, Ρευστομηχανική, Θερμοδυναμική
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS NAI
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/TMC107/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι διαλέξεις στοχεύουν στα παρακάτω:

·         Κατανόηση της ιδιαιτερότητας του προβλήματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα και των διαθεσίμων εργαλείων για την αντιμετώπισή του.

·         Κατανόηση των συσχετισμών μεταξύ της κατανάλωση ενέργειας και της αστικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

·         Παρακολούθηση της ατμόσφαιρας και σύνταξη αναφορών με βάση την νομοθεσία.

·         Σύγχρονες προτάσεις για τη βελτίωση της ατμόσφαιρας στο αστικό περιβάλλον.

 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Στο βασικό 3ετή Κύκλο Σπουδών αποκτούν: βασικές γνώσεις μαθηματικών, φυσικής και χημείας του περιβάλλοντος, βιολογίας, οικολογίας και περιβαλλοντικής μικροβιολογίας. Γνώσεις εφαρμοσμένης πληροφορικής, οικονομικών περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής επίδοσης επιχειρήσεων και σύνταξης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εξειδικευμένες γνώσεις μηχανικής φυσικών, χημικών και βιοχημικών διεργασιών, οικολογικής μηχανικής, υδρολογίας και ρευστομηχανικής, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και τεχνολογιών πόσιμου νερού, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων, εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια, βιοκλιματικού σχεδιασμού και τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της  κατεύθυνσης Ατμόσφαιρα, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή είναι: Ειδικές γνώσεις μετεωρολογίας, κλιματολογίας και κλιματικής αλλαγής, προσομοίωσης διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων, διαχείρισης ποιότητας αστικής ατμόσφαιρας και ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων, χημικών ατμοσφαιρικών διεργασιών και σύγχρονων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών ατμοσφαιρικών ρύπων, γνώσεις βιογεωχημικών κύκλων και οικονομικών της κλιματικής αλλαγής, τεχνολογίας καυσίμων και διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων.

Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της κατεύθυνσης Τεχνολογίες Προστασίας Νερού και Εδάφους – Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον είναι: τεχνολογίας και διαχείρισης υγρών, στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και σχεδιασμού και βελτιστοποίησης μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαχείρισης υδατικών πόρων, ρευστομηχανικής, ακτομηχανικής και υδραυλικής, χρήσης οικολογικών δομικών υλικών και βελτιστοποίησης αστικού περιβάλλοντος.

 

·         Σχεδιασμός δικτύου σταθμών καταγραφής της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (σχεδιασμός που να εξυπηρετεί της ανάγκες του Δήμου ή της Περιφέρειας, είτε σχεδιασμός σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2008).

·         Επιλογή ρύπων που πρέπει να παρακολουθούνται και μετεωρολογικών δεδομένων που απαιτούνται. Επιλογή οργάνων παρακολούθησης. Επιλογή θέσης και αριθμού σταθμών στο δίκτυο παρακολούθησης ατμοσφαιρικών ρύπων. Επιλογή του χρονικού βήματος των μετρήσεων.

·         Έλεγχος και εξασφάλιση της ποιότητας (QA/QC) και της διαθεσιμότητα των δεδομένων που απαιτείται για κάθε δίκτυο παρακολούθησης. Διασφάλιση πόρων.

·         Συλλογή δεδομένων, επεξεργασία τους με στατιστικά  λογισμικά πακέτα.

·         Σύνταξη αναφορών όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

·         Προβλέψεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την επόμενη ημέρα με υπολογιστικά πρότυπα που είναι σε χρήση με χώρες της ΕΕ.

·         Διαχείριση των πηγών ρύπανσης από την τοπική διαχειριστική αρχή (τοπική αυτοδιοίκηση).

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα σχεδιάστηκε ώστε να περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις αρχές για τη διαχείρισης της ατμόσφαιρας του αστικού περιβάλλοντος στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής και της Εθνικής μας Νομοθεσίας, κατά την οποία, μετά την καθιέρωση των οριακών τιμών (και των ορίων συναγερμού), η εκτίμηση της ποιότητας του αέρα είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη-μέλη με τη βοήθεια τριών εργαλείων:

•             περιβαλλοντικές μετρήσεις

•             μοντέλα

•             κατάλογοι εκπομπών / μετρήσεις

Η ρύπανση της ατμόσφαιρας στις αστικές περιοχές συνδέεται άμεσα με την κατανάλωση ενέργειας για τις μεταφορές, για τα κτίρια, για τη βιομηχανικές και άλλες δραστηριότητες. Παρουσιάζονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται πρώτον για συλλογή δεδομένων και στη συνέχεια μέθοδοι διαχείρισης της ανθρώπινης δραστηριότητας με στόχο τη μείωση της ρύπανσης. Ως εκ τούτου:

1.       Παρουσίαση της σχετικής νομοθεσίας και όρια ποιότητας ατμοσφαίρας

2.       Στόχοι και τρόποι δημιουργίας δικτύου παρακολούθησης της αστικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης

3.        Μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων και επιλογή θέσεων δειγματοληψίας.

4.       Κατάλογοι εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων.

5.       Αναφορά των δεδομένων παρακολούθησης (επεξεργασία δεδομένων και σύνταξη έκθεσης).

6.       Αναφορά των δεδομένων παρακολούθησης (επεξεργασία δεδομένων και σύνταξη έκθεσης).

7.       Δείκτες ποιότητας αστικής ατμόσφαιρας.

8.       Η κατανάλωση ενέργειας και η σχέση με την ποιότητα της ατμόσφαιρας στο αστικό περιβάλλον.

9.       Η σχέση μικρομετεωρολογίας, αστικής χαράδρας και της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην πόλη.

10.   Τρόποι βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης της ποιότητας της ατμόσφαιρας.

11.   Μέθοδοι διαχείρισης ανθρώπινης δραστηριότητας. Επικοινωνία με το κοινό.

12.   Παρουσιάσεις εργασιών

13.   Παρουσιάσεις εργασιών

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Μελέτη και ανάλυση πραγματικών δεδομένων 40
Εκπόνηση ατομικών εργασιών 45
Σύνολο Μαθήματος 124
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Ατομικές εργασίες 40%

Γραπτή εξέταση (Πολλαπλής Επιλογής) 60%

Αναρτημένος κανονισμός στο e-class

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Πανεπιστημιακές σημειώσεις: «Διαχείριση Ποιότητας Αστικής Ατμόσφαιρας» Λούπα Γλυκερία, διαθέσιμο στο e-class.

2. «Principles of Air Quality Management», Second Edition, Roger D. Griffin CRC; 2 edition, 2006

3. Αναρτημένο υλικό στο e-class

Παράρτημα_ Διαχείριση Ποιότητας Αστικής Ατμόσφαιρας

Total Page Visits: 234 - Today Page Visits: 1