Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον


  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο ΕΠΙΠΕΔΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ TMC371 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9ο Εξάμηνο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3 ώρες 5
 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια – Ενεργειακή Επιθεώρηση, Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων, Οικολογικά Υλικά-Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Κατασκευών, Μαθηματικά, Φαινόμενα Μεταφοράς, Ρευστομηχανική, Φυσική Ατμόσφαιρας
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/TMC371/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα στοχεύει στην :

  • Κατανόηση των βασικών αρχών αειφορίας στο δομημένο περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη τον ενεργειακό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό
  • Κατανόηση του φαινομένων της θερμικής νησίδας και αλληλεπίδρασης με το δομημένο περιβάλλον
  • Κατανόηση των βασικών αρχών περιβαλλοντικού σχεδιασμού στο δομημένο περιβάλλον
  • Κατανόηση των βασικών αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού υπαίθριων  χώρων
  • Εξοικείωση με τις βασικές αρχές ολοκληρωμένου σχεδιασμού οικισμών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Λήψη αποφάσεων

·         Αυτόνομη εργασία

·         Ομαδική εργασία

·         Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

·         Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

·          Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

·          Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η διδακτέα ύλη καλύπτει τις παρακάτω ενότητες:

·      Βασικές αρχές αειφορίας (περιβαλλοντικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί παράγοντες)

·      Οι οικισμοί ως οικοσύστημα (πόροι, εκροές, κλπ) – Χαρακτηριστικά αειφόρου πόλης

·      Διεθνής/Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, πολιτικές και πρωτοβουλίες  για αειφορία στο δομημένο περιβάλλον (Agenda 21 & Local Agenda 21, Habitat, Σύμφωνο Δημάρχων για «Σχέδιο Δράσης για Αειφόρο Ενέργεια», κα)

·      Αστικοποίηση – Προβλήματα αστικών κέντρων (Επεκτάσεις, εγκατάλειψη κεντρικών περιοχών, κινητικότητα, κοινωνική συνοχή, κλπ.)

·      Δείκτες αειφορίας για το δομημένο περιβάλλον  – Οικολογικό αποτύπωμα

·      Θερμική νησίδα αστικών κέντρων – Μικροκλίμα – Θερμική χαράδρα

·      Βασικές αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού οικιστικών συνόλων – Κτιριακός όγκος

·      Βασικές αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού οικιστικών συνόλων – Αστικές υποδομές (βιολογικός καθαρισμός, διαχείριση αστικών απορριμμάτων, αστικός φωτισμός, συγκοινωνίες, κλπ.)

·      Βασικές αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού οικιστικών συνόλων – Υπαίθριοι χώροι

·      Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οικονομική, περιβαλλοντική αξιολόγηση)

·      Παραδείγματα αειφορίας σε αστικά κέντρα

·      Οικισμοί σχεδόν μηδενικών εκπομπών αερίου θερμοκηπίου/ κατανάλωσης ενέργειας – Παραδείγματα από το Διεθνή / Ευρωπαϊκό / Ελληνικό χώρο

·      Παραδείγματα βιοκλιματικών αναπλάσεων υπαίθριων χώρων

 

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 20
Εκπόνηση Ενδιάμεσων Εργασιών (3) 80
Εκπόνηση Εργασίας εξαμήνου 40
Παρουσίαση Εργασίας 10
Σύνολο Μαθήματος 150
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με:

·         Εξέταση 3 Ενδιάμεσων Εργασιών (50%)

·         Εξέταση Εξαμηνιαίας Εργασίας (50%)

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος (e-class)

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1)    Κοσμόπουλος Π. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός. 2η ΈΚδ. Θεσσαλονίκη: University Studio Press Α.Ε., (2007).

2)    Κοσμόπουλος Π., Κτίρια, ενέργεια και περιβάλλον, Θεσσαλονίκη: University Studio Press Α.Ε., (2008).

Παράρτημα_Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον

Total Page Visits: 871 - Today Page Visits: 1