Δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του ΥΔ κ. Αθανάσιου Μπεζιργιαννίδη


Έχουμε την τιμή να σας πληροφορήσουμε ότι στις 22/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ο Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ. κ. Αθανάσιος Μπεζιργιαννίδης θα αναπτύξει δημόσια και θα υποστηρίξει τη Διδακτορική του Διατριβή με θέμα: «Development of emerging technologies for a low carbon footprint wastewater treatment». Ακολουθεί σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα του υποψήφιου διδάκτορα.
Παρακαλούμε όπως τιμήσετε με τη συμμετοχή σας τη δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Μπεζιργιαννίδη. Τα μέλη της Επιτροπής και ο Υποψήφιος Διδάκτορας θα συμμετέχουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-presence, με την παρουσίαση να αναμεταδίδεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Teams και τη χρήση του συνδέσμου: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2JlNWE3M2YtNDUzYS00Y2Y3LWJlYjgtYjM2YzE4NGRiY2Yx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2237066d2f-69ec-44c9-99aa-f93e1ed23d6f%22%7d

Εκ μέρους της επιτροπής.
Με τιμή Δρ. Παράσχος Δ. Μελίδης Καθηγητής

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα του κ. Α. Μπεζιργιαννίδη:
Ο κ. Α. Μπεζιργιαννίδης είναι Πολιτικός Μηχανικός, ΑΠΘ (2006), με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ¨Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη¨, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ (2007).
Ο κ. Αθανάσιος Μπεζιργιαννίδης έχει πραγματοποιήσει τρεις από τις δύο δημοσιεύσεις που απαιτούνται στο αντικείμενο της διδακτορικής του διατριβής ως πρώτος συγγραφέας σε διεθνή περιοδικά με κριτές, ήτοι τις:

  1. Bezirgiannidis, Α., Marinakis, N., Ntougias, S., Melidis, P., (2018). Membrane Bioreactor Performance during Processing of a Low Carbon to Nitrogen Ratio Municipal Wastewater. Environmental Processes, 5, 87-100. (IF 2018: 1.59)
  2. Bezirgiannidis, A., Plesia-Efstathopoulou, A., Ntougias, S., Melidis, P., (2019). Combined chemically enhanced primary sedimentation and biofiltration process for low cost municipal wastewater treatment. Journal of Environmental Science and Health – Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 54 (12), 1227-1232. (IF 2019: 1.724)
  3. Bezirgiannidis, A., Chatzopoulos, P., Tsakali, A., Ntougias, S., Melidis, P., (2020). Renewable energy recovery from sewage sludge derived from chemically enhanced precipitation. Renewable Energy, 162, 1811-1818. (IF 2018: 6,274)

Επιπλέον, έχει πραγματοποιήσει 4 ανακοινώσεις (oral presentation) σε διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια και εμπίπτουν ακριβώς στο αντικείμενο της διδακτορικής του διατριβής.

  1. Athanasios Bezirgiannidis, Aikaterini Plesia, Paraschos Melidis, Spyridon Ntougias,Vasileios Diamantis, Alexandros Aivasidis. (2013). Pilot-scale chemically enhanced sewage pre-concentration. 4th Conference on small and decentralized water and wastewater treatment plants. 26-27 October, Volos, Greece.
  2. Athanasios Bezirgiannidis, Paraschos Melidis, Spyridon Ntougias, Aikaterini Plesia-Efstathopoulou, Vasileios Diamantis, Alexandros Aivasidis. (2015). Combined chemically enhanced primary sedimentation and biofiltration process for low cost municipal wastewater treatment. IWA Balkan Young Water Professionals. 10-12 May, Thessaloniki, Greece.
  3. Athanasios Bezirgiannidis, Nikolaos Marinakis, Spyridon Ntougias, Paraschos Melidis. (2017). Biological treatment of a low strength domestic wastewater in a membrane bioreactor. 10th World Congress on Water Resources and Environment “Panta Rhei”. 5-9 July, Athens, Greece.
  4. Athanasios Bezirgiannidis, Paraschos Chatzopoulos, Aikaterini Tsakali, Spyridon Ntougias, Paraschos Melidis. (2020). Anaerobic digestion of sewage sludge derived from chemically enhanced primary treatment (CEPT). Online Symposium on Circular Economy and Sustainability. 1-3 July, Alexandroupolis, Greece.
Total Page Visits: 580 - Today Page Visits: 1