ΠΡΟΣΟΧΗ! Νεοι σύνδεσμοι για τα μαθήματα “Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια – Ενεργειακή Επιθεώρηση” και “Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων”


Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια – Ενεργειακή Επιθεώρηση
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzI1YmE3ZjQtZWQ3Ni00YmEyLWEwZGYtNDc4ZDQyNmMxMTJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22582d2f4f-ecfd-41c7-ad6a-1ab839ca8ca1%22%7d

Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTllZWVlZWMtODQ5ZS00ZjY0LWEzYTgtNDU3ZGE2NjQ3ZjM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22582d2f4f-ecfd-41c7-ad6a-1ab839ca8ca1%22%7d

 

Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ

Total Page Visits: 473 - Today Page Visits: 2