Ανακοίνωση για τα μαθήματα “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ” και “ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ”


Οι σύνδεσμοι παρακολούθησης των μαθημάτων ακολουθούν:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1853ed02b10f47fd80ef00e273bf19ff%40thread.tacv2/1613379814115?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%225608021b-00b0-477e-852f-3ed62d1447dd%22%7d

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a23d13cca87174897a6182cea040b6009%40thread.tacv2/1613379943321?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%225608021b-00b0-477e-852f-3ed62d1447dd%22%7d


Konstantinos P. Tsagarakis

Total Page Visits: 182 - Today Page Visits: 1