Ανακοίνωση για το μάθημα “ΤΕΧΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ”


Το μάθημα θα γίνει διαδικτυακά μέσω του Teams που θα πρέπει να εγκαταστήσετε και να εγγραφείτε σε αυτό μέσω του ιδρυματικού σας λογαριασμού χωρίς το duth. Οδηγίες δίνονται εδώ: https://itc.duth.gr/msteams/ (επιλέξτε το “συμμετοχή σε συνεδρία” από το μενού με τις επιλογές που εμφανίζονται αριστερά).

Χρησιμοποιείστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0d02245d9c9349eba660a4bcc51d5a18%40thread.tacv2/1613343053154?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%2210d1c913-5a22-479c-8f80-75159ac2d5cc%22%7d

 

Η διδάσκουσα του μαθήματος

Total Page Visits: 202 - Today Page Visits: 1