Ανακοίνωση για το μάθημα ” Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη Μελέτη της Κλιματικής Αλλαγής”


Οι παραδόσεις του μαθήματος Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη Μελέτη της Κλιματικής Αλλαγής, θα διεξάγονται σύμφωνα με το πρόγραμμα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afc717700b7774cbcae09ab1774ebfe50%40thread.tacv2/1613130255689?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22ab9bcda3-0cf4-4131-9700-d9e17bafb2b4%22%7d

Η διδάσκουσα

Α. Γκεμιτζή

Total Page Visits: 246 - Today Page Visits: 1