Ανακοίνωση για το μάθημα ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5ο εξάμηνο


Το λινκ για την Τεχνική Οικονομική (5ο ΕΞάμηνο)  είναι

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acb1ec1d0aef34966871a27f340a612f5%40thread.tacv2/1601586546534?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%225608021b-00b0-477e-852f-3ed62d1447dd%22%7d

 

Ο διδάσκων του μαθήματος

Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης

Total Page Visits: 330 - Today Page Visits: 1