Ανακοίνωση για το μάθημα ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ -1ο εξάμηνο (Σ. Ζώρας)


Ανακοινώνεται από τον διδάσκοντα του μαθήματος ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ (Α΄ εξάμηνο)  Αναπλ. Καθηγητή Στ. Ζώρα το  link  για την παρακολούθηση του μαθήματος:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTA1MGIzYTgtYzZjYy00NzYwLTg0MmEtNjBlODFiZGMyYmEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22edc0f7cc-b978-4c12-b609-756b93453639%22%7d

Total Page Visits: 870 - Today Page Visits: 1