Ορισμός εκπροσώπων στη ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ / Σύλλογοι Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων.


Ορισμός εκπροσώπων.pdf