ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ) ΦΟΙΤΗΣΗΣ


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ) ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

Οι αιτήσεις για διακοπή (αναστολή) φοίτησης υποβάλλονται στη Γραμματεία Τμήματος κατά το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου  2020.

Ο φοιτητής/τρια υποβάλλει (ηλεκτρονικά / ταχυδρομικά / μέσω ΚΕΠ) αίτηση διακοπής φοίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος, για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμεί και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη διπλώματος (μέχρι 10) σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Σημειώνεται ότι, οι φοιτητές/τριες που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, χάνουν την φοιτητική ιδιότητα καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής. Μετά τη λήξη της, επανέρχονται στο Τμήμα, με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που κατείχαν.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: O/Η πρωτοετής φοιτητής/τρια υποβάλλει αίτηση διακοπής φοίτησης εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αρχικής εγγραφής.

 

Η αίτηση υποβάλλεται εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ. σοβαρή ασθένεια).

Δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης διακοπής φοίτησης κάποιος/α φοιτητής/τρια, εάν έχει ήδη λάβει βεβαίωση σπουδών  για το νεο ακαδημαϊκό  έτος πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ. σοβαρή ασθένεια).

Ο/Η φοιτητής/τρια του Β’ και μεγαλύτερων εξαμήνων υποβάλλει αίτηση διακοπής φοίτησης κατά την προθεσμία ανανέωσης εγγραφών εξαμήνου που ορίζει με σχετική ανακοίνωσή της η Γραμματεία του οικείου Τμήματος, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ. σοβαρή ασθένεια). Η αίτηση περιλαμβάνει το αιτούμενο χρονικό διάστημα αναστολής και είναι προαιρετική η αναφορά των λόγων σε αυτή. Συμπληρώνεται η  αίτηση και αποστέλλεται με e-mail (με το γνήσιο της υπογραφής του/της φοιτητή/τριας) σε μορφή pdf στο protocol@env.duth.gr

 

Προκειμένου να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση διακοπής φοίτησης , ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να επιστρέψει στη Γραμματεία την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.

 

Σε περίπτωση που έχει ήδη δοθεί στον/στην αιτούντα/ουσα Βεβαίωση Σπουδών, η Γραμματεία ζητάει την επιστροφή της και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει κατατεθεί σε εξωτερικό φορέα, προκειμένου να εκδώσει τη Βεβαίωση Διακοπής Φοίτησης. Εάν έχει κατατεθεί σε εξωτερικό φορέα, απευθύνει γραπτό μήνυμα στον/στην αιτούντα/ουσα για τη δέσμευση του/της με την κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης στη Γραμματεία, ότι θα την αποσύρει.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Total Page Visits: 1707 - Today Page Visits: 5