Παροχή διευκρινήσεων ως προς την εκπαιδευτική λειτουργία ακαδημαϊκών μονάδων του Δ.Π. Θράκης


ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΑ.pdf