Οδηγίες εφαρμογής της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα


Επιστολή-Οδηγίες για κορωνοϊό ΑΕΙ 12-3-2020 (2).pdf