Ορισμός εκπροσώπων Μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ.


Προς τους Συλλόγους μεταπτυχιακών φοιτητών.pdf