Εισαγωγή στις Εργαστηριακές Πρακτικές του Μηχανικού Περιβάλλοντος

Διδάσκοντες: Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης (Συντονιστής)
Κωδικός Μαθήματος: 15ΑΥ7Ν
Εξάμηνο: 1ο (Χειμερινό)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 2
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 3
Προαπαιτούμενα: –
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL): https://eclass.duth.gr/courses/424479/

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοούν τις βασικές αρχές των εργαστηριακών πρακτικών του Μηχανικού Περιβάλλοντος.
  • Κατανοούν βασικές αρχές και μεθόδους ποιοτικής και ποσοτικής αναλύσεως.
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος: 
1. Εισαγωγή – Γενικές πρακτικές εργαστηρίου χημείας

Βασικοί κανόνες ασφαλείας εργαστηρίου χημείας, βασικές οργανολογίες εργαστηρίου χημείας, διεργασίες α) προσρόφησης, β) καταλυτικής μετατροπής ρύπων και γ) παραγωγής καυσίμων με μηδενικό αποτύπομα άνθρακα.

2. Ανοικτό λογισμικό, άδειες χρήσης για φοιτητές στο ΔΠΘ, χρήση υπολογιστικού κέντρου Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

3. Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

– Γνωριμία με το Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας, Ασφάλεια φοιτητών στον χώρο, επίδειξη επιστημονικών οργάνων και σκευών.

–  Μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων δειγμάτων νερού με χρήση πολυπαραμετρικών αισθητήρων, φιλτράρισμα δείγματος νερού, προσδιορισμός συγκέντρωσης χλωροφύλλης και αιωρούμενου υλικού.

4. Εισαγωγή στις εργαστηριακές πρακτικές και τις πρακτικές μετρήσεων του Εργαστήριου Τεχνολογίας Παραγωγής Ενέργειας από Μη Συμβατικές Πηγές. Πειραματικές τεχνικές σε φωτοβολταϊκά, αιολικά και αυτόνομα υβριδικά συστήματα. Πειραματικές τεχνικές κυψελών καυσίμου και παραγωγής υδρογόνου από ηλεκτρόλυση υδρατμών.

5. Έλεγχος και διαβεβαίωση ποιότητας σε αναλύσεις στερεών αποβλήτων, όριο ανίχνευσης και όριο ποσοτικοποίησης οργάνων, βασικοί όροι στις αναλύσεις στερεών αποβλήτων, δειγματοληψία στερεών αποβλήτων, αρχές ατομικής απορρόφησης και εκπομπής στις μετρήσεις στερεών αποβλήτων

6. Εισαγωγή στις εργαστηριακές πρακτικές στην Διαχείριση και Τεχνολογία πόσιμου νερού και υγρών αποβλήτων

Βασικές παράμετροι και οργανολογία ελέγχου της ποιότητας υδάτων και υγρών αποβλήτων. Περιλαμβάνει παρουσίαση των τεχνικών και εισαγωγή στο εργαστήριο.

Ενδεικτικά αντικείμενα αποτελούν: δειγματοληψία, μέτρηση pH, αγωγιμότητας, διαλυμένου οξυγόνου, βιοχημικά απαιτούμενου οξυγόνου (ΒΟD), Χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (COD), αμμωνίας, φωσφόρου, αλκαλικότητας, αιωρούμενων στερεών.

7. Oρθή χρήση εξοπλισμού και αερίων ενώσεων σε εργαστήρια ατμοσφαιρικής χημείας. Mελέτη των φύλλων δεδομένων ασφαλείας (Material Safety Data Sheet, MSDS) και οι πληροφορίες που αυτά περιέχουν. Aσφαλής χρήση πολύμπριζων.

8. Εισαγωγή στις εργαστηριακές πρακτικές ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης περιβαλλοντικών δειγμάτων με βάση την αναλυτική χημεία.

9. Μετρήσεις στο κτίρια και στο αστικό περιβαλλον για αξιολόγηση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς τους. Επίδειξη του μετρητικου εξοπλισμού για μετρήσεις αξιολόγησης του εσωκλιματος στα κτίρια (θερμικές, φωτισμού, θορύβου, ενεργειακες), θερμικων ιδιοτητων υλικών (εργαστηριακες και πεδίου) καθώς και σε εξωτερικούς χώρους (μικροκλιματος, υλικών)

10. Εισαγωγή στις εργαστηριακές πρακτικές του Εργαστήριο Οικονομική των Επιχειρήσεων και της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας

11. Εισαγωγή στην εφαρμοσμένη περιβαλλοντική μικροβιολογία

Βασικές αρχές μικροβιολογικών τεχνικών. Οργανολογία και πειραματικές συνθήκες. Ορθές εργαστηριακές πρακτικές στη περιβαλλοντική μικροβιολογία. Βιοτεχνολογικές εφαρμογές στο περιβάλλον.

12. Εισαγωγή στις εργαστηριακές πρακτικές των μαθημάτων: Σχεδίαση στον Υπολογιστή (CAD), Προγραμματισμός Η/Υ σε γλώσσα R, Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS)

13.Εργαστηριακές πρακτικές παραγωγής βιοαερίου

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:  

  • Περιβαλλοντική Χημεία και Μηχανική: Θεωρία και εργαστηριακές ασκήσεις, Εκδ. Τζιόλας 2019, Νταρακάς, Πεταλά, Τσιρίδης. ISBN: 978-960-418-640-2.
  • Βασικές αρχές αναλυτικής χημείας, Εκδόσεις Ζήτη, 2018, Θεμελής Δ. ISBN: 978-960-456-503-0.
Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο