Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων ΙΙ

Διδάσκων: Παράσχος Μελίδης
Κωδικός Μαθήματος: Η1ΥΠ
Εξάμηνο: 8ο (Εαρινό)
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3 (Θεωρία) / 3 (Εργαστήριο)
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 5
Προαπαιτούμενα: Μαθηματικά, Φαινόμενα Μεταφοράς, Χημεία για Μηχανικούς, Ρευστομηχανική, Περιβαλλοντική Μικροβιολογία, Φυσικές και Βιοχημικές Διεργασίες, Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Όχι
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL): 
https://eclass.duth.gr/courses/424441/

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων:  

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα στοχεύει να παρέχει στους φοιτητές την κατανόηση των θεμελιωδών αρχών και την ικανότητα σχεδιασμού:

 • διαφορετικών συστημάτων ενεργού ιλύος για την αφαίρεση θρεπτικών
 • δευτεροβάθμιας καθίζησης
 • βιολογικών συστημάτων μεμβρανών
 • διαφορετικών συστημάτων αναερόβιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

Δεξιότητες

Ικανότητα εφαρμογής των θεμελιωδών αρχών και σχεδιασμού διαφορετικών συστημάτων αερόβιων επεξεργασιών υγρών αποβλήτων

Ικανότητα εφαρμογής των θεμελιωδών αρχών και σχεδιασμού βιολογικών αντιδραστήρων μεμβρανών

Ικανότητα εφαρμογής των θεμελιωδών αρχών και σχεδιασμού διαφορετικών συστημάτων αναερόβιων επεξεργασιών υγρών αποβλήτων

Ικανότητα σχεδιασμού δευτεροβάθμιας δεξαμενής καθίζησης

 

Από το εργαστηριακό μάθημα θα αποκομίσουν:

 • Εξοικείωση με την συνεχή λειτουργία βιολογικής πιλοτικής μονάδας αφαίρεσης άνθρακα και αζώτου και την on-line καταγραφή NH4+ και NO3 σε μικροεπεξεργαστή
 • Εξοικείωση με τον τρόπο λειτουργίας εναλλακτών θερμότητας και την αξιοποίηση πειραματικών δεδομένων για περιγραφή της διεργασίας
 • Εξοικείωση με πειραματικές διατάξεις μελέτης της κατανομής χρόνου παραμονής (RTD) σε CSTR, Plug-flow και συστοιχία CSTR, καθώς και περαιτέρω αξιοποίηση τέτοιων δεδομένων

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Περιεχόμενο Μαθήματος:

 1. Εγκαταστάσεις βιολογικής απομάκρυνσης θρεπτικών
 2. Θεωρία και πράξη του αερισμού σε βιολογικές μονάδες ενεργού ιλύος
 3. Σχεδιασμός συστήματος εναλλασσόμενων φάσεων διαλείποντος έργου (SBR)

Παράδειγμα σχεδιασμού

 1. Σχεδιασμός ανοξικής / αερόβιας διεργασίας βηματικής τροφοδοσίας

Παράδειγμα σχεδιασμού

 1. Σχεδιασμός μετα-ανοξικής απονιτροποίησης
 2. Διεργασίες για τη βιολογική απομάκρυνση του φωσφόρου
 3. Σχεδιασμός δευτεροβάθμιας καθίζησης

Παράδειγμα εφαρμογής της ανάλυσης ροής των στερεών

 1. Βασικές αρχές και εφαρμογές βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (MBR)
 2. Σχεδιασμός βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (MBR)

Παράδειγμα σχεδιασμού

 1. Βασικές αρχές αναερόβιας χώνευσης
 2. Αναερόβιες διεργασίες αιωρούμενης βιομάζας

Σχεδιασμός διεργασίας αιωρούμενης βιομάζας αναερόβιου αντιδραστήρα επαφής

 1. Αναερόβια διεργασίες στρώματος ιλύος

Σχεδιασμός διεργασίας UASB

 1. Αναερόβιες διεργασίες προσκολλημένης βιομάζας

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:

 • Μηχανική Υγρών Αποβλήτων, 4η Έκδοση, ISBN 978-960-418-746-1
 • Handbook of water & wastewater treatment plant operations / by Frank R. Spellman ISBN 1-56670-627-0, Lewis Publishers, 2003 by CRC Press LLC.
 • Nutrient Control Design Manual, G.T. Moore, USEPA, 2010
 • The MBR Book, Principles and Applications of Membrane Bioreactors in Water and Wastewater Treatment, Simon Judd, Elsevier 2006, ISBN: 9780080966823
Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο